Utkomststöd

En person eller familj har rätt till utkomststöd om andra inkomster eller tillgångar saknas eller inte räcker till för att garantera skäligt uppehälle.

Utkomststöd är det ekonomiska stöd som beviljas i sista hand, vilket betyder att du enligt bästa förmåga måste dra försorg om din egen och din familjs uppehälle och att du i första hand ska ansöka om alla andra typer av förmåner som du kan ha rätt till, exempelvis allmänt bostadsbidrag (FPA), arbetslöshetsförmåner (t.ex. AMS), pensioner, sjukdagpenning, föräldraförmåner, studiestöd och underhållsstöd.

När en ansökan om utkomststöd görs måste alla inkomster och utgifter verifieras med kvitton eller andra intyg. Även eventuella tillgångar som kan lösgöras bör redovisas (exempelvis besparingar, fonder, aktier eller fastigheter).

Beräkningen av utkomststöd går till så att alla utgifter som berättigar till utkomststöd avdras från de inkomster som står till förfogande.

Om inkomsterna understiger utgifterna betalas skillnaden som utkomststöd till sökanden. Utkomststödsberäkningen görs månadsvis.

Utkomststödet består av tre delar: grundläggande, kompletterande och förebyggande utkomststöd. Kompletterande utkomststöd kan beviljas för utgifter som på grund av en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden anses nödvändiga för tryggande av försörjningen eller främjande av förmågan att klara sig på egen hand.

Blanketter för ansökan om grundläggande utkomststöd (första gången), ansökan om fortsatt grundläggande utkomststöd samt kompletterande utkomststöd hittar du i menyraden.

Mer information om förebyggande utkomststöd ges av socialsekreteraren.

Grunddelen för ensamstående/ensamförsörjare är fr.o.m. 1.2.2019: 519,94 euro/månad

I grunddelen ingår:

 • kost
 • kläder
 • smärre hälsovårdsutgifter
 • personlig hygien 
 • hemmets hygien
 • lokaltrafikavgift 
 • dagstidning
 • tv-licens
 • telefon
 • hobby- och rekreationsverksamhet, samt
 • motsvarande utgifter som hänför sig till det dagliga uppehället

Övriga utgifter som beaktas är:

 • hyra
 • el, värme- och vattenavgifter
 • avfallshantering
 • hem- och brandförsäkring
 • räntor
 • hälsovårdskostnader
 • kostnader för barndagvård
 • kostnader för specialdiet
 • arbetsresor som överstiger lokaltrafiktaxa

Anvisningar för ansökan om utkomststöd

Kontakta socialkansliet och boka en tid för ett besök.

När du kommer på besök är det viktigt att du har med dig alla de handlingar som krävs för att vi ska kunna behandla din ansökan.

I syfte att underlätta insamlingen av nödvändiga handlingar och på det viset undvika onödiga fördröjningar har vi sammanställt nedanstående information om vilka handlingar du bör ha med dig till utkomststödbesöket.

Hushållets inkomster 

Ta med dig klara och rediga dokument som styrker vilka inkomster du har.

Om du är gift eller lever i ett samboförhållande behöver vi inkomstuppgifter även för övriga personer som bor i hushållet.

Exempel på dokument som styrker en persons inkomst och som man är skyldig att uppvisa vid ansökan om utkomststöd är:

 • lönebesked från arbetsgivaren
 • intyg över pensioner och andra sociala förmåner man erhåller
 • månadsvisa kontoutdrag med saldobesked för samtliga bankkonton 
  • de mer oprecisa transaktionsutdragen från internetbankerna godkänns inte som underlag för utkomststöd
 • intyg över eventuella kapitalinkomster
 • intyg över samtliga övriga inkomster
 • på begäran även det senaste beskattningsintyget

Hushållets utgifter 

Vid en utkomststödsberäkning inverkar antalet personer som hör till hushållet på den beräknade utkomstnivån.

Det är därför viktigt att vi får rätt uppgifter om antalet personer och hur dessa fördelar sig mellan barn och vuxna.

Vid beräkning av utkomststödet är det också viktigt att hushållets utgifter kan styrkas med tydliga dokument.

Exempel på dokument som bestyrker hushållets utgifter och som man måste uppvisa för att de ska beaktas i utkomststödsberäkningen är:

 • faktura eller annat betalningsunderlag/kvitto som gäller hushållets utgifter (kopior på dessa)
 • giltigt hyresavtal och att man kan verifiera föregående månads hyresbetalning (för de som bor i  hyresbostad)
Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 4.2.2019