Övriga taxor och avgifter

På denna sida finns kommunens övriga taxor och avgifter samlade.

Avgifter för kommunens infoblad 2022

Antagna av kommunfullmäktige genom § 36/17.11.2021 att gälla från och med 1.1.2022. Avgifterna är inkl. moms 24%.

Annonsering

1/1 sida: 27,00 euro
1/2 sida: 16,00 euro
1/4 sida: 11,00 euro

Privatpersoner bosatta i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/4 sida per infoblad.

Föreningar i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/1 sida per infoblad.

Kommunalförbund i vilka Lumparlands kommun är medlem och kommuner med vilka Lumparlands kommun har samarbetsavtal får avgiftsfritt införa annonser i infobladet.

Kommunen förbehåller sig rätten att besluta om en annons eller skrivelse publiceras.

Publiceringsdatum, deadlines och kontaktuppgifter: se sidan "Infoblad"

Prenumeration

Årsprenumeration: 27,00 euro / år

Avgifter för kopiering 2022

Antagna av kommunfullmäktige genom § 36/17.11.2021 att gälla från och med 1.1.2022. Avgifterna är inkl. moms 24%.

De 10 första svartvita kopiorna är avgiftsfria. Färgkopior kostar från 1:a kopian.

Enkla kopior Svartvita Färg
A4 0,60 euro / st 0,70 euro / st
A3 0,70 euro / st 0,80 euro / st
Dubbelsidiga kopior Svartvita Färg
A4 0,80 euro / st 0,90 euro / st
A3 1,05 euro / st 1,15 euro / st

Allmännyttiga samfund i Lumparland kopierar svartvita kopior avgiftsfritt.

Avgifter inom biblioteksverksamheten 2022

Antagna av kommunfullmäktige genom § 17/16.3.2022 att gälla från och med 17.3.2022.

Avgifter för försvunnet material Euro
Bok – vuxen (skön/fakta) 25,00
Bok – barn och ungdom 17,00
CD, musik 15,00
Ljudbok 40,00

Skolans hyror och taxor 2022

Antagna av kommunfullmäktige genom § 39/17.11.2021 att gälla från och med 1.1.2022. Avgifterna är inkl. moms 24%.

Utrymme Pris (inkl. moms)
Klassrum (kväll 4 timmar) 22,73 euro
Gymnastiksal (kväll 4 timmar) 22,73 euro
Gymnastiksal / timme 5,95 euro
Dusch- och omklädningsrum 8,69 euro
Matsal 1/2 dag eller kväll (4 timmar) 22,73 euro
Matsal, heldag 45,95 euro
Kök 1/2 dag eller kväll (4 timmar) 22,73 euro
Kök, heldag 45,95 euro
Matsal och kök 1/2 dag eller kväll (4 timmar) 45,95 euro
Matsal och kök, heldag 93,73 euro
Slöjdsal, textilsal (kväll 4 timmar) 22,73 euro
Slöjdsal, trä- och metall (kväll 4 timmar) 22,73 euro

Om gymnastiksalen hyrs, så erlägger man ingen skild hyra för dusch- och omklädningsrum.

Kommunen har en mycket restriktiv hållning vad gäller att hyra ut skolan för övernattningar. Endast i sådana fall där skolan har haft kontakt med andra skolor och elever är det möjligt att vid kontakter och utbyten upplåta skolan för övernattningar. I dylika fall erläggs ingen avgift.

Bildningsförvaltningen får i undantagsfall avvika från taxorna vid större evenemang eller för sådana tillställningar som är speciellt viktiga för kommunen eller landskapet Åland.

Ingen städning ingår i hyran.

Hyror för kommunens övriga utrymmen 2022

Utrymme Pris (inkl. moms)
Samlingsrummet och köket på ESB Kapellhagen (fyra timmar) 42,50 euro
Kommunkansliets mötesrum (efter kl. 17.00) 5,00 euro / timme
Daghemsbyggnaden Myrstacken, en dag i veckan 148,80 euro / månad
Daghemsbyggnaden Myrstacken, två dagar i veckan 297,60 euro / månad
Daghemsbyggnaden Myrstacken, tre dagar i veckan 446,40 euro / månad
Daghemsbyggnaden Myrstacken, fyra dagar i veckan 595,20 euro / månad
Daghemsbyggnaden Myrstacken, samtliga dagar i veckan 744,00 euro / månad

ESB Kapellhagen

Uthyrning sker i mån av möjlighet med beaktande av verksamheten som kommunen driver där.

Beslut om uthyrning fattas av ledande närvårdaren.

Kommunkansliets mötesrum

För allmännyttiga samfund i Lumparland uppbärs ingen hyra.

Den som hyr mötesutrymmet ska återställa det i ursprungligt skick innan denne återlämnar utrymmet.

Beslut om uthyrning fattas av kommundirektören.

Daghemsbyggnaden Myrstacken

Minimitiden att hyra Myrstacken är en månad och uthyrning kan endast ske om inte byggnaden används av Lumparlands kommun.

Vid de fall Myrstacken hyrs av person eller verksamhet under färre dagar i veckan än samtliga dagar, kan resterande dagar av veckan hyras ut av Lumparlands kommun till annan person eller verksamhet.

Därmed förutsätts att verksamhet som bedrivs när Myrstacken hyrs för färre dagar än samtliga dagar i veckan, är av sådan art att byggnaden är möjlig att användas för annan verksamhet resterande dagar av veckan.

All verksamhet som bedrivs i daghemsbyggnaden Myrstacken måste beakta att byggnaden ligger inom en fastighet där daghemsverksamhet bedrivs av Lumparlands kommun.

Beslut om uthyrning fattas av tekniska nämnden.

Båtplatsavgifter 2022

Taxa för kommunens båtplatser i Kapellvikens småbåtshamn.

Denna taxa tillämpas från 1.1.2020.

Båtplats Pris (exkl. moms) Pris (inkl. moms)
Hyra 140,05 euro 173,66 euro

Båtplats får inte hyras ut i andra hand.

Båtplats som inte uppsagts före 1.4. det aktuella året uppfattas av hyresvärden såsom bokad för hela året.

Publicerad 23.10.2018
Uppdaterad 17.3.2022