Övriga taxor och avgifter

På denna sida finns kommunens övriga taxor och avgifter samlade.

Avgifter för kommunens infoblad 2024

Antagna av kommunfullmäktige genom § 41/15.11.2023 att gälla från och med 1.1.2024. Avgifterna är inkl. moms 24%.

Annonsering

1/1 sida: 28,00 euro
1/2 sida: 17,00 euro 
1/4 sida: 12,00 euro

Privatpersoner bosatta i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/4 sida per infoblad.

Föreningar i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/1 sida per infoblad.

Kommunalförbund i vilka Lumparlands kommun är medlem och kommuner med vilka Lumparlands kommun har samarbetsavtal får avgiftsfritt införa annonser i infobladet.

Kommunen förbehåller sig rätten att besluta om en annons eller skrivelse publiceras.

Publiceringsdatum, deadlines och kontaktuppgifter: se sidan "Infoblad"

Prenumeration

Årsprenumeration: 28,00 euro / år

Avgifter för kopiering 2024

Antagna av kommunfullmäktige genom § 41/15.11.2023 att gälla från och med 1.1.2024. Avgifterna är inkl. moms 24%.

De 10 första svartvita kopiorna är avgiftsfria. Färgkopior kostar från 1:a kopian.

Enkla kopior Svartvita Färg
A4 0,70 euro / st 0,80 euro / st
A3 0,80 euro / st  0,90 euro / st
Dubbelsidiga kopior Svartvita Färg
A4 0,90 euro / st 1,00 euro / st
A3 1,15 euro / st 1,25 euro / st

Allmännyttiga samfund i Lumparland kopierar svartvita kopior avgiftsfritt.

Taxa för utlämnande av uppgift som kräver särskilda åtgärder 2024

Antagna av kommunfullmäktige genom § 41/15.11.2023 att gälla från och med 1.1.2024. Avgifterna är inkl. moms 24%.

Vid begäran om uppgifter som kräver omfattande informationssökning tas en avgift ut som motsvarar kostnaderna för att ta fram uppgifterna, om det inte är fråga om skyldigheten att ge råd, höra eller informera.

För utlämnande av en uppgift ur en handling, kopia eller någon annan utskrift som kräver särskilda åtgärder tas en fast grundavgift ut som varierar beroende på hur krävande informationssökningen är:

Normal informationssökning (arbetstid under 2 tim) 40,00 euro
Krävande informationssökning (arbetstid 2–5 tim) 100,00 euro
Mycket krävande informationssökning (arbetstid över 5 tim.) 160,00 euro
Informationssökning över 1 dag 160,00 euro / dag

Utöver grundavgiften tas kopieringsavgift för varje sida enligt priset för kopior och utskrifter.

En fast avgift som graderats på ovan nämnda sätt tillämpas också när särskilda åtgärder krävs vid informationssökningen för utlämnandet av en uppgift ur en handling muntligen, när handlingen ges för läsning eller när uppgiften sänds per e-post.

Avgiftsfria handlingar

Avgift tas inte då beslut genom protokollsutdrag delges part.

Avgift betalas inte heller för handling enligt vilket det enligt lag eller förordning inte ska betalas.

Information ur handlingar är avgiftsfri när:

  • uppgifterna ges muntligt
  • handlingen läses eller kopieras hos myndigheten
  • en handling som lagrats elektronisk sänds per e-post
  • när utlämnandet av handlingen ingår i myndighetens skyldighet att ge råd, höra eller informera.

Avgift betalas inte heller:

  • av den egna kommunens eller kommunalförbunds myndigheter och inrättningar
  • för arbetsintyg, löneintyg, matrikelutdrag eller en handling som behövs för ansökan om pensions- eller annan förmån och som grundar sig på ett pågående eller avslutat tjänste- eller arbetsförhållande till kommunen
  • av den egna kommunens eller den egna samkommunens förtroendevalda för handlingar som han eller hon finner behövliga för sitt uppdrag
  • för en handling som enligt lag ska utges till en statlig myndighet
  • för kopiering av handling som lämnas in till kommunal myndighet

Avgifter inom biblioteksverksamheten 2022 - 2024

Antagna av kommunfullmäktige genom § 17/16.3.2022 att gälla från och med 17.3.2022.

Avgifter för försvunnet material Euro
Bok – vuxen (skön/fakta) 25,00
Bok – barn och ungdom 17,00
CD, musik 15,00
Ljudbok 40,00

Skolans hyror och taxor 2024

Antagna av § 134/1.11.2023 att gälla från och med 1.1.2024. Avgifterna är inkl. moms 10%.

Utrymme Pris (inkl. moms)
Klassrum (kväll 4 timmar) 23,65 euro
Gymnastiksal (kväll 4 timmar) 23,63 euro
Gymnastiksal / timme 6,19 euro
Dusch- och omklädningsrum 9,04 euro
Matsal 1/2 dag eller kväll (4 timmar) 23,65 euro
Matsal, heldag 47,81 euro
Kök 1/2 dag eller kväll (4 timmar) 23,65 euro
Kök, heldag 47,81 euro
Matsal och kök 1/2 dag eller kväll (4 timmar) 47,81 euro
Matsal och kök, heldag 97,52 euro
Slöjdsal, textilsal (kväll 4 timmar) 23,65 euro
Slöjdsal, trä- och metall (kväll 4 timmar) 23,65 euro

Om gymnastiksalen hyrs, så erlägger man ingen skild hyra för dusch- och omklädningsrum.

Kommunen har en mycket restriktiv hållning vad gäller att hyra ut skolan för övernattningar. Endast i sådana fall där skolan har haft kontakt med andra skolor och elever är det möjligt att vid kontakter och utbyten upplåta skolan för övernattningar. I dylika fall erläggs ingen avgift.

Bildningsförvaltningen får i undantagsfall avvika från taxorna vid större evenemang eller för sådana tillställningar som är speciellt viktiga för kommunen eller landskapet Åland.

Ingen städning ingår i hyran.

Hyror för kommunens övriga utrymmen 2024

Utrymme Pris (inkl. moms)
Samlingsrummet och köket på ESB Kapellhagen (fyra timmar) 42,50 euro
Kommunkansliets mötesrum (efter kl. 17.00) 5,00 euro / timme
Daghemsbyggnaden Myrstacken, en dag i veckan 148,80 euro / månad
Daghemsbyggnaden Myrstacken, två dagar i veckan 297,60 euro / månad
Daghemsbyggnaden Myrstacken, tre dagar i veckan 446,40 euro / månad
Daghemsbyggnaden Myrstacken, fyra dagar i veckan 595,20 euro / månad
Daghemsbyggnaden Myrstacken, samtliga dagar i veckan 744,00 euro / månad

ESB Kapellhagen

Uthyrning sker i mån av möjlighet med beaktande av verksamheten som kommunen driver där.

Beslut om uthyrning fattas av ledande närvårdaren.

Kommunkansliets mötesrum

För allmännyttiga samfund i Lumparland uppbärs ingen hyra.

Den som hyr mötesutrymmet ska återställa det i ursprungligt skick innan denne återlämnar utrymmet.

Beslut om uthyrning fattas av kommundirektören.

Daghemsbyggnaden Myrstacken

Minimitiden att hyra Myrstacken är en månad och uthyrning kan endast ske om inte byggnaden används av Lumparlands kommun.

Vid de fall Myrstacken hyrs av person eller verksamhet under färre dagar i veckan än samtliga dagar, kan resterande dagar av veckan hyras ut av Lumparlands kommun till annan person eller verksamhet.

Därmed förutsätts att verksamhet som bedrivs när Myrstacken hyrs för färre dagar än samtliga dagar i veckan, är av sådan art att byggnaden är möjlig att användas för annan verksamhet resterande dagar av veckan.

All verksamhet som bedrivs i daghemsbyggnaden Myrstacken måste beakta att byggnaden ligger inom en fastighet där daghemsverksamhet bedrivs av Lumparlands kommun.

Beslut om uthyrning fattas av tekniska nämnden.

Båtplatsavgifter 2024

Taxa för kommunens båtplatser i Kapellvikens småbåtshamn.

Denna taxa tillämpas från 1.1.2024.

Båtplats Pris (exkl. moms) Pris (inkl. moms)
Hyra 150,00 euro 186,00 euro

Båtplats får inte hyras ut i andra hand.

Båtplats som inte uppsagts före 1.4. det aktuella året uppfattas av hyresvärden såsom bokad för hela året.

Avgifter för tillstånd för försäljning av nikotinpreparat samt inspektion 2024

Antagna av kommunfullmäktige genom § 47/15.11.2023 att gälla från och med 1.1.2024.

Försäljning av nikotinpreparat på andra ställen än apotek förutsätter ett detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat. Tillståndet ansöks vid den kommun som försäljningsplatsen ligger i.

Detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat avsedda för att dra ner på och sluta röka kan beviljas affärer, servicestationer, kiosker och näringsställen. Att sälja nikotinpreparat i automater är förbjudet.

Ansökan om tillstånd

Av ansökan ska framgå:
1. sökandens namn eller sammanslutningens firma och kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt adresserna till de försäljningsställen där nikotinpreparat säljs
2. hur nikotinpreparaten förvaras samt arrangemangen för övervakning av försäljningen
3. den försäljningsansvariges namn och kontaktuppgifter
4. antalet säljställen och hur de är placerade på försäljningsstället.

Lumparlands kommun underrättar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea när tillstånd har beviljats.

Avgifter

Tjänst Pris
Tillstånd för försäljning av nikotinpreparat 103,00 euro
Inspektion 67,00 euro / påbörjad timme

 

Publicerad 23.10.2018
Uppdaterad 9.4.2024