Närståendevård

Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Skillnaden mellan närståendevård och ömsesidig hjälp som anhöriga eller närstående personer ger varandra är att närståendevården är mycket bindande och krävande, dvs. en dygnet runt vård eller fortlöpande daglig vård.

Med närståendevården avses alltid hjälp med den personliga vården och omsorgen, inte enbart hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet eller hushållsarbete.

Stöd för närståendevårdaren består av ett beskattningsbart vårdarvode, kompletterande hälso- och socialvårdstjänster till den vårdbehövande samt avlastning för närståendevårdaren. Närståendevårdaren är olycksfallförsäkrad av kommunen.

Närståendevårdsstöd är ingen subjektiv rätt, kommunen fastställer grunderna för beviljande av stöd för närståendevård inom lagen om närståendevårdens bestämmelser.

Närståendevårdsstöd beviljas oberoende av den sökandes ekonomi.

Närståendevårdsstöd beviljas inte för vård på institution.

Den som har närståendevård kan också komma på dagvård, vilket inkluderar lunch, kaffe, aktivitet, social samvaro och bad/dusch.

Ansökan

Anhöriga eller annan som vårdar äldre, handikappade eller långtidssjuka i hemmet kan söka närståendestöd genom att fylla i ansökningsblanketten. Observera att det är olika blanketter beroende på om personen som vårdas är över eller under 18 år.

Kriterier för närståendevård

Ett C-läkarintyg bifogas ansökan och ett hembesök görs från socialkansliet.

Avlastning

Kommunen erbjuder möjlighet till avlastning för närståendevårdare, så att avlastningen ingår i avtalet om närståendevård. Avlastningen sker valbart genom att anlita en annan närstående, som ersätts av kommunen, via ett privat företag som erbjuder momsfri socialvård eller vid Oasen boende- och vårdcenter.

Behovet av avlastning meddelas socialkansliet.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 14.3.2019