Närståendevård

Stöd för närståendevård kan sökas av anhörig eller annan person som vårdar en funktionshindrad eller långtidssjuk person i åldern 65 år och äldre.

Om du vårdar en person under 65 år ansöker du om stöd hos Kommunernas socialtjänst (KST).

Skillnaden mellan närståendevård och ömsesidig hjälp som anhöriga eller närstående personer ger varandra är att närståendevården är bindande och krävande, dvs. fortlöpande daglig vård eller vård dygnet runt.

Med närståendevården avses hjälp med den personliga vården och omsorgen, inte enbart hushållsarbete eller hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet.

Stödet för närståendevård omfattar de personer som behöver mest vård och vars funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand har försämrats så pass mycket att de behöver fortgående personlig vård och omsorg för att kunna bo hemma.

Förutsättningen är att alternativ till stöd för närståendevård är kommunens hemservicetjänster, vård på ESB Kapellhagen eller vård på institution.

 • Stöd för närståendevårdaren består av ett beskattningsbart vårdarvode, kompletterande socialvårdstjänster till den vårdbehövande samt avlastning för närståendevårdaren.
 • Närståendevårdsstöd är ingen subjektiv rätt, kommunen fastställer grunderna för beviljande av stöd för närståendevård inom lagen om närståendevårdens bestämmelser.
 • Närståendevårdsstöd beviljas oberoende av den sökandes ekonomi.
 • Närståendevårdsstöd beviljas inte om den vårdbehövande bor i en verksamhetsenhet inom socialvården eller får vård på institution. Den som är närståendevårdare kan inte samtidigt vara personlig assistent för den vårdbehövande.
 • Stöd för närståendevård är pensionsberättigande och en skattepliktig inkomst.
 • Den vårdbehövande godkänner närståendevårdaren.
 • Närståendevårdaren ska ha fyllt 18 år.

Den som har närståendevård kan också komma på dagvård till Kapellhagen, vilket inkluderar lunch, kaffe, aktivitet, social samvaro och bad/dusch.

Närståendevårdaren är olycksfallförsäkrad av kommunen.

Ansökan

Kontakta äldreomsorgschefen för ansökan. Ansökningsblankett finns som bilaga.

Ett hembesök inbokas för information om stöd för närståendevård och för att uppgöra en vård- och serviceplan tillsammans med vårdtagaren och närståendevårdaren.

Äldreomsorgschefen gör en bedömning och tar beslut om stöd för närståendevård beviljas och om storleken på vårdarvodet på basen av läkarintyg, vård- och serviceplanen samt de fastställda kriterierna för stöd för närståendevård. Den sökande delges tjänstemannabeslutet jämte anvisning för rättelseyrkande.

Vårdaren får frånvaroblanketter som ska fyllas för de månader det finns avbrottsdagar då vårdaren av någon orsak inte vårdat den vårdbehövande.

Arvodet utbetalas månatligen i efterskott den sista vardagen i månaden.

Då stöd för närståendevård är en skattepliktig inkomst bör vårdaren lämna in ett skattekort till kommunen.

Frågor, ansökan och kontaktperson gällande stöd för närståendevård ges av äldreomsorgschefen.

Avlastning

Kommunen erbjuder möjlighet till avlastning för närståendevårdare, så att avlastningen ingår i avtalet om närståendevård.

Avlastningen sker valbart genom:

 • att anlita en annan närstående, som ersätts av kommunen
  • avlastaren fyller i "Underlag för arvode för avlastning av närståendevårdare"
 • via ett privat företag som erbjuder momsfri socialvård, eller
 • vid Oasen boende- och vårdcenter

Behovet av avlastning meddelas äldreomsorgen.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 20.9.2022