Närståendevård

Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, funktionshindrad eller sjuk person i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Närståendevård avser hjälp med den personliga vården och omsorgen, inte enbart hjälp med hushållsarbete eller att uträtta ärenden utanför hemmet.

En anhörig eller annan person som vårdar en person i åldern 65 år och äldre kan söka stöd för närståendevård hos kommunen.

Om man vårdar en person under 65 år ansöker man om stöd hos Kommunernas socialtjänst (KST).

Kommunen kan vid behov ordna stödtjänster till den som har närståendevård, t.ex. måltidsservice, klädvårdsservice, färdtjänst, dagvård på Kapellhagen, trygghetstelefon samt olika hjälpmedel för funktionshindrade.

Utförligare information om närståendevård finns i ”Principer för närståendevård” som finns som bilaga.

Kontakta äldreomsorgschefen vid frågor eller andra ärenden gällande närståendevård.

Ansökan samt utbetalning av arvode

Man söker närståendestöd genom att fylla i ansökningsblanketten som finns som bilaga. 

Blanketten skickas till: Äldreomsorgschefen, Lemlands kommun, Kommunrundan 7, 22610 Lemland.
Blanketten kan också lämnas in till kommunkansliet i Lumparland för vidarebefordring till äldreomsorgskansliet i Lemland.

Ett hembesök inbokas för information om stöd för närståendevård och för att uppgöra en vård- och serviceplan tillsammans med vårdtagaren och närståendevårdaren.

Äldreomsorgschefen gör en bedömning och besluter om närståendestöd beviljas samt om storleken på vårdarvodet på basen av läkarintyg, vård- och serviceplanen samt de fastställda kriterierna för stöd för närståendevård.

Arvodet utbetalas månatligen i efterskott den sista vardagen i månaden.

Stöd för närståendevård är en skattepliktig inkomst, så vårdaren ska lämna in ett ”skattekort för arvode till närståendevårdare” till kommunen. 

Närståendevårdaren är olycksfallförsäkrad av kommunen.

Avlastning

Kommunen erbjuder möjlighet till avlastning för närståendevårdare, så att avlastningen ingår i avtalet om närståendevård.

Avlastningen sker valbart genom:

  • periodvård vid Kapellhagen
  • att anlita en annan närstående, som ersätts av kommunen
    • avlastaren fyller i "Underlag för arvode för avlastning av närståendevårdare"
  • via ett privat företag som erbjuder momsfri socialvård, eller
  • vid Oasen boende- och vårdcenter

Behovet av avlastning meddelas äldreomsorgen.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 1.2.2024