Närståendevård

Stöd för närståendevård kan sökas av anhörig eller annan person som vårdar en funktionshindrad eller långtidssjuk person i åldern 65 år och äldre.

Om du vårdar en person under 65 år ansöker du om stöd hos Kommunernas socialtjänst (KST).

Skillnaden mellan närståendevård och ömsesidig hjälp som anhöriga eller närstående personer ger varandra är att närståendevården är mycket bindande och krävande, dvs. en dygnet runt vård eller fortlöpande daglig vård.

Med närståendevården avses alltid hjälp med den personliga vården och omsorgen, inte enbart hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet eller hushållsarbete.

  • Stöd för närståendevårdaren består av ett beskattningsbart vårdarvode, kompletterande hälso- och socialvårdstjänster till den vårdbehövande samt avlastning för närståendevårdaren.
  • Närståendevårdsstöd är ingen subjektiv rätt, kommunen fastställer grunderna för beviljande av stöd för närståendevård inom lagen om närståendevårdens bestämmelser.
  • Närståendevårdsstöd beviljas oberoende av den sökandes ekonomi.
  • Närståendevårdsstöd beviljas inte för vård på institution.

Den som har närståendevård kan också komma på dagvård till Kapellhagen, vilket inkluderar lunch, kaffe, aktivitet, social samvaro och bad/dusch.

Närståendevårdaren är olycksfallförsäkrad av kommunen.

Ansökan

Du söker närståendestöd genom att fylla i ansökningsblanketten. Ett C-läkarintyg ska bifogas ansökan.

Avlastning

Kommunen erbjuder möjlighet till avlastning för närståendevårdare, så att avlastningen ingår i avtalet om närståendevård.

Avlastningen sker valbart genom:

  • att anlita en annan närstående, som ersätts av kommunen
    • avlastaren fyller i "Underlag för arvode för avlastning av närståendevårdare"
  • via ett privat företag som erbjuder momsfri socialvård, eller
  • vid Oasen boende- och vårdcenter

Behovet av avlastning meddelas äldreomsorgen.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 17.3.2021