Ekonomi

Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som ställer upp mål för de olika nämnderna som gäller både ekonomin och den verksamhet som varje nämnd ansvarar för.

Varje nämnd får en ekonomisk ram för driftkostnaderna som de ska hålla sig inom under verksamhetsåret. Nämnderna har ansvar för att verksamheten drivs inom de ekonomiska ramarna och enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om.

Kommunfullmäktige beslutar även om kommunens inkomst- och fastighetsskatt. 

Kommunens inkomstskattesats för år 2021 är 19,50 %. Fullmäktige har enligt §34/17.11.2021 beslutit att inkomstskattesatsen för år 2022 bibehålls på 19,50%.

Fastighetsskattesatser år 2021:

  • allmän fastighetsskatt: 0,60 %
  • för stadigvarande boende: 0,00 %
  • för övriga bostadsbyggnader: 0,90 %
  • för allmännyttiga samfund: 0,00 %
  • för obebyggd byggplats: 1,00 %
  • för kraftverk: 0,60 %

Fullmäktige har enligt §35/17.11.2021 beslutit att fastighetsskattesatserna för år 2022 bibehålls på samma procenter som år 2021.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 30.11.2021