Hemserviceavgifter

Hemservicetaxa för klienter på bygden 2023

Antagen av kommunfullmäktige genom § 41/17.11.2021 att gälla från och med 1.1.2022.

Hemservicetaxa för regelbundna hemservicebesök

För klienter som har ett regelbundet behov av vård och omsorg debiteras en månatlig hemserviceavgift som baserar sig på personantalet i hushållet, hushållets bruttoinkomster över en viss inkomstgräns samt en betalningsprocent beroende på antal besök/vecka.

Hemserviceavgiften utgår från förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 2 kap 3 §. Avgiften kan justeras under året i enlighet med ändring i förordningen.

Med vård- och omsorgsbehov avses:

  • på- och avklädning
  • hjälp med den personliga hygienen, samt
  • andra vård- och omsorgsåtgärder som hör till de dagliga rutinerna

Utgående från vård- och omsorgsbehovet, servicens art och omfattning indelas hemservicetagarna enligt följande:

Kategori Antal besök
A 1 - 3 besök / vecka
B 4 - 7 besök / vecka
C 8 eller fler besök / vecka

Korta besök om högst 15 minuter kan räknas som ett halvt besök vid val av hemservicekategori.

Hemserviceemottagaren debiteras en hemserviceavgift som beräknas på bruttoinkomsten minus avdrag utgående från personer i hushållet. Avgiften beräknas enligt den procentsats som är fastställd för respektive kategori. 

Beräkningen sker enligt följande tabell:

Personer i hushållet Avdrag från bruttoinkomsten Avgift i % av bruttoinkomsten
    Kategori A Kategori B Kategori C
1 598 17% 26% 35%
2 1103 11% 16% 22%
3 1731 9% 13% 18%
4 2140 7% 11% 15%
5 2591 6% 10% 13%
6 2976 5% 8% 11%

För en hemservicetagare som bor ensam och erhåller hemservice enligt kategori A beräknas avgiften enligt följande: från bruttoinkomsten avdras 598 euro och avgiften blir då 17 % av den resterande inkomsten.

  • Exempel på uträkning med en bruttoinkomst på 1500 euro
    • 1500 - 598 = 902,00 x 17% = en avgift på 153,34 euro

Maxavgiften är fastställd till 4883 euro/månad. Hemserviceavgiften kan uppgå till högst 35 euro/besök. Maxavgiften är det belopp det kostar kommunen att producera servicen

Tillämpning av hemservicetaxan

Avdrag från hemserviceavgift kan fås då frånvaron är längre än fem (5) dagar, d.v.s. avdrag fr.o.m. den sjätte dagen.

  • Om hemservicen avbryts för kortare tid av orsaker som beror på kommunen eller om klienten är i kommunal institutionsvård uppbärs ingen avgift för de nämnda fem dagarna

Hemserviceavgiften debiteras månadsvis och räknas ut per dag genom att månadsavgiften divideras med 30 dagar.

När avbrott i hemservice pågår en hel månad uppbärs ingen avgift.

I sådana fall där hemserviceavgift leder till behov av utkomststöd kan sänkning av avgiften sökas hos kommunstyrelsen.

Hemserviceavgift för tillfälliga hemservicebesök

För klienter som har behov av tillfälliga hemservicebesök under högst en månad uppbärs en avgift om 10 euro/besök.

Om vårdbehovet kvarstår uppbärs en inkomstprövad månadsavgift enligt hemserviceavgiftstaxan för därpå följande månad.

Besök vid trygghetstelefonsalarmering och sjukvårdsuppgifter inom ramen för sammanhållen hemvård kan vara ett sådana tillfälliga hemservicebesök.

Taxa för stödtjänster 2023

Antagen av kommunfullmäktige genom § 48/16.11.2022 att gälla från och med 1.1.2023.

Stödtjänst Pris
Matportion för pensionärer från bygden som äter på ESB Kapellhagen. 6,85 euro
Matportion inkl. hemtransport (vårdbehovsbaserad service) 7,80 euro

Dagvårdsverksamhet på Kapellhagen

inkluderar måltid, kaffe och aktiviteter

Pensionärer som betalar hemserviceavgift debiteras enbart avgift för måltider

10,00 euro / gång

Klädvårdsservice (vårdbehovsbaserad service)

3,30 euro / gång

Badningsservice

Pensionär / barnfamilj som badar på ESB Kapellhagen utgående ifrån vårdbehov

3,50 euro / person / gång

Trygghetstelefon

Kommunen bekostar installation av trygghetstelefon och nyckelskåp.
Abonnenten debiteras månadskostnaden direkt av telefonoperatören.

 

cirka 37 euro / månad

Hemtransport av matkasse från närbutik (vårdbehovsbaserad service)

5,00 euro / gång

Hemtransport av medicin 5,00 euro / gång
Publicerad 23.10.2018
Uppdaterad 22.8.2023