Information till hemundervisare

Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola tillsammans med Ålands läroplan för grundskolan reglerar villkoren för hemundervisning på Åland.

Medlemskommunerna inom SÅUD och kommunalförbundet SÅUD köper fr.o.m. 1.1.2024 tillsynstjänster för hemundervisningsbarn från Mariehamns stad. Tillsynen sker i Mariehamn.

Anmälan om hemundervisning

Från hösten 2024 ska dokumentet under bilagor skickas in till förbundskansliet (info@saud.ax). Dokumenten måste vara kommunens bildningskansli tillhanda senast vid läsårets början.

Nuvarande hemundervisade/återanmälningar 

Skicka in en kortfattad anmälan till förbundskansliet med kopia till hemundervisning@mariehamn.ax att ni ämnar fortsätta hemundervisa + barnets namn och personuppgifter samt kontaktuppgifter till familjen.

Bifoga undervisningsplanen för hur hela läroplikten kommer att ordnas.

Nyregistreringar

För er som ska anmäla ert/era barn första gången

Skicka in en kortfattad anmälan till förbundskansliet (info@saud.ax) med kopia till hemundervisning@mariehamn.ax med barnets namn och personbeteckning samt kontaktuppgifter till familjen.

Registrera ert barn på Wilma via länk: https://aland.inschool.fi/apply?school-id=25&long-term=2025&checkout=true

Ni behöver även bifoga en plan som beskriver hur ni tänker ordna undervisningen för hela läropliktstiden. Ta fasta på varje ämnes årskursvisa innehåll i läroplanerna från det år ni börjar till att målen för årskurs 9 är uppfyllda. Planen ska beskriva hur ni tänker ordna hemundervisningen så att alla ämnens läroplanmål uppfylls. 

Publicerad 4.2.2021
Uppdaterad 25.6.2024