Information till hemundervisare

En ny lag (Landskapslag om barnomsorg och grundskola 32/2020) och en ny läroplan som reglerar villkoren för hemundervisning på Åland har börjat gälla.
Nedan finns utdrag ur både lagen och läroplanstexten som berör hemundervisningen.

De nya styrdokumenten säkrar barnens rättigheter på ett tydligare sätt. Det krävs också mer administration, från såväl vårdnadshavarnas som från förbundskansliets sida.

Nyordningen börjar från hösten 2021 och före 15 augusti 2021 ska följande dokument skickas in till förbundskansliet på info@sahd.ax:

  • anmälan om hemundervisning läsåret 2021-2022
  • plan som beskriver hur man tänkt ordna undervisningen för hela läropliktstiden

Nyheter i lag och läroplan

6 kap. 28§

Vårdnadshavaren ska läsårsvis skriftligt anmäla att läroplikten fullgörs genom hemundervisning.

  • Anmälan görs till förbundskansliet på info@sahd.ax innan varje läsår startar.

När man anmäler att man ska hemundervisa sitt barn ska en plan bifogas som visar hur undervisningen ska ordnas för hela läropliktstiden, d.v.s. årkurs 1 - 9.

  • Om ni flyttar från en kommun till en annan ska ni visa upp det senaste dokumentet som visar på barnets utveckling. Dokumentet bifogas anmälan om hemundervisning.

6 kap. 29§

Varje termin ska barnets utveckling och framsteg prövas.

Vårdnadshavaren ska i god tid inför kontrollen av barnets framsteg lämna in en beskrivning över vad man gjort under terminen till den skola som ansvarar för prövningen.

För höstterminen bör beskrivningen vara inskickad senast 15:e november och för vårterminen senast 30:e april.

Om barnet inte har svenska som modersmål kan barnet få delta i förberedande språkundervisning i skolan.

Om barnets framsteg är väsentligt lägre än man kan förvänta sig ska föräldrarna meddelas detta så att de kan förbättra barnens kunskaper och förmågor under följande termin.

Om barnets lärande under ett läsår uppvisar allvarliga brister och kommunen anser att läroplikten inte fullgörs kan kommunen avbryta hemundervisningen och då måste barnet komma till skolan.

Läroplan

Barn som hemundervisas har rätt till elevhälsotjänster hos kurator, psykolog eller skolhälsovårdare.

Kontakt tas då med skolhälsovårdaren i den skola som är närmast där man bor för att få hjälp.

För att få kontakt med psykolog eller kurator kontaktar du skolledaren i den skola som ansvarar för prövningen av framstegen.

Prövningen av barnet som ska ske terminsvis ska ske genom ett möte mellan lärare och den läropliktiga.

Publicerad 4.2.2021
Uppdaterad 4.2.2021