Klient-, patient- och barnombudsman

Kleint- och patientombudsman

Det är samma person på Ålands Ombudsmannamyndighet som fungerar som klient- och patientombudsman. 

Du kan vända dig till klient- och patientombudsmannen om du anser att något är fel beträffande din vård, vill framföra positiv eller negativ kritik, är i behov av rådgivning eller vill ge förslag på förbättringar. Du kan också få hjälp med att göra anmälan om patientskada till patientförsäkringscentralen eller få stöd med att skriva en anmärkning om dina upplevelser inom hälso- och sjukvård eller socialvård på Åland. Du kan även få rådgivning angående dina rättigheter som klient och patient. Du får vara anonym när du kontaktar klient- och patientombudsmannen.

Klientombudsmannen jobbar med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården.

  • Du räknas som klient, då du får socialvård av t.ex. KST eller kommunen. Äldreomsorg, vård för beroende, vuxensocialt arbete (utkomststöd), barnskydd, stöd för barn och familj samt funktionsservice är exempel på socialvård.

Patientombudsmannnen jobbar med frågor som gäller rättigheter för patienter i hälso- och sjukvården.

  • Du räknas som patient om du får hälso- och sjukvårdstjänster av både offentliga och privata aktörer.

Klientombudsman - läs mer på Ålands ombudsmannamyndighets webbplats

Patientombudsman - läs mer på Ålands ombudsmannamyndighets webbplats

Barnombudsman

Barnombudsmannen bevakar de åländska barnens intressen och ska vara med och påverka beslut kring allt som rör barns och ungdomars liv på Åland.

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämlikhet och förhindra diskriminering. Orsaker till diskriminering kan vara kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse.

Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

Barnombudsman - läs mer på Ålands ombudsmannamyndighets webbplats

Publicerad 30.1.2019
Uppdaterad 11.7.2024