Vattenavgifter

Vattenanslutningsavgift 2024

Antagen av kommunfullmäktige genom § 42/15.11.2023 att gälla från och med 1.1.2024.

 • Vattenanslutning beviljas inom vattenverkets verksamhetsområde
 • Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga
 • Anslutning utanför vattenverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden

Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2024 även om ansökan har inkommit innan detta datum.

Anslutningsavgifter:

 • Grundavgift per fastighet 2081 euro
  • Därtill per lokal 520 euro

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller uthyrningsstuga.

I glesbebyggelse:

 • Enligt normerna som kommunfullmäktige i Lumparland har godkänt 10.12.1997 och som tillämpas från 1.1.1998.
 • För Lumparby - Långnäsledningen är anslutningsavgiften 4285 euro för fritidsfastigheter och 2145 euro för fastboende.

Tekniska nämnden har rätt att efter prövning fastställa särskild anslutningsavgift i speciella fall.

Fastighetsgräns: av lantmäteriverket fastställd gräns mellan två områden

Tomtgräns: en gräns fastställd vid tomtindelning
Tomtgräns för arrendetomt: en avgränsning av ett område som två parter kommit överens om.

Om lägenheten delas och säljs med vattenanslutning bekostar säljaren anslutningsavgiften till den nya fastigheten.

Anslutningsavgiften för anslutningar gjorda fr.o.m. 1 april 2004, kan överföras och återbäras. Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren. Anslutningsavgiften återbärs när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs upp.

Anslutningsavgiften återbärs till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta. Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att anslutningen sägs upp.

Vattentaxa 2024

För abonnenter anslutna till Lumparlands kommunala vattenledningsnät.

Denna taxa tillämpas fr.o.m. 1.1.2022. 

Tjänst Pris (exkl. moms) Pris (inkl.moms)
Grundavgift 83,72 euro/år 103,81 euro/år
Brukstaxa 1,72 euro/m3 2,13 euro/m3
Stängning av vattenanslutning 40,32 euro 50,00 euro
Öppning av vattenanslutning 40,32 euro 50,00 euro
Försenad vattenavläsning 40,32 euro 50,00 euro

Vattenavgiften debiteras 4 ggr/år för fast bosatta hushåll enligt följande:

 • tre (3) preliminära debiteringar som baserar sig på föregående års förbrukning
 • en slutlig debitering efter det att vattenmätaren avlästs av abonnenten per den 30:e september debiteringsåret
  • avläsning får göras oftare, om abonnenten så önskar

Vattenavgiften debiteras en gång per år för fritidsbostäder, efter att abonnenten avläst vattenmätaren.

Hyra för vattenmätare Pris (exkl. moms) Pris (inkl.moms)
Q3=4 6,18 euro/år 7,66 euro/år
Q3=10 12,16 euro/år 15,07 euro/år
Q3=16 24,32 euro/år 30,16 euro/år

 

Publicerad 23.10.2018
Uppdaterad 8.1.2024