Planläggning

Planläggning innebär att kommunen planerar hur mark- och vattenområden ska användas för att komma samhället samt fastighetsägarna till bästa nytta.

Kommunen antar kommunöver­sikt, delgeneralplaner och detaljplaner.

Om du funderar på att bygga är det viktigt att först ta reda på vilka planer som är aktuella där din tomt eller ditt markområde är beläget.

Kommunöversikt

Kommunöversikten ska långsiktigt sätta målen för samhällsutvecklingen och sammanställa särskilda värden och aspekter att ta hänsyn till vid general- och detaljplanering.

Lumparlands kommun har en godkänd kommunöversikt från år 2001.

Generalplaner

En generalplan eller delgeneralplan anger principerna för den eftersträvade utvecklingen i ett område. När en detaljplan utarbetas ska alltid en gällande generalplan över samma område följas. Utöver själva kartan ingår alltid en beskrivning och planbestämmelser. Ett generalplaneärende initieras och drivs av kommunen.

Lumparlands kommun har idag inga antagna generalplaner.

Detaljplaner

En detaljplan är som namnet säger en mer detaljerad reglering av markanvändningen. När en detaljplan upprättas ska kommunen bl.a. se till att marken utnyttjas på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt ur ett kommunalt perspektiv.

Det innebär att trafiken, energiförsörjningen, vatten och avlopp, avfallshanteringen samt brand- och räddningsväsendet kan ordnas säkert och ändamålsenligt med tanke på miljön, naturresurserna  och ekonomin.

Man behöver även säkerställa att det skapas en trivsam, trygg och sund livsmiljö som även är tillgängliga för alla personer, att estetiska och kulturhistoriska värden inte påverkas mer än vad som är nödvändigt, att det finns tillräckligt med plats för lek och utevistelse, parker eller andra områden som lämpar sig for rekreation och att hänsyn tas till hur daghem, skola eller liknande verksamhet är ordnad.

Skälig hänsyn ska även tas till befintlig bebyggelse, bestående äganderättsförhållanden, fastighetsgränser, servitut, hävd och andra omständigheter som kan inverka på genomförandet av planen.

Detaljplaneprocesser kan drivas av kommunen eller privata markägare.

Lumparlands kommuns detaljplaner finns att ta del av här på vår webbplats.

Hur går ett planläggningsärende till?

 • Kommunen kan planera i egen regi eller så kan ett planärende initieras och bekostas av privata intressen.
 • Kommunen fastställer planområdet, planens målsättningar och godkänner planläggare.
 • Målsättningar utarbetas i samråd mellan kommunen och markägarna.
 • Berörda myndigheter och andra intressenter kan ha synpunkter på målsättningarna. Särskilt viktigt är detta då det handlar om planering av tidigare oplanerad mark.
 • Markägaren står i huvudsak för kostnaderna i anslutning till framtagandet av planen eller planändringen.
 • Under planläggningsarbetet informeras grannar, övriga myndigheter, samhällsaktörer m.fl. om planarbetet genom samråd.
 • När planförslaget är färdigt ska kommunen ställa ut det till allmänt påseende under 30 dagar. Under utställningstiden kan synpunkter lämnas in av kommunmedlemmar och andra berörda.
 • Därefter tar kommunen upp förslaget till behandling igen och tar ställning till inlämnade synpunkter.
 • Härefter kan planen överföras till fullmäktige för att antas.
 • Innan ett planförslag antas ska markägarna och kommunen ha kommit överens om hur planen ska förverkligas.
 • I ett avtal slår man fast uppgifts- och ansvarsfördelningen gällande ägande och underhåll av områden.
Publicerad 14.2.2023
Uppdaterad 14.2.2023