Avloppsvattenavgifter

Anslutningsavgift för avloppsvatten 2024

Antagen av kommunfullmäktige genom § 45/16.11.2022 att gälla från och med 1.1.2023. Kommunfullmäktige beslöt genom § 43/15.11.2023 att hålla taxan oförändrad år 2024.

 • Avloppsanslutning beviljas inom avloppsverkets verksamhetsområde
 • Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga
 • Anslutning utanför avloppsverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden
 • Finns det behov av pumpstation för enskild fastighet så sköts och bekostas den av fastighetsägaren

Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2024 även om ansökan har inkommit innan detta datum.

Anslutningsavgifter

 • Grundavgift per fastighet 2255 euro
  • Därtill per lokal 485 euro

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller uthyrningsstuga.

Tekniska nämnden har rätt att efter prövning fastställa särskild anslutningsavgift i speciella fall.

Fastighetsgräns: av lantmäteriverket fastställd gräns mellan två områden

Tomtgräns: en gräns fastställd vid tomtindelning
Tomtgräns för arrendetomt: en avgränsning av ett område som två parter kommit överens om.

Om lägenheten delas och säljs med avloppsanslutning bekostar säljaren anslutningsavgiften till den nya fastigheten.

Anslutningsavgiften för anslutningar gjorda fr.o.m. 1 april 2004, kan överföras och återbäras. Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren. Anslutningsavgiften återbärs när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs upp.

Anslutningsavgiften återbärs till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta. Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att anslutningen sägs upp.

Avloppsvattentaxa 2024

Grunden för fastställande av bruksavgift är den mängd vatten som används i fastigheten.

Tjänst Pris (exkl. moms) Pris (inkl.moms)
Bruksavgift, per förbrukad vattenmängd 5,22 euro/m3 6,47 euro/m3

Avloppsvattenavgiften debiteras 4 ggr/år för fast bosatta hushåll enligt följande:

 • tre (3) preliminära debiteringar som baserar sig på föregående års förbrukning
 • en slutlig debitering efter det att vattenmätaren avlästs av abonnenten per den 30:e september debiteringsåret
  • avläsning får göras oftare, om abonnenten så önskar

Avloppsvattenavgiften debiteras en gång per år för fritidsbostäder, efter att abonnenten avläst vattenmätaren.

Publicerad 14.2.2023
Uppdaterad 18.1.2024