Avgifter inom hemservice och boendeservice med heldygnsomsorg

Avgiften för fortlöpande och regelbunden hemservice eller för boendeservice med heldygnsomsorg är en månadsavgift som baserar sig på klientens betalningsförmåga.

Avgiften för tillfällig hemservice är en fast avgift.

Avgifterna beräknas i enlighet med vad som bestäms i Landskapslag om klientavgifter inom socialvården (2022:91) och får inte överskrida kostnaderna för serviceproduktionen.

Avgifterna kan komma att justeras under året utifrån kommande indexjusteringar och lagändringar.

Bestämmande och justering av avgift

Kommunen fattar ett avgiftsbeslut som gäller tills vidare.

Avgiften ska emellertid justeras på ansökan av klienten eller klientens företrädare eller på initiativ av kommunen om:

  1. Klientens eller dennes familjs inkomster har förändrats
  2. Klientens eller dennes makes eller sambos rätt till avdrag (enligt lagstiftning) har förändrats
  3. Familjens förhållanden har förändrats
  4. Avgiften visar sig vara felaktig
  5. Den klientplan som utarbetats för klienten ändras så att den påverkar storleken på klientavgiften
  6. Kommunens betalningsgrunder ändras så att det påverkar storleken på klientavgiften.

Avgift för oanvänd service

Om klienten eller klientens företrädare har bokat en periodplats eller boendeserviceplats och klienten uteblir, utan godtagbart skäl och utan att ha avbokat platsen, debiteras klienten en separat avgift för oanvänd service.

Hur avbrott i servicen påverkar avgiften

Avdrag från avgiften fås, då frånvaron är längre än fem (5) dagar, d.v.s. avdrag fr.o.m. den sjätte dagen

Om servicen avbryts för kortare tid av orsaker som beror på kommunen eller om klienten får institutionsvård eller sjukhusvård uppbärs ingen avgift för de nämnda fem dagarna.

När avbrott i servicen pågår en hel månad uppbärs ingen avgift.

Dagsavgiften räknas ut genom att månadsavgiften divideras med 30 dagar.

Efterskänkande och nedsättning av avgift

Den avgift som fastställts för servicen och som bestämts utifrån en persons betalningsförmåga kan nedsättas eller efterskänkas till den del förutsättningarna för personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut, t.ex. avgiftens storlek leder till behov av utkomststöd.

Nedsättning eller efterskänkning av klientavgiften baseras på en individuell bedömning av situationen.

Publicerad 7.2.2024
Uppdaterad 14.2.2024