Bygglov och bygganmälan

Bygglov

Allt byggande regleras av:

Bygglovsansökan tas emot kontinuerligt och beroende av ärendets art är behandlingstiden 2 - 4 veckor. 

Beslut tas av byggnadsinspektören eller Byggnads- och miljönämnden, som i regel sammanträder den tredje tisdagen varje månad.

Bygglov krävs för att få uppföra byggnad, men även för:

 • ombyggnad eller tillbyggnad av befintlig byggnad
 • väsentlig ändring av byggnads inre konstruktion
 • väsentlig ändring av byggnads fasad
 • ändring av användning
 • nöjespark, idrottsplats, campingplats
 • skjutbana, motorbana
 • småbåtshamn med plats för fler än 10 båtar
 • fast cistern över 10 m3
 • mast, vars höjd överstiger 25 meter
 • torn avsett för allmänheten
 • vindkraftverk för fler än tre hushåll
 • staket i rågräns vars höjd överstiger 1,5 meter
 • uppförande eller ombyggnad av eldstad eller rökkanal i byggnad
 • uppställande av husvagn längre än två månader då denna skall användas som bostad, affärslokal eller liknande
 • fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten om anläggningen skall användas som bostad eller liknande för längre tid än två månader

Ansökan

En komplett bygglovsansökan innehåller:

 • ifylld blankett
 • färsk lagfart eller arrendeavtal (1 exemplar)
 • situationsplan i skala 1:500 (2 exemplar)
 • byggnadsritningar: plan, fasader och skärning i skala 1:100 (2 exemplar)
 • för bostadshus, dessutom: konstruktionsbeskrivning samt energicertifikat
 • RH-1-blankett för varje byggnad

Ansökan om lagfart görs på Lantmäteriverkets webbplats

Situationsplan kan tas ut från Lantmäteriverkets kartplats

Skatteförvaltningens regler

Hushåll och privatpersoner måste fr.o.m. 1.7.2014 lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om alla byggarbeten som kräver ett bygglov.

Bygganmälan

Utan bygganmälan får man uppföra en byggnad mindre än 10 m2 på planerat område och på oplanerat område två byggnader mindre än 15 m2 och lägre än 3 m.

Tillbyggnad om max 15 m2 samt kompletterande byggnad om max 25 m2 är anmälningspliktiga.

En komplett anmälan innehåller:

 • ifylld blankett
 • färsk lagfart eller arrendeavtal (1 exemplar)
 • situationsplan i skala 1:5000 (2 exemplar)
 • byggnadsritningar: plan- och fasadritningar i skala 1:100 (2 exemplar)

Syner

Byggnadssyner utförs av byggnadsinspektören.

Brandsyner utförs av brandinspektören.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 13.8.2020