Riskbedömning

Enligt Valvira Anvisning 5/2020 skall en anläggning som levererar hushållsvatten informera vattenanvändaren om kvaliteten på vattnet som den levererar, att en riskbedömning har gjorts och sammanfattningen av riskbedömningen.

Lumparlands kommun levererar dricksvatten inköpt från Ålands Vatten Ab till anslutna kunder inom verksamhetsområdet.

Avloppsvattnet från kunder anslutna till det kommunala ledningsnätet leds till det egna reningsverket i Långnäs. Avloppsvatten från kunder utanför avloppsverkets verksamhetsområde leds till enskilda avlopp.

Vattenverket i Lumparlands kommun svarar för byggande, underhåll och reinvestering i vatten-, och avloppsledningsnätet.

Lumparlands kommuns riskbedömning

Lumparlands kommuns riskbedömning har gjorts enligt principerna i vattensäkerhetsplanen Water Safety Plan (WSP) som rekommenderas av Världshälsoorganisationen.

En riskbedömning av hela vattendistributionsverksamheten gjordes under perioden 2021-2022.

Riskerna som eventuellt påverkar vattnets kvalitet eller distributionssäkerheten klassificerades enligt deras allvarlighetsgrad och observationerna behandlades med Ålands Miljö-, och Hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).

En riskbedömning enligt WSP omfattar skyldigheten att hålla sig informerad och kontrollskyldigheter enligt det som avses i lagen om vattentjänster. Vattensäkerhetsplanen (WSP) uppfyller också kraven i hushållsvattenförordningen (1352/2015), antagen på Åland genom ÅFS 88:2016.

Riskbedömningen gås igenom regelbundet med ÅMHM och ÅMHM övervakar att vattenverket utför åtgärderna som försäkrar vattnets kvalitet och distributionssäkerhet. ÅMHM godkände riskbedömningen 1.12.2022.

Vattnet som Lumparlands kommun distribuerar köps uteslutande från Ålands Vatten Ab. Vattnets kvalitet testas regelbundet av Ålands Vatten & Miljöprovtagning enligt ett framtaget kontrollprogram.

Vid felanmälan

Ta kontakt med kommunens fastighetsjour, om vattentrycket plötsligt sjunker eller om det finns färg- eller smakfel i kallvattnet.

Om läget inte är akut, kontakta kommunens tekniska sektor under normal kontorstid.

Betrakta alltid vattenledningen som trycksatt.

Publicerad 14.2.2023
Uppdaterad 14.2.2023