Avlopp

Kommunalt avlopp

Kommunalt avlopp finns centrala Klemetsby, Södra Lumparby och Långnäs. Om du vill att ditt hus ska anslutas till kommunalt avlopp skall du ansöka om detta hos kommunen.  

Förbrukningsavgiften erläggs enligt förbrukad vattenmängd som avläses en gång per år.

Kontakta kommunteknikern i frågor gällande kommunalt avlopp.

Enskild avloppsanläggning

När du installerar ny avloppsanläggning eller bygger om din gamla skall du ansöka om avloppstillstånd hos kommunen.

Om fler än 25 personer (> 5 hushåll) använder avloppsanläggningen görs ansökan hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM.

Kontakta byggnadsinspektören i frågor gällande enskilt avlopp.

Ansökan

Ansökan skall minst innehålla följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter för sökande
 • Föreslagen behandlingsmetod
 • En situationsplan i skala 1:500 alternativt 1:000 som visar var fastigheten och avloppsanläggningen är belägna samt tillfartsvägen som slamtömningsfordonen kommer att använda. Av situationsplanen bör även framgå eventuella befintliga och planerade dricksvattenbrunnar samt avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen.
 • En ritning över anläggningen och arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen.
 • Redogörelse för skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering m).

En ny eller ombyggd anläggning skall alltid synas och godkännas av kommunen innan den tas i bruk.

Reningskraven skall uppfyllas vid alla ny- och ombyggnader med enskild avloppsanläggning som fått byggnadslov:

 • Fosforreduktionen ska vara minst 80 %
 • Kvävereduktionen ska vara minst 40 %
 • Reduktion av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD7-värde ska vara minst 90 % 

Observera:

 • En slamavskiljning, t.ex. stenkista eller trekammarbrunn är inte tillräcklig rening
 • En infiltration eller en markbädd har en begränsad livslängd på ca 15-25 år.
  • Livslängden varierar beroende på bl.a. markförhållanden, utformning, skötsel och belastning.
 • Slamavskiljare ska tömmas tillräckligt ofta, dock minst vartannat år

Det är fastighetsägarens skyldighet och ansvar att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening.

Kommunen fungerar som tillsynsmyndighet.

Läsvärt om avlopp

Notera att Åland har egen lagstiftning så det kan finnas skillnader att beakta.

Publicerad 14.2.2023
Uppdaterad 14.2.2023