Barnomsorgsavgifter / avgifter för fritidshem

Antagen av kommunfullmäktige genom § 49/16.11.2022 att gälla från och med 1.1.2023.

Fastställande av avgift

Beslut om avgift görs av barnomsorgskansliet i Lemland. Faktureringen av avgiften sker från Lumparland.

Då avgiften fastställs skall familjens alla fortlöpande skattepliktiga och skattefria inkomster beaktas. Dit räknas bl.a.:

 • alla löneinkomster av huvud- och bisysslor
 • alla typer av pensioner
 • arbetslöshetsersättning/arbetsmarknadsstöd
 • inkomster av självständig yrkesutövning och företagsverksamhet
 • kassaunderstöd
 • underhållsbidrag och -stöd
 • alla kapital-, ränte-, dividend- och hyresinkomster
 • dagpenning via FPA

Som inkomst beaktas inte:

 • barnbidrag
 • hemvårdsstöd
 • studiestöd
 • bostadsbidrag
 • handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare
 • barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen
 • sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring
 • stöd som betalas med anledning av fullgörande av tjänstgöring som avses i militärunderstödslagen (FFS 781/1993)
 • stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen (2015:56)
 • ersättning för uppehälle enligt lagen (FFS 566/2005) om FPA:s rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
 • sysselsättningsstöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet
 • stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan behörighetshöjande verksamhet
 • stöd för närståendevård
 • familjevårdararvode enligt landskapslagen (2015:18) om tillämpning av familjevårdarlagen

Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar.

Inkomsterna och eventuella avdrag måste verifieras, så följande ska bifogas inkomstutredningen:

 • löneintyg/lönespecifikation eller annan inkomstverifikation (t.ex. dagpenningsbeslut)
  • om lönen är oregelbunden ska intyget, förutom senaste löneperiod, även visa uppgift över de senaste 6 månaderna
  • semesterpenningens storlek bör framgå av intyget
   • då uppgift om semesterpenningens storlek saknas på löneintyget beaktas en semesterpenning motsvarande 6 % av lönen
 • beskattningsintyg över senast verkställda beskattning

Egen företagare lämnar in:

 • beskattningsintyg över senast verkställda beskattning
 • förskottsinnehållningsbevis
 • bokslutsuppgifter eller annat som klargör inkomstnivån

Kommunen har rätt att hämta uppgifter om löner och förmåner från inkomstregistret. Familjen kan välja detta alternativ och lämnar då in endast beskattningsintyg.

Om familjen väljer maxtaxa, behöver inga inkomstuppgifter eller andra dokument lämnas in.

  Både nya och gamla barnomsorgstagare lämnar in uppgifterna om familjens inkomst till administratören på  barnomsorgskansliet i Lemland inom augusti månad per e-post eller per post. I de fall där barnomsorgsplatsen tas i bruk under pågående verksamhetsperiod, ska utredning om inkomsterna göras inom en månad efter det att dagvården inletts.

  Om inkomstuppgifterna inkommer senare korrigeras inte barnomsorgsavgiften retroaktivt.

  Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i gången.

  Om familjen inte lämnar in nödvändiga dokument inom utsatt tidpunkt debiteras maxavgift.

  Anmälan om missnöje med fastställd avgift riktas skriftligen till kommunstyrelsen senast 14 dagar efter att ni fått avgiftsbeslutet.

  Avgift

  Avgift för plats på daghem, fritidshem eller i familjedagvård bestäms enligt familjens storlek och inkomst och betalas i form av en månadsavgift. Då barnet börjar eller slutar mitt i en månad betalas avgift för en del av månaden.
  (Lumparlands kommun har i dagsläget ingen familjedagvård.)

  Månadsavgiften uppbärs även för tillfälliga frånvarodagar med följande undantag:

  • En månadsavgift som är mindre än 10 euro debiteras inte
  • För barn med skoluppskov debiteras inte någon avgift
  • För barnomsorg, som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och specialfritidshem, uppbärs ingen avgift
  • Barnomsorgsavgift uppbärs inte för förundervisning 4 timmar per verksamhetsdag under läsåret innan barnet börjar grundskolan (gäller alla dagar från grundskolans hösttermins start till grundskolans vårtermins slut)
   • avgift för resterande barnomsorg: enligt fastställd taxa

  Avgift erläggs för 11 månader/år om man under en sammanhängande period om minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg.

  Ytterligare en avgiftsfri månad kan erhållas om man under en sammanhängande tidsperiod på 8 veckor under tidsperioden vecka 24 t.o.m. vecka 34 inte nyttjar barnomsorg.

  Fritidshemsavgiften är 50% av barnomsorgsavgiften.

  Avgift under inskolningsperiod

  I erhållen barnomsorgsplats ingår en veckas avgiftsfri inskolning av barnet.

  För att närvaron vid dagvårdsplatsen skall räknas som inskolning, bör förälder eller någon annan för barnet närstående person vara med.

  Inskolning bör ske veckan innan barnomsorgsplatsen tas i bruk.

  Undantag från detta beviljas endast av särskilda skäl.

  Inskolning kan ske under längre tid än en vecka men skall då försiggå under normal avgiftsbelagd dagvårdstid.

  Frånvaro som påverkar avgiften

  • Barnet är frånvarande minst 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad p.g.a. sjukdom: en halv månadsavgift debiteras
  • Barnet är frånvarande en hel kalendermånad p.g.a. sjukdom: ingen avgift debiteras
  • Barnet är frånvarande en hel kalendermånad av annan orsak: en halv månadsavgift debiteras
  • Vårdnadshavarna kan själva ordna vården under barnomsorgens planeringsdagar: ingen avgift debiteras för dessa dagar
  • Föräldrapenningsdagar tas ut för barnet: ingen avgift debiteras för dessa dagar, förutsatt att vårdnadshavaren skriftligen meddelat kommunen om uttag av föräldrapenningsdagar enligt följande:
   • ett regelbundet uttag av högst fem föräldrapenningsdagar: senast två veckor före den första föräldrapenningsdagen tas ut 
   • ett uttag av mer än fem föräldrapenningsdagar i följd: senast sex veckor före perioden börjar

  Vid uttag av föräldrapenningsdagar får inte barnomsorgsplats nyttjas. Vid uttag av föräldrapenningsdagar har barnet rätt till samma barnomsorgsplats under en sammanhängande tid om högst 13 veckor.

  Blanketten för uttag av föräldrapenningsdagar skickas till barnomsorgskansliet i Lemland per e-post eller per post.

  Val av vårdkategori/vårdtid

  Vårdtiden görs upp mellan barnets vårdnadshavare och daghemsföreståndaren då barnomsorgsplatsen tas i bruk.

  Vid val av reducerad vårdtid ansvarar vårdnadshavarna för att i tvåveckorsperioder förhandsboka barnets vårdtider.

  Uteblivna förhandsbokningar innebär automatiskt heltidsavgift.

  En överskridning av medelveckovårdtiden faktureras enligt en högre kategori för ifrågavarande månad.

  Observera att bokad tid = förbrukad tid.

  • Heltidsplats: ger barnet rätt att använda barnomsorg i medeltal 10 timmar/verksamhetsdag under varje kalendermånad (36 - 50 timmar/vecka)
  • Deltidsplats: ger barnet rätt att använda barnomsorg i medeltal 7 timmar/verksamhetsdag under varje kalendermånad (26 - 35 timmar/vecka)
  • Halvtidsplats: ger barnet rätt att använda barnomsorg i medeltal 5 timmar/verksamhetsdag under varje kalendermånad (upp till 25 timmar/vecka)

  OBS! Det här innebär att antalet timmar varierar från månad till månad beroende på hur många verksamhetsdagar månaden har.

  Ändringar i vårdtider

  Ändring i vårdtid görs med på blanketten "Meddelande om ändring av vårdtid".
  Om familjens inkomster också ändrar, meddelas detta samtidigt. Då använder man istället blanketten "Inkomstutredning och vårdtid". Observera att det är skilda inkomstutredningsblanketter för barnomsorg och fritidshem.

  Avgiften ändras från och med början av den månad där ändringen i vårdtid sker.

  Blanketten skickas till administratören på barnomsorgskansliet i Lemland per e-post eller per post.

  Ändring av inkomster

  Om familjens inkomster förändras väsentligt, minst 10 procent och/eller varaktigt under året ska detta meddelas så att avgiften kan justeras.

  Meddelandet görs på blanketten "Inkomstutredning och vårdtid". Observera att det är skilda inkomstutredningsblanketter för barnomsorg och fritidshem.

  Om man underlåter sig att lämna in inkomstuppgifter kan avgiften korrigeras retroaktivt.

  Blanketten skickas till administratören på barnomsorgskansliet i Lemland per e-post eller per post.

  Barnomsorgsavgifterna fr.o.m. 1.1.2023

  Familjestorlek Nedre inkomstgräns (euro/månad) Avgiftsprocent (räknas på överstigande del) Inkomst som ger maxavgift 240 euro
  2 personer 1248,00 11,5 3334,96
  3 personer 1456,00 9,4 4009,20
  4 personer 1664,00 7,9 4701,98
  5 personer 1872,00 7,9 4909,98
  6 personer 2080,00 7,9 5117,98

  Familjebegreppet: Den eller de vårdnadshavare som lever samman med barnet. I familjen inräknas även den som vårdnadshavaren har gemensamt hushåll med och som inte är barnets vårdnadshavare i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare. Dessutom räknas de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i samma hushåll.

  Maxtaxa

  Heltid (100%): 240 euro/månad

  Deltid (80%): 192 euro/månad

  Halvtid (60%): 144 euro/månad

  Fritidshem: 120 euro/månad under skolterminerna, separat vårdavtal görs för vård under sommarlovet (normal barnomsorgstaxa)

  Syskonrabatt

  Per barn för 100%-plats: 25 euro/månad

  Per barn för 80%-plats: 20 euro/månad

  Per barn för 60%-plats: 15 euro/månad

  Per barn för fritidshem: 10 euro/månad

  Publicerad 18.10.2018
  Uppdaterad 7.2.2023