Barnomsorgsavgifter / avgifter för fritidshem

Antagen av kommunfullmäktige genom §§ 45-46/15.11.2023 att gälla från och med 1.1.2024.

Fritidshemsavgiften samt tillämpningsdirektiv ändrar fr.o.m. 1.8.2024. Ändringen är antagen av kommunfullmäktige genom § 33/27.3.2024.

Fastställande av avgift

Beslut om avgift görs av barnomsorgskansliet i Lemland. Faktureringen av avgiften sker från Lumparland.

Då avgiften fastställs skall familjens alla fortlöpande skattepliktiga och skattefria inkomster beaktas. Dit räknas bl.a.:

 • alla löneinkomster av huvud- och bisysslor
 • alla typer av pensioner
 • arbetslöshetsersättning/arbetsmarknadsstöd
 • inkomster av självständig yrkesutövning och företagsverksamhet
 • kassaunderstöd
 • underhållsbidrag och -stöd
 • alla kapital-, ränte-, dividend- och hyresinkomster
 • dagpenning via FPA

Som inkomst beaktas inte:

 • barnbidrag
 • hemvårdsstöd
 • studiestöd
 • bostadsbidrag
 • handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare
 • barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen
 • sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring
 • stöd som betalas med anledning av fullgörande av tjänstgöring som avses i militärunderstödslagen (FFS 781/1993)
 • stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen (2015:56)
 • ersättning för uppehälle enligt lagen (FFS 566/2005) om FPA:s rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
 • sysselsättningsstöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet
 • stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan behörighetshöjande verksamhet
 • stöd för närståendevård
 • familjevårdararvode enligt landskapslagen (2015:18) om tillämpning av familjevårdarlagen

Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar.

Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i gången och baserar sig på beviljad vårdtid.

 • Barnomsorgens verksamhetsår är 1.8 - 31.7. 
 • Fritidshemmets verksamhetsår börjar vid höstterminens start i augusti och avslutas vid vårterminens slut i juni.
  • Separat avgift erläggs för bokad fritidshemsplats under skollov.

Anmälan om missnöje med fastställd avgift riktas skriftligen till kommunstyrelsen senast 14 dagar efter att ni fått avgiftsbeslutet.

Inkomstutredning

Uppgifterna om familjens inkomst ska lämnas in till administratören på barnomsorgskansliet i Lemland:

 • inom augusti månad per e-post eller per post, gällande alla som nyttjar en barnomsorgsplats
 • inom juni månad per e-post eller per post, gällande alla som nyttjar en fritidshemsplats

När barnomsorgs-/fritidshemsplatsen tas i bruk under pågående verksamhetsperiod, ska utredning om inkomsterna göras inom en månad efter det att dagvården inletts.

Om familjen inte lämnar in nödvändiga dokument inom utsatt tidpunkt eller om dokumenten är ofullständiga debiteras maxavgift. Om inkomstuppgifterna inkommer eller kompletteras senare korrigeras inte avgiften retroaktivt.

Observera att inkomstutredningen lämnas in på blankett tillsvidare, eftersom funktionen för inlämnande av dokument i Wilma inte har fåtts att fungera tillfredsställande ännu.

Familjen kan välja mellan tre olika alternativ när man lämnar in sin inkomstutredning:

 1. Lämna in alla uppgifter
 2. Lämna in endast beskattningsintyg, kommunen hämtar inkomstuppgifterna från inkomstregistret
 3. Välja maxtaxa

1. Familjen lämnar in alla uppgifter

Inkomsterna och eventuella avdrag måste verifieras, så följande dokument bifogas till inkomstutredningen:

 • löneintyg/lönespecifikation eller annan inkomstverifikation (t.ex. dagpenningsbeslut)
  • om lönen är oregelbunden ska intyget, förutom senaste löneperiod, även visa uppgift över de senaste 6 månaderna
  • semesterpenningens storlek bör framgå av intyget
   • då uppgift om semesterpenningens storlek saknas på löneintyget beaktas en semesterpenning motsvarande 6 % av lönen
 • beskattningsintyg över senast verkställda beskattning

Egen företagare lämnar in:

 • beskattningsintyg över senast verkställda beskattning
 • förskottsinnehållningsbevis
 • bokslutsuppgifter eller annat som klargör inkomstnivån

2. Familjen lämnar in endast beskattningsintyg, kommunen hämtar inkomstuppgifterna från inkomstregistret

Kommunen har rätt att hämta uppgifter om löner och förmåner från inkomstregistret. I inkomstregistret registreras inte eventuella kapitalinkomster, så familjen ska därför lämna in beskattningsintyg.

Egen företagare lämnar dock in:

 • beskattningsintyg över senast verkställda beskattning
 • förskottsinnehållningsbevis
 • bokslutsuppgifter eller annat som klargör inkomstnivån

3. Familjen väljer maxtaxa

Om man vet att familjens inkomster överstiger beloppet på inkomst som ger maxtaxa, kan man välja detta alternativ och behöver inte lämna in några inkomstuppgifter eller andra dokument.

  Barnomsorgsavgift

  Avgift för plats på daghem bestäms enligt familjens storlek och inkomst och betalas i form av en månadsavgift. Då barnet börjar eller slutar mitt i en månad betalas avgift för en del av månaden.
  Månadsavgiften uppbärs även för tillfälliga frånvarodagar med följande undantag:

  • En månadsavgift som är mindre än 10 euro debiteras inte
  • För barn med skoluppskov debiteras inte någon avgift
  • För barnomsorg, som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och specialfritidshem, uppbärs ingen avgift
  • Barnomsorgsavgift uppbärs inte för förundervisning 4 timmar per verksamhetsdag under läsåret innan barnet börjar grundskolan (gäller alla dagar från grundskolans hösttermins start till grundskolans vårtermins slut)
   • avgift för resterande barnomsorg: enligt fastställd taxa

  Avgift erläggs för 11 månader/år om man under en sammanhängande period på minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg.
  I Lumparlands kommun är den avgiftsfria månaden juni.

  Man kan få ytterligare en avgiftsfri månad, om man under en sammanhängande tidsperiod på 8 veckor under tidsperioden vecka 24 t.o.m. vecka 34 inte nyttjar barnomsorg.
  I Lumparlands kommun är den ytterligare avgiftsfria månaden juli.

  Val av vårdkategori/vårdtid

  Val av vårdkategori görs i samband med ansökan om plats i Wilma.

  Vårdtiden görs upp mellan barnets vårdnadshavare och daghemsföreståndaren då barnomsorgsplatsen tas i bruk.

  Vid val av reducerad vårdtid ansvarar vårdnadshavarna för att i tvåveckorsperioder förhandsboka barnets vårdtider.

  Uteblivna förhandsbokningar innebär automatiskt heltidsavgift.

  En överskridning av medelveckovårdtiden faktureras enligt en högre kategori för ifrågavarande månad.

  Observera att bokad tid = förbrukad tid.

  • Heltidsplats: ger barnet rätt att använda barnomsorg i medeltal 10 timmar/verksamhetsdag under varje kalendermånad (36 - 50 timmar/vecka)
  • Deltidsplats: ger barnet rätt att använda barnomsorg i medeltal 7 timmar/verksamhetsdag under varje kalendermånad (26 - 35 timmar/vecka)
  • Halvtidsplats: ger barnet rätt att använda barnomsorg i medeltal 5 timmar/verksamhetsdag under varje kalendermånad (upp till 25 timmar/vecka)

  OBS! Det här innebär att antalet timmar varierar från månad till månad beroende på hur många verksamhetsdagar månaden har.

  Avgift under inskolningsperiod

  I erhållen barnomsorgsplats ingår en veckas avgiftsfri inskolning av barnet.

  För att närvaron vid dagvårdsplatsen skall räknas som inskolning, bör förälder eller någon annan för barnet närstående person vara med.

  Inskolning bör ske veckan innan barnomsorgsplatsen tas i bruk. Undantag från detta beviljas endast av särskilda skäl.

  Inskolning kan ske under längre tid än en vecka, men sker då under normal avgiftsbelagd dagvårdstid.

  Frånvaro som påverkar avgiften

  • Barnet är frånvarande minst 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad p.g.a. sjukdom: en halv månadsavgift debiteras
  • Barnet är frånvarande en hel kalendermånad p.g.a. sjukdom: ingen avgift debiteras
  • Barnet är frånvarande en hel kalendermånad av annan orsak: en halv månadsavgift debiteras
  • Vårdnadshavarna kan själva ordna vården under barnomsorgens planeringsdagar: ingen avgift debiteras för dessa dagar
  • Föräldrapenningsdagar tas ut för barnet: ingen avgift debiteras för dessa dagar, förutsatt att vårdnadshavaren skriftligen meddelat kommunen om uttag av föräldrapenningsdagar enligt följande:
   • ett regelbundet uttag av högst fem föräldrapenningsdagar: senast två veckor före den första föräldrapenningsdagen tas ut 
   • ett uttag av mer än fem föräldrapenningsdagar i följd: senast sex veckor före perioden börjar

  Vid uttag av föräldrapenningsdagar får inte barnomsorgsplats nyttjas. Vid uttag av föräldrapenningsdagar har barnet rätt till samma barnomsorgsplats under en sammanhängande tid om högst 13 veckor.

  Blanketten för uttag av föräldrapenningsdagar skickas till barnomsorgskansliet i Lemland per e-post eller per post.

  Ändring av vårdtid och inkomster

  Ändring i vårdtid och meddelande om ändrade inkomster görs via Wilma när funktionen fåtts att fungera tillfredsställande.

  Tills dess görs ändring i vårdtid med blanketten "Meddelande om ändring av vårdtid, barnomsorg".
  Om familjens inkomster också ändrar, meddelas detta samtidigt. Då använder man istället blanketten "Inkomstutredning och vårdtid, barnomsorg".

  Om familjens inkomster förändras väsentligt, minst 10 procent och/eller varaktigt under året ska detta meddelas så att avgiften kan justeras.

  Avgiften ändras från början av den månad där ändringen i vårdtid sker.

  Om man underlåter sig att lämna in inkomstuppgifter kan avgiften korrigeras retroaktivt.

  Blanketten skickas till administratören på barnomsorgskansliet i Lemland per e-post eller per post.

  Fritidshemsavgift

  Avgift för plats på fritidshem bestäms enligt familjens storlek och inkomst och betalas i form av en månadsavgift. Då barnet börjar eller slutar mitt i en månad betalas avgift för en del av månaden.

  Val av vårdtid

  Man kan välja antingen morgon-/eftermiddagsvård eller endast morgonvård.

  Morgonvården börjar tidigast kl 7.00 när daghemmet öppnar och eftermiddagsvården avslutas senast kl 17.00 när daghemmet stänger.

  Frånvaro som påverkar avgiften

  • Barnet är frånvarande minst 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad p.g.a. sjukdom: en halv månadsavgift debiteras mot uppvisande av läkarintyg.
  • Barnet är frånvarande en hel kalendermånad p.g.a. sjukdom: ingen avgift debiteras mot uppvisande av läkarintyg
  • Barnet är frånvarande en hel kalendermånad av annan orsak: en halv månadsavgift debiteras
  • Fritidshemmets planeringsdagar är avgiftsfria, eftersom fritidshemmet håller stängt under dessa dagar

  Avgift under skollov (fritidshem)

  Fritidshemsverksamhet erbjuds under skolloven under de tider som daghemmet är öppet och har verksamhet. Fritidshemsverksamhet ordnas inte under ett skollov, om daghemmet inte har barn i barnomsorg under denna tid.

  Om daghemmet håller öppet under skollov, ska bokning av fritidshemsplats under skollov göras skriftligt till daghemmet senast två veckor innan skollovet börjar.

  Bokning av fritidshemsplats under sommaren (i juni efter vårterminens slut och i augusti före höstterminens start) görs skriftligen senast 30 april till fritidshemmet.

  För fritidshemsplats under verksamhetsårets skollov erlägger man en tilläggsavgift per bokad dag. Tilläggsavgiften utgörs av skillnaden mellan avgiften för heldagsbarnomsorg och den ordinarie fritidshemsavgiften, med beaktande av en divisor på 20 verksamhetsdagar per månad.

  För fritidshemsplats under sommarlovet erlägger man en avgift som motsvarar avgiften för heldagsbarnomsorg, med beaktande av en divisor på 20 verksamhetsdagar per månad.

  Avgift uppbärs inte för juli månad, då fritidshemmet är stängt.

  Om man bokat fritidshemsplats och väljer att inte nyttja platsen faktureras man enligt bokad tid.

  Fr.o.m. 1.8.2024 har endast vårdnadshavare som arbetar eller studerar aktivt rätt att använda fritidshemsplats under skollov. Har vårdnadshavare semester eller lov från studierna ska barnet vara ledigt.

  Räkneexempel:

  Exempel 1 – avgift under verksamhetsårets skollov
  Man betalar normalt 139 euro/månad i fritidshemsavgift (som är maxtaxan för fritidshemmets morgon- och eftermiddagsvård).
  Maxavgiften för heldagsbarnomsorg är 240 euro/månad.
  Skillnad: 240 – 139 = 101 euro – som divideras med 20 = 5,05 euro
  Tilläggsavgift per dag är alltså 5,05 euro för ett barn med maxavgift.

  Exempel 2 – avgift under sommarlovet
  Man betalar normalt maxavgift i fritidshemsavgift.
  Maxavgiften för heldagsbarnomsorg är 240 euro/månad.
  Dagsavgift under sommarlov: 240 /20 = 12 euro
  Avgiften per dag under sommarlovet är alltså 12 euro för ett barn med maxavgift.

  Ändring av vårdtid och inkomster

  Ändring i vårdtid görs med på blanketten "Meddelande om ändring av vårdtid, fritidshem".
  Om familjens inkomster också ändrar, meddelas detta samtidigt. Då använder man istället blanketten "Inkomstutredning och vårdtid, fritidshem".

  Om familjens inkomster förändras väsentligt, minst 10 procent och/eller varaktigt under året ska detta meddelas så att avgiften kan justeras.

  Meddelandet görs på blanketten "Inkomstutredning och vårdtid, fritidshem".

  Om man underlåter sig att lämna in inkomstuppgifter kan avgiften korrigeras retroaktivt.

  Blanketten skickas till administratören på barnomsorgskansliet i Lemland per e-post eller per post.

  Barnomsorgs-/fritidshemsavgifterna fr.o.m. 1.1.2023

  Familjestorlek Nedre inkomstgräns (euro/månad) Avgiftsprocent (räknas på överstigande del) Inkomst som ger maxtaxa
  2 personer 1248,00 11,5 3334,96
  3 personer 1456,00 9,4 4009,20
  4 personer 1664,00 7,9 4701,98
  5 personer 1872,00 7,9 4909,98
  6 personer 2080,00 7,9 5117,98

  Familjebegreppet: Den eller de vårdnadshavare som bor tillsammans med barnet. Ifall barnet bor med endast en (1) vårdnadshavare, räknas till familjen också den som vårdnadshavaren har gemensamt hushåll med, fastän denne inte är barnets vårdnadshavare. Dessutom räknas de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i samma hushåll. Familjens storlek utgörs alltså av alla vuxna och barn under 18 år som bor i samma hushåll.

  När man har flera barn inom barnomsorgs-/fritidshemsverksamhet, räknas den fulla avgiften på det yngsta barnet.

  Maxtaxa

  Heltid (100%): 240 euro/månad

  Deltid (80%): 192 euro/månad

  Halvtid (60%): 144 euro/månad

  Fritidshem: 170 euro/månad t.o.m. 31.7.2024 / 139 euro/månad för för- och eftermiddagsvård. För endast morgonvård betalar man en fast avgift på 48 euro/månad fr.o.m. 1.8.2024.

  Syskonrabatt

  Per barn för 100%-plats: 25 euro/månad

  Per barn för 80%-plats: 20 euro/månad

  Per barn för 60%-plats: 15 euro/månad

  Per barn för fritidshem: 10 euro/månad

  Publicerad 18.10.2018
  Uppdaterad 10.7.2024