Bygglovsavgifter

Bygglovstaxa 2020

Avgifter för tillsyn över byggnadsarbete, avloppsanläggningar och för inspektion av samlingslokaler samt för hörande av granne i Lemlands och Lumparlands kommuner
 

1 § Allmänt

Byggherre eller den som vidtar åtgärd är skyldig att till kommunen erlägga avgifter som bestäms i denna taxa för sådana inspektions- och tillsynsuppgifter som är nödvändiga för att fullfölja byggnadsarbetet (99 § plan- och bygglagen, PBL).

För inspektion av samlingslokaler är sökande skyldig att erlägga avgifter som bestäms i 6 § i denna taxa med stöd av 19 och 20 §§ LL om offentliga nöjestillställningar.

Avgifterna över byggnadsarbete och inspektion av samlingslokaler inkluderar lösen av handlingarna.

Byggnadslovsavgifterna är inte momspliktiga.

2 § Uppförande av nybyggnad och därmed jämförbara ändringar (66 § i PBL )

2.1 Uppförande av nybyggnad Taxa
Per byggnad 344,34 euro
Därtill enligt byggnadens våningsyta  2,11 euro / m2
2.2 Uthyrningsstuga Taxa
Per byggnad 344,34 euro
Därtill enligt byggnadens sammanlagda våningsyta 2,11 euro / m2

Då byggnadslovet omfattar flera stugor som byggs enligt samma ritning i grupp, erläggs full avgift för en (1) stuga. För därpå följande stugor erläggs 50 % av avgiften.

2.3 Tillbyggnad, ombyggnad Taxa
Per byggnad 182,31 euro
Därtill enligt tillbyggnadens våningsyta 2,11 euro / m2
2.4 Ekonomibyggnad och dylikt Taxa
Per byggnad 182,31 euro
Därtill enligt tillbyggnadens våningsyta 0,79 euro / m2
2.5 Ändring av användning Taxa
Per byggnad 182,31 euro
Därtill enligt byggnadens våningsyta 2,11 euro / m2
2.6 Fasadändring, takändring (inkl. skärmtak >12 m2), ändring av bärande konstruktioner Taxa
 

72,21 euro

2.7 Installation eller ändring av eldstad, rökkanal eller hiss Taxa
  72,21 euro
2.8 Tillfälliga byggnader Taxa
  Samma som för varaktiga
2.9 Uppförande av vindkraftverk Taxa
Som betjänar fler än 3 hushåll, effekt max 0,5 MW 182,31 euro
Effekt 0,5 - 3 MW 344,34 euro
Effekt över 3 MW 688,57 euro

3 § Avgifter för övriga tillståndsbeslut i byggnadsärenden (67 § i PBL)

  Taxa
3.1 Nöjespark, idrotts- eller campingplats 72,21 euro
3.2 Skjut- eller motorbana 72,21 euro
3.3 a Småbåtshamn med flera än 10 båtplatser 72,21 euro
3.3 b Kajer, broar, vågbrytare, kanaler och dylikt 72,21 euro
3.4 Cistern eller dylikt > 10 m3 72,21 euro
3.5 Mast högre än 25 meter 72,21 euro
3.6 Torn tillgängligt för allmänheten 72,21 euro
3.7 Tillståndspliktigt plank eller mur 72,21 euro
3.8 Husvagn, buss eller dyl (utanför campingplats) som skall användas för boende, affärslokal eller dyl > 2 månader 72,21 euro

4 § Avgifter för övriga beslut i byggnadsärenden

  Taxa
4.1 Utbyte av ritning 72,21 euro
4.2 Förhandsutlåtande 72,21 euro
4.3 Förlängning av byggnadslovets giltighetstid (75 § i PBL) 72,21 euro
4.4 Tillstånd att börja byggnadsarbete (innan beslutet vunnit laga kraft) (76 § i PBL) 72,21 euro
4.5 Bod samt fristående carport om max 30 m2 72,21 euro
4.6 Behandling av rivningsanmälan (69 § i PBL) 72,21 euro

5 § Förhöjd avgift vid byggande utan bygglov

Om byggherren har påbörjat byggnadsarbetet innan bygglovet har beviljats, eller anmälan inlämnats, utgår en förhöjd avgift om 50 %. Detta gäller samtliga avgifter kopplade till bygglovet.

Den förhöjda bygglovsavgiften är inte ett straff, utan en ersättning för det merarbete det innebär för byggnadstillsynen att bereda och behandla ett ärende om byggande utan bygglov.

6 § Godtagbar säkerhet i enlighet med PBL 76 §

En godtagbar säkerhet kan vara en bankgaranti eller en deposition på kommunens konto. Säkerheten återbördas till byggherren då bygglovet vunnit laga kraft.

Den godtagbara säkerhetens storlek utgörs av:

  Taxa
Grundsumma per byggnad 1075,00 euro
Därtill enligt byggnadens bottenyta upp till 500 m² 37,70 euro / m2
För bottenyta över 500 m² 16,00 euro / m2

7 § Syner

Vid utförande av de i § 3 nämnda byggnadsåtgärderna skall avgift erläggas för förrättande av de syner som kan komma ifråga enligt följande:

7.1 Syn som förrättas under byggnadstiden Taxa
  32,18 euro
7.2 Slutsyn Taxa
  65,59 euro
7.3 Avgifter som rör brandsyneverksamheten, men som debiteras i
samband med byggnadslovsavgifterna
Taxa
Kanal- och eldstadssyn 44,15 euro
Ventilationssyn 44,15 euro
Ibruktagningssyn 44,15 euro
Slutsyn 44,15 euro
Dessa avgifter uppbärs i samband med byggnadslovsavgifterna, men bokförs på resultatområdet ”räddningsverksamhet”  

8 § Övriga avgifter

8.1 Utstakning av byggnadsplats Taxa
  110,43 euro

Samtliga kostnader erlägges av sökande, ingår ej i punkterna 1-4 i § 2

8.2 72 § plan- och byggnadslagen för landskapet Åland avsett hörande av granne Taxa
  62,76 euro

Ersättning uppbärs även i det fall att tillstånd eller byggnadslov inte beviljas, om kommunen hört granne med stöd av stadgandena i plan- och byggnadslagen.

9 § Avgifter för avloppsanläggningar

  Taxa
9.1 Avloppsanläggning för WC och BDT vatten, 1-5 personer 204,10 euro
9.2 Avloppsanläggning för WC och BDT vatten, 6-25 personer 407,96 euro
9.3 Avloppsanläggning för BDT vatten, 1-5 personer 134,49 euro
9.4 Partiell ombyggnad av avloppsanläggning 134,49 euro

Denna avgift debiteras skilt om den inte kan debiteras i samband med byggnadslovsavgifterna.

10 § Inspektion av samlingslokaler

Inspektion och godkännande av samlingslokaler enligt samlingslokalens sammanlagda yta Taxa
Per lokal 65,59 euro
Därtill enligt lokalens sammanlagda yta 0,28 euro / m2

11 § Återbäring av avgift

Då ett byggnadslov eller något annat tillstånd förfallit eller byggherren avstår från byggnadslovet eller tillståndet medan det ännu är i kraft , återfår tillståndsinnehavaren 50 % av de avgifter han betalat.

Dock innehålles i handläggningsavgifter enligt följande:

  • för byggnadslov 161,44 euro
  • för övriga tillstånd 63,06 euro

Om byggnadsarbetet påbörjats ges ingen återbäring.

12 § Avslag på ansökan

Om en ansökan om tillstånd avslås eller sökande annullerar ansökan innan beslutet meddelats, men beslutsförslaget redan beretts, uppbärs 50 % av avgiften i denna taxa.

13 § Grunder för avgiften

Då avgiften fastställs inberäknas i byggnadens totala yta, våningarnas, källarens och vindsutrymmets sammanlagda ytor, utgående från det yttre måttet.

Man räknar inte med balkonger, skyddstak eller utrymmen med en rumshöjd lägre än 160 cm.

14 § Taxans ikraftträdande

Denna taxa gäller från den 1 januari 2020.

Byggnadstillsynsavgiften och övriga avgifter i denna taxa faktureras enligt gällande taxa den dag beslutet fattats.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 7.1.2020