Styrdokument

Förvaltningsstadga

Enligt kommunallagen ska fullmäktige anta en förvaltningsstadga. I förvaltningsstadgan ska finnas bestämmelser om bland annat de kommunala organens sammanträden, den ekonomiska förvaltningen och behandling av motioner.

Kortfattat kan man säga att det ger ett ramverk för hur ett ärende i kommunen behandlas.

För mer detaljerade bestämmelser upprättas även så kallade instruktioner och tjänste- och arbetsbeskrivningar.

Byggnadsordning

Enligt Plan- och bygglagen kan kommunen anta en byggnadsordning. Byggnadsordningen ska ta upp bestämmelser som förutsätts av de lokala förhållandena och kan gälla bl.a. tomters beskaffenhet, byggnaders utformning, placering och byggnadssätt.

Övriga program och styrdokument

Ett urval av kommunens styrdokument finns också bland bilagorna.

 

 

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 30.3.2023