Snöplogning

Vägindelning

Privatvägarna indelas i infarter och uppsamlingsvägar.

 • Infart = en privat väg som används av endast ett (1) hushåll
  • Infartens längd mäts mellan uppsamlingsvägen och hushållets gårdsplan
 • Uppsamlingsväg = en privat väg som används av minst tre hushåll. Uppsamlingsvägen behöver inte sammanfalla med "väglagsvägen". Uppsamlingsväg som används av två hushåll likställs med privat infart och betalas i samband med privat infart.
  • Uppsamlingsvägens längd mäts mellan allmän väg/annan uppsamlingsväg och det nästsista hushållets avtag, om inte annat överenskoms med väglaget

Beställning och betalning

 • Beställning av snöröjning bekräftas genom att betala fakturan för snöplogning som kommer från Lemlands kommun.
  • faktureringen baserar sig på föregående periods snöplogningslista
  • om man inte haft snöplogning föregående period och därför inte finns på kommunens snöplogningslista, kontaktar man tekniska kansliet för att beställa plogning och lämna nödvändiga uppgifter
  • vid beställning efter ett angivet datum, tillkommer en extra behandlingsavgift (mer information i snöplogningstaxan under "Taxor och avgifter")
 • Plogningen av uppsamlingsvägar beställs av väglag eller privatpersoner (väglaget bestämmer enligt egna principer, hur kostnaderna för snöplogningen skall fördelas internt)
 • Om uppsamlingsvägen plogas av kommunen, kan också infarter plogas. Plogningen av dessa beställs av privatpersoner.

Utförande och villkor

 • I första hand plogas uppsamlingsvägar.
 • Målsättningen är att vägen skall vara framkomlig med personbil. Vid ymnigt snöfall, snöstorm eller annan exceptionell väderlek kan detta dock inte garanteras.
 • Vägen måste vara i sådant skick att den går att ploga med traktor och plog, d.v.s. att:
  • vägen är röjd (t.ex. fri från sly och överhängade kvistar och grenar)
  • vägen är tillräckligt plan
  • vägen är markerad med tillräckligt antal plogkäppar
 • Vändplan bör finnas för traktor och plog.

Kontakta Tekniska kansliet för närmare information.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 9.1.2023