Byggregler

Nya byggregler fr.o.m. 1.1.2018 enligt plan- och bygglagen

Verkställigheten av en anmälningspliktig åtgärd får påbörjas 15 arbetsdagar efter inlämnande av anmälan om byggnadsnämnden inte annat meddelat.

 Huvudsakliga ändringar och väsentliga tillägg

 • Endast i detaljplanerade områden krav på bygglov för ändring av fasad- och takmaterial
 • Bygglov krävs för kajer, broar, vågbrytare, kanaler och andra konstruktioner som ändrar eller väsentligt påverkar strandlinjen
 • Bygglov krävs för vindkraftverk, om;
  • höjd över 20 meter
  • avstånd till rågräns mindre än höjden
  • monteras fast på byggnad
  • rotordiameter över 3 meter

Anmälningspliktiga åtgärder utanför detaljplaneområde

 • Tillbyggnad av bostadshus max 15 m2 
 • Ändring/ombyggnad av bärande konstruktioner, planlösning eller brandskydd i byggnad
 • Invid bostadshus (under vissa villkor) uppföra en komplementbyggnad om max 25 m2 (utanför detaljplaneområde)

Anmälningspliktiga åtgärder inom detaljplaneområde

 • anlägga parkeringsplats för fler än 5 bilar
 • ändra placering av infart
 • byta färg på byggnad

Anmälningspliktiga åtgärder oberoende av plats

 • scen, läktare, samlingstält för allmänheten som skall vara uppställda över en månad
 • upplag för bilar, båtar o.dyl.
 • boende, affärsverksamhet i husvagn, buss od utanför campingplats längre än 2 månader
 • boende, affärsverksamhet i anläggning på vatten längre än 2 månader
   

Bygglov eller anmälan krävs inte på detaljplanerat område

 • för att uppföra komplementbyggnader om totalt max 10 m2
 • för skärmtak om max 12 m2 i anslutning till huvudbyggnad
 • i anslutning till bostadshus uppföra plank eller mur med maxhöjd om 1,8 meter runt uteplats

Bygglov eller anmälan krävs inte utanför detaljplanerat område

 • för att uppföra komplementbyggnader om max 15 m2 (totalt dock max 25 m2)
 • skärmtak om max 15 m2 i anslutning till huvudbyggnad
 • för att glasa in uteplats under skärmtak

Underrättande av grannar

 • byggnadsnämnden underrättar grannarna på oplanerat område
 • byggnadsnämnden underrättar grannarna på detaljplanerat område om åtgärden innebär avvikelse från plan

Överklagande av bygglov eller annat tillstånd

Beslut som fattas av byggnadsnämnden eller av en annan kommunal myndighet i ärenden gällande bygglov eller andra tillståndsärenden med stöd av denna lag överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Om Ålands förvaltningsdomstol inte ändrat beslutet eller besluter att inte pröva ärendet får ändring sökas genom besvär endast om HFD beviljar besvärstillstånd.

En myndighet som fattat beslut enligt denna lag har rätt att överklaga förvaltningsdomstolens beslut om förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt myndighetens beslut. Byggnadsnämndens beslut om bygglov eller tillstånd ska överklagas inom 30 dagar från att beslutet har delgivits, räknat från dagen efter delgivningen.

Publicerad 20.11.2018
Uppdaterad 20.11.2018