Barnskydd

Barnskyddet finns för att barnen ska ha det bra. Syftet är att garantera barnets rättigheter och att främja barns och ungas välfärd genom att:

  • påverka uppväxtmiljön
  • stöda vårdnadshavarna i deras uppfostran av barnet

Målet är att ge familjen stöd i barnets egen uppväxtmiljö.

Barnskyddet innebär ett samarbete mellan många parter.

Genom bra samarbete kan svårigheter upptäckas tidigt och rätt sorts hjälp ges.

Barnskyddsanmälan och anmälningsskyldighet

Föräldrar, barnet själv, släktingar, vänner och grannar kontaktar socialkansliet för att rådgöra med socialsekreteraren (även anonymt), be om utredning om behov av barnskydd eller göra barnskyddsanmälan.

Personal inom social- och hälsovård, skolpersonal, polisväsendet och församling har skyldighet att anmäla då ett barn upplevs i behov av barnskyddet.

Barnskyddet har rätt att få uppgifter från andra myndigheter i samband med utredningen av ett barns situation. Alla uppgifter journalförs.

Barnskyddets personal har lagstadgad tystnadsplikt.

Stödåtgärder

Då ett barn, en ungdom eller familj behöver stöd erbjuds följande öppenvårdsåtgärder:

  • stödsamtal med socialsekreterare, fältarna, ungdomslotsarna
  • kontakt med BUP
  • stödperson eller stödfamilj
  • familjearbete
  • ekonomiskt stöd
  • placering t.ex. på Tallbacken eller behandlingshem på Åland, i riket eller i Sverige
  • anpassade åtgärder efter familjens behov

Barnskyddsjouren

Barnskyddsjouren finns till för alla barn som befinner sig på Åland och som är i akuta krissituationer utanför kontorstid.

Det är endast myndigheter som kan kontakta jouren. Som privatperson i en akut situation kan du vända dig till polisen på telefon 112.

Omhändertagande av barn

Om stödåtgärder inte är tillräckliga och det finns risk att barnen eller ungdomen skadas ska barnet eller ungdomen omhändertas.

Omhändertagande ska avslutas när det inte längre är motiverat.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 30.1.2019