Hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd och partiellt stöd för vård av skolbarn 

Familjer, vars barn under 3 år inte nyttjar kommunal barnomsorg, kan ansöka om hemvårdsstöd för barn när föräldrapenningsperioden upphört eller om hemvårdsstöd för syskon under föräldrapenningsperioden.

Partiellt hemvårdsstöd betalas till vårdnadshavare som förvärvsarbetar och som p.g.a. vård av barn har en arbetstid på högst 30 timmar/vecka.

Hemvårdsstödet beviljas inte för kortare tid än 1 månad och betalas retroaktivt för högst 6 månader.

Hemvårdsstödet utbetalas den sista vardagen varje månad.

Grundläggande hemvårdsstöd

Det grundläggande hemvårdsstödet är 500 euro/månad och betalas efter att föräldradagpenningsperioden upphört.

 En ny moderskapspenningsperiod avbryter betalningen av stödet.  

 • utbetalas fastän ingendera vårdnadshavare vårdar barnet i hemmet
  • omsorgen kan överlåtas åt t.ex. privat familjedagvårdare, privat daghem, "barnflicka/-pojke", släkting

Inkomstbaserad tilläggsdel är möjlig till detta stöd.

Utökat hemvårdsstöd

Det utökade hemvårdsstödet är 700 euro/månad och betalas efter att föräldradagpenningsperioden upphört istället för det grundläggande stödet, om:

 • vårdnadshavaren själv vårdar sitt barn och inte förvärvsarbetar 
  • vårdnadshavaren kan heller inte arbeta extra
  • semester innebär också förvärvsarbete

Det utökade stödet beviljas under sammanlagt högst åtta månader, så att vardera vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader. Vårdnadshavarnas stödperioder behöver inte tidsmässigt följa direkt efter varandra.

 • om barnet endast har en vårdnadshavare har denne rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader

Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt ska bifogas till ansökan.

Inkomstbaserad tilläggsdel är möjlig till detta stöd.

Syskontillägg

Vårdnadshavare, som lyfter hemvårdsstöd, har rätt till syskontillägg enligt följande:

 • för syskon under 3 år som inte nyttjar barnomsorg
 • för syskon över 3 år som inte nyttjar barnomsorg eller som nyttjar kommunal barnomsorg i medeltal högst 5 timmar/dygn eller i medeltal högst 25 timmar/vecka

Syskontillägget upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt.

Syskontillägget är 100 euro/syskon/månad.

Hemvårdsstöd för syskon

Vårdnadshavare som lyfter föräldradagpenning och som utöver det vårdar minst ett (1) eget barn har rätt till hemvårdsstöd för syskon, förutsatt att man inte anlitar barnomsorg för syskonet.
Året innan syskonet börjar skola har syskonet rätt till barnomsorg i medeltal högst 5 timmar per dygn eller 25 timmar per vecka.

Stödet upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt.

Stödet är 100 euro/syskon/månad. 

Inkomstbaserad tilläggsdel är möjlig till detta stöd.

Hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer

Det grundläggande hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 750 euro/månad för tvillingar och 1000 euro/månad för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 250 euro.

Reglerna för hemvårdsstöd är samma som för grundläggande hemvårdsstöd för ett (1) barn.

Utökat stöd för flerlingsfamiljer 

Det utökade hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 1050 euro/månad för tvillingar och 1400 euro/månad för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 350 euro.

Reglerna för det utökade stödet är samma som för utökat hemvårdsstöd för ett (1) barn.

Inkomstbaserad tilläggsdel

Tilläggsdel kan sökas även om båda vårdnadshavare arbetar. Tilläggsdelen beviljas för högst ett år åt gången.

Den inkomstbaserade tilläggsdelen är maximalt 350 euro/månad och utbetalas om familjens sammanlagda bruttoinkomster understiger 1.050,00 euro.

Om familjens sammanlagda bruttoinkomster är 1.050,00 - 3.383,33 euro/månad utbetalas del av tilläggsdelen. Ingen tilläggsdel utbetalas om de sammanlagda inkomsterna är över 3.383,33 euro.

Exempel:
När inkomsten ligger mellan 1.050,00 och 3.383,33 dras 1.050,00 från den faktiska inkomsten och 15% av mellanskillnaden dras av från full tilläggsdel.
Då en familj har inkomst 3000,00 ger det en tilläggsdel på 57,50
(3000 - 1050) x 0,15 = 292,50
350 - 292,50 = 57,50

Partiellt hemvårdsstöd och partiellt hemvårdsstöd för skolbarn

Det partiella hemvårdsstödet är 125 euro/månad.

Rätt till partiellt hemvårdsstöd har vårdnadshavare som har en arbetstid på högst i medeltal 30 timmar/vecka:

 • p.g.a. vård av sitt barn under 3 år
 • p.g.a. vård av sitt barn i årskurs 1 - 2 (samt årskurs 3 om barnet har förlängd läroplikt) och barnet inte nyttjar fritidshemsvård
  • betalas ut fr.o.m. 1.8 det år läroplikten börjar och betalas ut även under skolloven. Rätten avslutas den 31.7 efter barnets andra läsår (eller tredje läsår om barnet har förlängd läroplikt)

Partiellt stöd utgör inte hinder för att nyttja kommunal barnomsorgsplats.

Båda vårdnadshavarna har rätt till partiellt hemvårdsstöd för samma kalendermånad under förutsättning att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.

Partiellt hemvårdsstöd betalas inte om:

 • den förkortade arbetstiden beror på studier
 • grundläggande eller utökat hemvårdsstöd utbetalas

Intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller ska bifogas ansökan. Egen företagare lämnar in intyg på försäkring enlig lag om pension för företagare/lantbruksföretagare.

Ansökan om hemvårdsstöd

Ansökan ska bestå av: 

 • Ifylld blankett "Ansökan om hemvårdsstöd för barn"
 • FPA:s beslut över föräldradagpenningsperioden samt beslut om faderskapsledighet
 • Skattekort för förmån
 • Intyg över tjänstledighet eller dylikt (utökat hemvårdsstöd)
 • Intyg över förkortad arbetstid (partiellt stöd)
 • Uppgift om någondera förälder har arbetsgivare utom Åland

För den inkomstbaserade tilläggsdelen krävs fr.o.m. 1.1.2021 inte längre inkomstverifikat (löneintyg), eftersom kommunen har rätt att hämta vårdnadshavarnas inkomstuppgifter från inkomstregistret (LL om ändring av landskapslag om hemvårdsstöd 63/2020). Inkomstverifikat behöver dock lämnas in om inkomsterna i inkomstregistret avviker från månadens normala inkomster.

Ansökan om hemvårdsstöd inlämnas till kommunkansliet eller skickas till:
Lumparlands kommun
Kyrkvägen 26
22630 Lumparland

Kontakta byråsekreteraren för mer information.

Förändringar

Vårdnadshavare är skyldiga att meddela förändringar som påverkar erhållandet av stödet t.ex:

 • barnet börjar i kommunal dagvård eller fritidshem
 • en ny föräldradagpenningsperiod börjar
 • familjen flyttar till annan kommun
 • ny adress eller ändrat bankkonto
 • förändrade inkomster om ni lyfter tilläggsdel

Meddela förändringarna, helst skriftligen, till byråsekreteraren.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 25.2.2021