Hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd samt partiellt stöd för vård av skolbarn 

Familjer, vars barn under 3 år inte deltar i kommunal barnomsorg, kan ansöka om hemvårdsstöd för barn eller om hemvårdsstöd för syskon 

 • rätten till hemvårdsstöd börjar då det gått 160 vardagar sedan barnets födelse
 • under den tid som graviditets-/föräldrapenning betalas, har man inte rätt till hemvårdsstöd för barnet
 • under den tid som graviditets-/föräldrapenning betalas, har man rätt till hemvårdsstöd för syskon om syskonet inte deltar i barnomsorg

Vårdnadshavare som förvärvsarbetar och p.g.a. vård av barn har en arbetstid på högst 30 timmar/vecka har rätt till partiellt hemvårdsstöd.

Hemvårdsstödet beviljas inte för kortare tid än 1 månad och betalas retroaktivt för högst 6 månader.

Hemvårdsstödet utbetalas den sista vardagen varje månad.

Grundläggande hemvårdsstöd

Det grundläggande hemvårdsstödet är 500 euro/månad. 

 • utbetalas fastän ingendera vårdnadshavare vårdar barnet i hemmet
  • omsorgen kan överlåtas åt t.ex. privat familjedagvårdare, privat daghem, "barnflicka/-pojke", släkting

Inkomstbaserad tilläggsdel är möjlig till detta stöd.

Utökat hemvårdsstöd

Det utökade hemvårdsstödet är 700 euro/månad och betalas istället för det grundläggande stödet, om:

 • vårdnadshavaren själv vårdar sitt barn
 • barnet inte deltar i barnomsorg
 • vårdnadshavaren inte förvärvsarbetar
  • kan heller inte arbeta extra
  • semester innebär förvärvsarbete

Det utökade stödet beviljas under sammanlagt högst åtta månader, så att vardera vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader. Vårdnadshavarnas stödperioder behöver inte tidsmässigt följa direkt efter varandra.

 • om barnet endast har en vårdnadshavare har denne rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader

Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt ska bifogas till ansökan.

Inkomstbaserad tilläggsdel är möjlig till detta stöd.

Syskontillägg

Vårdnadshavare, som lyfter hemvårdsstöd, har rätt till syskontillägg enligt följande:

 • för syskon under 3 år som inte deltar i barnomsorg
 • för syskon över 3 år som inte deltar i barnomsorg eller som deltar i kommunal barnomsorg i medeltal högst 25 timmar/vecka

Syskontillägget upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt.
Läroplikten börjar höstterminen det år barnet fyller sju år.

Syskontillägget är 100 euro/syskon/månad.

Hemvårdsstöd för syskon

Vårdnadshavare som lyfter graviditets-/föräldrapenning och som utöver det vårdar minst ett (1) eget barn har rätt till hemvårdsstöd för syskon enligt följande:

 • för syskon som inte deltar i barnomsorgen
 • för syskon i förundervisning under läsåret innan syskonet börjar grundskolan
  • förundervisning minst 4 timmar per arbetsdag

Stödet upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt.
Läroplikten börjar höstterminen det år barnet fyller sju år.

Stödet är 100 euro/syskon/månad. 

Inkomstbaserad tilläggsdel är möjlig till detta stöd.

Grundläggande hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer

Det grundläggande hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 750 euro/månad för tvillingar och 1000 euro/månad för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 250 euro.

Reglerna är samma som för grundläggande hemvårdsstöd för ett (1) barn.

Utökat stöd för flerlingsfamiljer 

Det utökade hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 1050 euro/månad för tvillingar och 1400 euro/månad för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 350 euro.

Reglerna är samma som för utökat hemvårdsstöd för ett (1) barn.

Inkomstbaserad tilläggsdel

Tilläggsdel kan sökas även om båda vårdnadshavare arbetar. Tilläggsdelen beviljas för högst ett år åt gången.

Den inkomstbaserade tilläggsdelen är maximalt 350 euro/månad och utbetalas om familjens sammanlagda bruttoinkomster understiger 1.050,00 euro.

Om familjens sammanlagda bruttoinkomster är 1.050,00 - 3.383,33 euro/månad utbetalas del av tilläggsdelen.

Ingen tilläggsdel utbetalas om de sammanlagda inkomsterna är över 3.383,33 euro.

Exempel:
När inkomsten ligger mellan 1.050,00 och 3.383,33 dras 1.050,00 från den faktiska inkomsten och 15% av mellanskillnaden dras av från full tilläggsdel.
Då en familj har inkomst 3000,00 ger det en tilläggsdel på 57,50
(3000 - 1050) x 0,15 = 292,50
350 - 292,50 = 57,50

Partiellt hemvårdsstöd och partiellt hemvårdsstöd för skolbarn

Det partiella hemvårdsstödet är 125 euro/månad.

Rätt till partiellt hemvårdsstöd har vårdnadshavare som har en arbetstid på högst i medeltal 30 timmar/vecka:

 • p.g.a. vård av sitt barn under 3 år
  • rekommenderas att barnet inte deltar i barnomsorgen 100%
 • p.g.a. vård av sitt barn i årskurs 1 - 2 (samt årskurs 3 om barnet har förlängd läroplikt) och barnet inte deltar i barnomsorg i form av fritidshemsverksamhet
  • betalas ut fr.o.m. 1.8 det år läroplikten börjar och betalas ut även under skolloven. Rätten avslutas den 31.7 efter barnets andra läsår (eller tredje läsår om barnet har förlängd läroplikt)

Partiellt stöd utgör inte hinder för att nyttja kommunal barnomsorgsplats.

Båda vårdnadshavarna har rätt till partiellt hemvårdsstöd för samma kalendermånad under förutsättning att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.

Exempel. Den ena vårdnadshavaren har förkortad arbetstid på morgon/förmiddag, den andra vårdnadshavaren har förkortad arbetstid på eftermiddag/kväll

Partiellt hemvårdsstöd betalas inte om:

 • den förkortade arbetstiden beror på studier
 • grundläggande eller utökat hemvårdsstöd utbetalas

Intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller ska bifogas ansökan. Egen företagare lämnar in intyg på försäkring enlig lag om pension för företagare/lantbruksföretagare.

Ansökan om hemvårdsstöd

Ansökan ska bestå av: 

 • Ifylld blankett "Ansökan om hemvårdsstöd för barn"
 • FPA:s beslut över föräldradagpenningsperiod
 • Eventuellt meddelande om tidpunkter för uppdelade föräldrapenningsperioder
 • Skattekort för förmån
 • Intyg över tjänstledighet eller dylikt (för utökat hemvårdsstöd)
 • Intyg över förkortad arbetstid (för partiellt stöd)
 • Inkomstverifikat/löneintyg (för inkomstbaserad tilläggsdel vid behov eller om så önskas)
 • Beskattningsintyg (för inkomstbaserad tilläggsdel)
 • Uppgift om någondera förälder har arbetsgivare utom Åland

Egenföretagare lämnar dessutom in:

 • förskottsinnehållningsbevis
 • bokslutsuppgifter eller annat som klargör inkomstnivån

För den inkomstbaserade tilläggsdelen har kommunen rätt att hämta vårdnadshavarnas inkomstuppgifter från inkomstregistret (LL om ändring av landskapslag om hemvårdsstöd 63/2020). Inkomstverifikat behöver dock lämnas in om inkomsterna i inkomstregistret avviker från månadens normala inkomster. Beskattningsintyg från senaste beskattning lämnas in p.g.a. att uppgifter om eventuella kapitalinkomster inte finns i inkomstregistret.

Ansökan om hemvårdsstöd inlämnas till kommunkansliet eller skickas till:
Lumparlands kommun
Kyrkvägen 26
22630 Lumparland

En komplett ansökan om hemvårdsstöd som lämnats in senast den 15:e i månaden, utbetalas den sista vardagen samma månad.

Kontakta byråsekreteraren för mer information.

Förändringar

Vårdnadshavare är skyldiga att meddela förändringar som påverkar erhållandet av stödet t.ex.:

 • barnet börjar i kommunal dagvård eller fritidshem
 • en ny föräldradagpenningsperiod börjar
 • familjen flyttar till annan kommun
 • ny adress eller ändrat bankkonto
 • förändrade inkomster om man lyfter tilläggsdel
 • man börjat förvärvsarbeta eller gör tillfälliga inhopp, om man lyfter utökat stöd

Meddela förändringarna skriftligen till byråsekreteraren.

Meddelande om tidpunkter för uppdelade föräldrapenningsperioder

P.g.a. den nya familjeledighetsreformen, kan man få föräldrapenning flexibelt vid de tidpunkter man önskar tills barnet fyller två år.

Hemvårdsstöd betalas ju inte ut under tiden för föräldrapenning, så om man delar upp sin föräldraledighet i flera perioder, ska meddelande om detta göras till handläggaren.

Använd gärna blanketten som finns.

Mer information om familjeledighetsreformen på FPA:s webbplats  

Lagar som ligger till grund

 

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 9.8.2023