Hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd för barn 

Familjer med barn under 3 år har rätt att välja mellan:

• Hemvårdsstöd
• Av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg

Grundläggande hemvårdsstöd

Det grundläggande hemvårdsstödet är 500 euro/månad.

• Familjen får stödet för ett barn under 3 år
• Barnet man får stödet för, får inte ha av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg
• Utbetalas även fast ingendera föräldern vårdar barnet i hemmet
• Upphör om familjen får ny föräldradagpenning

Utökat hemvårdsstöd

Det grundläggande hemvårdsstödet är 700 euro/månad.

• En vårdnadshavare som själv vårdar sitt barn och inte utnyttjar barnomsorg och som inte förvärvsarbetar har rätt till ett utökat hemvårdsstöd under tiden tills barnet fyller 3 år
• Beviljas under sammanlagt högst åtta månader så att vardera vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader
• Stödperioderna behöver inte följa tidsmässigt direkt efter varandra
• Om barnet endast har en vårdnadshavare har denne rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader
• Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt bifogas

Syskontillägg

Syskontillägget är 100 euro/månad.

• Beviljas om man har ett barn som får grundläggande hemvårdsstöd
• Betalas för syskon under 7 år som inte erhåller av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg, undantaget lekverksamhet (lekpark)
• Betalas även för barn som fyllt 3 år men inte inlett läroplikt och som åtnjuter kommunal barnomsorg i medeltal högst 5 timmar i dygnet eller i medeltal högst 25 timmar per vecka

Hemvårdsstöd för syskon

• Beviljas en vårdnadshavare som lyfter FPA:s föräldradagpenning och som har omsorg om äldre syskon, dvs ett syskontillägg till föräldradagpenningen.
• Ett stöd för varje syskon om 100 euro/månad
• Barnet man får stödet för får inte ha av kommunen ordnad eller beskostad barnomsorg, undantaget lekverksamhet (lekpark) och för syskon under "förundervisningsåret"
• Inkomstbaserad tilläggsdel är möjlig till detta stöd, inkomstgränsen är 1050 euro, max 350 euro/mån

Tilläggsdel

Tilläggsdelen är maximalt 350 euro/månad.

• Beviljas högst för ett år i gången, kan förnyas genom inlämnandet av nya inkomstintyg
• Maximibeloppet 350 euro utbetalas åt familj vars bruttomånadsinkomst är högst 1050 euro, del av tilläggsdel betalas om familjens bruttomånadsinkomst är under 3.383,30 euro

Hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer

• Det grundläggande hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 750 euro per månad för tvillingar och 1000 euro för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 250 euro.

Utökat stöd för flerlingsfamiljer 

• Det utökade hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 1050 euro per månad för tvillingar och 1400 euro för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 350 euro.

Partiellt stöd

Det partiella stödet är 125 euro/månad.

• Betalas endast till en vårdnadshavare, som på grund av vård av barn under 3 år har en arbetstid om i medeltal högst 30 timmar/vecka
• Vårdnadshavaren skall vara partiellt vårdledig eller anställd på deltid, egen företagare lämnar in en tillförlitlig utredning om arbetstidsminskning
• Stödet kan lyftas av barnets båda vårdnadshavare under samma kalenderperiod
• Intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller bör inlämnas

Partiellt stöd för skolbarn

Det partiella stödet för skolbarn är 125 euro/månad.

• Betalas till vårdnadshavare, som förvärvsarbetar och på grund av vård av barn som deltar i första och andra årets undervisning i grundskolan och har en arbetstid om i medeltal högst 30 timmar/vecka
• Vårdnadshavaren skall vara partiellt vårdledig eller anställd på deltid, egen företagare lämnar in en tillförlitlig utredning om arbetstidsminskningen
• Stödet kan lyftas av barnets båda vårdnadshavare under samma kalenderperiod
• Stödet betalas ut fr.o.m. den 1.8 det år läroplikten börjar och betalas ut även under skolloven. Rätten avslutas den 31.7 efter barnets andra läsår
• Intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden   gäller bör inlämnas
• Barnet får inte utnyttja en kommunal fritidshemsplats

Det partiella stödet betalas inte:

• Om familjen erhåller grundläggande eller utökat hemvårdsstöd
• Om familjen har rätt till föräldradagpenning
• Åt studerande vårdnadshavare

Ansökan om hemvårdsstöd

Ansökan ska bestå av: 

• Ifylld blankett "Ansökan om hemvårdsstöd för barn"
• Folkpensionsanstaltens beslut över föräldradagpenningsperioden
• Löneintyg - om man vill lyfta tilläggsdelen
• Skattekort för förmån
• Intyg över förkortad arbetstid (partiellt stöd)
• Intyg över tjänstledighet eller dylikt (utökat hemvårdsstöd)
• Uppgift om någondera förälder har arbetsgivare utom Åland

Ansökan om hemvårdsstöd ska inlämnas till kommunkansliet.

Lagstadgat hemvårdsstöd

Hemvårdsstödet:

• Beviljas från och med första vardagen efter den dag då föräldradagpenningen upphört
• Utbetalas den sista vardagen varje månad
• Betalas retroaktivt högst 6 månader
• Beviljas inte för kortare tid än 1 månad
• Är skattepliktig inkomst
• Erlägges av barnets hemkommun

Kontakta gärna byråsekreteraren för mer information.

 

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 5.1.2021