Speciallärare

Till barnomsorgen i kommunen hör en speciallärare som regelbundet besöker daghemmet. Personen är en kontaktlänk mellan vårdnadshavare, personal, habilitering, skola med flera.

Speciallärarens huvuduppgift är att stöda personalen i specialpedagogiska frågor, delta i den dagliga verksamheten och göra observationer för att i ett tidigt skede fånga upp barn som är i behov av särskilt stöd. Specialläraren träffar barnen i gruppen eller enskilt.

Tillsammans med vårdnadshavarna, personalen och övriga vuxna runt barn i behov av särskilt stöd planerar och utformar specialläraren ett individuellt åtgärdsprogram.

Speciallärartjänsten köps från Lemlands kommun.

Publicerad 5.1.2021
Uppdaterad 5.1.2021