Boendeserviceavgifter

Hyresavgift för lägenhet på Kapellhagen

Vid långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg tecknas ett hyresavtal. 

Hyresavgiften är separat och ingår inte i avgiften för serviceboende med heldygnsomsorg.

Hyreskostnaden, minskat med eventuellt bostadsbidrag, dras av när man räknar ut avgiften för serviceboende med heldygnsomsorg.

Lägenhetshyrorna är fastställda till 11 euro/m², vilket inkluderar el, värme, vatten, bastu och avfallshantering samt tillgång till de gemensamma utrymmena och biltak med motorvärmare.

Hyra per lägenhet:

Lägenhetsnr Hyra i euro
1 och 6 40,5 445,50
2 34,5 379,50
3 - 5, 7 - 9 33,5 368,50
10 45,5 500,50
11 57,5 632,50

Avgift för serviceboende med heldygnsomsorg

Antagen av kommunfullmäktige genom § 28/7.2.2024 att gälla från och med 1.1.2024.

Kommunen debiterar avgift för service som ges på serviceboende med heldygnsomsorg om:

 • servicen beräknas pågå i minst tre månader då den inleds, eller
 • redan har pågått i minst tre månader.

Avgiften är 85 % av klientens nettomånadsinkomst efter lagstadgade särskilda avdrag. 
Maxavgift: 6000 euro/månad.

 • Om klienten har högre inkomster än sin make, beaktas makens inkomst vid fastställandet av klientavgiften. Då är klientavgiften 42,5 % av makarnas sammanlagda nettoinkomster efter de lagstadgade avdragen.
 • Om klienten har lägre inkomster än maken, beaktas makens inkomst inte vid fastställandet av klientavgiften.
 • Om klientavgiften baserat på makarnas sammanlagda månatliga inkomster är större än klientavgiften baserat på klientens egna inkomster, tillämpas den avgift som baserar sig på enbart klientens inkomster.

Minst 250 euro lämnas för klientens personliga bruk per månad.

Avgiften debiteras månadsvis. 

Exempel på uträkning av avgift

Inkomst
Pensionsinkomst: 2642,10 euro
Vårdbidrag för pensionstagare: 453,28 euro
Skatt 20%: -618,08 euro
Total nettomånadsinkomst: 2476,30 euro

Avdrag
Medicinkostnad: 52,25 euro
Hyra (belopp minskat med bostadsbidrag): 330,44
Totala avdrag: 382,69

Inkomst som grund för avgift: 2476,30 (månadsinkomst) - 382,69 (avdrag) = 2093,61 euro
Klientavgift: 2093,61 x 85% = 1779,57 euro

Klienten ska ha åtminstone 250 euro/månad för personligt bruk, vilket kontrolleras innan klientavgiften fastställs.

Kvar till förfogande: 2093,61 (månadsinkomst - avdrag) - 1779,57 (klientavgift) = 314,04 euro.

Klienten har över 250 euro till förfogande och avgiften fastställs alltså till 1779,57 euro/månad.

Avdrag som beaktas vid uträkning av avgift

 • Läkemedelskostnader (läs mer nedan)
 • Hyreskostnader, minskat med eventuellt bostadsbidrag
 • Underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena (avdrag görs inte om mottagaren av bidraget är make till klienten och makarna har levt i gemensamt hushåll omedelbart innan servicen inleddes)
 • Gottgörelse som förordnats av en skiftesman eller domstol enligt lagen om upplösning av sambos gemensamma hushåll (FFS 26/2011) som klienten ska betala.
 • Förmån som klienten ska betala i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller på livstid.
 • Grundavgift som ingår i en intressebevakares arvode
 • Avdrag för tidigare nödvändiga och skäliga bostadskostnader enligt följande alternativ:
  • I fråga om ägarbostad de nödvändiga och skäliga kostnaderna för bostaden under de senaste 6 månaderna. Avdragen görs så länge kostnaderna finns kvar eller max 6 månader.
  • Hyran för en hyresbostad och övriga nödvändiga och skäliga kostnader för boendet under hyresgästens uppsägningstid enligt 46 § i hyreslagen (1999:19) för landskapet Åland.
  • Det bruksvederlag för tre månader för en bostadsrättsbostad som avses i 32 § i lagen om bostadsrättsbostäder (FFS 393/2021) och övriga nödvändiga och skäliga kostnader för boendet.

Nödvändiga och skäliga bostadskostnader är kostnader för t.ex. el, värme, vatten och försäkringar.

Avdragen avser klientens faktiska kostnader, ifall klienten bott tillsammans med en partner dras kostnaderna av till hälften.

Läkemedelskostnader

Klientens läkemedelskostnader för mediciner, kliniska näringspreparat och bassalvor beaktas som ett särskilt avdrag i klientavgiften för serviceboende med heldygnsomsorg.

Det särskilda läkemedelsavdraget tas ut från de avgiftsgrundande inkomsterna för klientavgiften.

I klientavgiften beaktas två särskilda läkemedelsavdrag:

 1. Läkemedelskostnader som ersätts enligt sjukförsäkringslagen. Dessa behöver du inte ansöka om avdrag för, de beaktas automatiskt upp till avgiftstaket när klientavgiften fastställs. För år 2024 är den totala årssjälvrisken 626,94 euro, vilket motsvarar 52,25 euro/månad
 2. Läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen. Dessa behöver du söka om avdrag för med en separat ansökan. Läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen beaktas till den del som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har konstaterat dem vara nödvändiga.
Publicerad 3.1.2022
Uppdaterad 8.2.2024