Äldreomsorg

Äldreomsorgsledning

Lumparland har en gemensam äldreomsorgschef med Lemlands kommun. Äldreomsorgschefen är på kommunkansliet i Lumparland på torsdagar.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ansvarar för att sociala tjänster tillgodoses för äldre kommuninvånare, 65 år och äldre.

Målsättningen inom kommunens äldreomsorg är en god och säker äldreomsorg byggd på livskvalitet och med möjlighet att bo kvar i det egna hemmet.

Kommunens äldreomsorg är väl utbyggd.

För pensionärer som bor hemma erbjuds hemservice efter behov. 

Det effektiverade serviceboendet Kapellhagen inrymmer 11 stycken handikappanpassade lägenheter i olika storlekar.

Lumparland har två platser på Oasen boende- och vårdcenter för personer med behov av större sjukvårdsinsatser och vårdbehov än vad Kapellhagen kan erbjuda.

Frontveteraner

Frontveteraner i Lumparland kan anhålla om kommunala öppenvårdstjänster så som hemvård och stödtjänster utan kostnad. För vårdplanering/behovsbedömning, kontakta hemtjänsten eller ledande närvårdare för mer info.

Närståendevård

Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Klicka här för att läsa mer om närståendevård i Lumparlands kommun

Stödtjänster

Du kan beviljas olika typer av stödtjänster efter individuell behovsprövning som utreder vilken typ av stödtjänster du har rätt till.

Färdtjänst

Äldre i behov av färdtjänst har rätt att ansöka om färdtjänst från Kommunernas socialtjänst k.f.

Matservice

Du kan få hemtransport av lunchmat från kommunens kök alternativt besöka Kapellhagen för lunch ca kl. 11.30. Matlista för luncherna veckovis finns i kommunbladet och på kommunens hemsida samt kan fås från Kapellhagen.

Lunchbeställningen bör göras två dagar i förväg för att kunna planera portionsantalet.

Alternativt kan färdiga rätter handlas hem från butik.

Hemservicepersonalen kan även tillreda enklare måltider då detta finns med i den individuella vård- och serviceplanen.

I samband med morgon- och/eller tillsynsbesök kan personal tillreda morgon- och/eller mellanmål, och/eller kvällsmål samt hjälpa med att värma mat.

För ytterligare information kontakta ledande närvårdaren.

Trygghetstelefon

Trygghetstelefon är avsedd för personer som bor hemma och riskerar att falla eller annars känner sig otrygga.

Med trygghetstelefonen kan du kalla på hjälp, vilket ökar tryggheten i hemmet.

När du trycker på alarmknappen ringer det hos hemservicepersonalen och du kan tala med personalen där och du ordnas den hjälp du behöver.

Installation av telefonen bekostas av kommunen medan du själv, via din telefonräkning, betalar en månadsavgift på ca 30 euro.

För de som bor på Kapellhagen ingår larmet i grundavgiften.

För ytterligare information, kontakta äldreomsorgschefen.

Momsfri socialservice

Du är berättigad till momsfri socialservice om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Sjukdom, ålderdom, återhämtning från sjukdom eller skada kan vara orsaker till hjälpbehovet.

Mer information hittar du på sidan "Momsfri socialservice"

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 20.9.2022