Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighet för Lumparlands kommuns webbplats (lumparland.ax)

Här beskriver vi hur Lumparlands kommuns webbplats uppfyller "Landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen", nedan tillgänglighetslagen. Enligt denna lag ska kommunens webbplats vara tillgänglighetsanspassad senast 23.9.2020.

Tillgänglighetsanpassningen innebär att vi strävar efter att alla användare, oavsett funktionsnedsättningar, ska kunna uppfatta, hantera och förstå kommunens webbplats. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa den internationella standarden WCAG 2.1 på nivå AA. 

Här beskriver vi också eventuella tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa vår webbplats pågår kontinuerligt. Största delen av innehållet är tillgänglighetsanpassat, men vissa brister finns fortfarande (läs mer om bristerna under rubriken "Brister i webbplatsens tillgänglighet"). 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Lumparlands kommuns webbplats som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss via kommunkansliets kontaktuppgifter.

Du kan också kontakta oss genom att använda funktionen ”Lämna synpunkter” som finns på varje sida (förutom på webbplatsens första sida). Kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan återkoppla till dig.

Du kan förstås också göra ett personligt besök på kommunkansliet, som finns på Kyrkvägen 26 i Lumparland.

Brister i webbplatsens tillgänglighet

Alla dokument och blanketter i pdf-format är inte tillgänglighetsanpassade. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa dessa fortgår kontinuerligt.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem, som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så vi får veta att problemet finns.

Du kontaktar oss enklast via kommunkansliets kontaktuppgifter eller genom att använda funktionen ”Lämna synpunkter” som finns på varje sida (förutom på webbplatsens första sida).

Tillsyn

Ålands Landskapsregering fungerar som tillsynsmyndighet.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter eller om du anser att Lumparlands kommuns webbplats inte uppfyller kraven i tillgänglighetslagen, kan du klaga hos landskapsregeringen.

Undantag

Tillgänglighetslagen tillämpas inte på följande innehåll på webbplatsen:

  • kartor som inte är avsedda för navigering
  • skolans och daghemmets webbplatser och mobila applikationer

Oskäligt betungande anpassning

Lumparlands kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt tillgänglighetslagens 6 § (Oproportionell börda) för nedanstående innehåll:

  • kommunens infoblad
  • protokoll publicerade före 23.9.2020
  • bokslut och budget publicerade före 23.9.2020
  • skolans historik publicerad före 23.9.2020
  • byarnas infotavlor (pdf-dokument innehållande text och bilder)
  • dokument och blanketter uppgjorda av utomstående
Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 23.9.2020