Boendeservicetaxa

Boendeservicetaxa för ESB Kapellhagen 2022 - 2023

Hyresavgift för lägenhet

Lägenhetshyrorna är fastställda till 10,50 euro/m², vilket inkluderar el, värme, vatten, fri bastu och avfallshantering samt tillgång till de gemensamma utrymmena.

Hyra per lägenhet:

Lägenhetsnr Hyra i euro
1 och 6 40,5 425,25
2 34,5 362,25
3 - 5, 7 - 9 33,5 351,75
10 45,5 477,75
11 57,5 603,75

Hemserviceavgift

För pensionärer boende på ESB Kapellhagen debiteras en månatlig hemserviceavgift i enlighet med enligt den högsta vårdkategorin, kategori C.

I vården ingår förutom sedvanliga vård- och omsorgstjänster även städ-, bad- och klädvårdsservice.

Kategori C innebär obegränsade besök av hemservicepersonalen.

Avgiften beräknas på bruttoinkomsten minus avdrag utgående från personer i hushållet och enligt den procentsats som är fastställd för vårdkategori C. 

I och med att det finns endast en -och tvårumslägenheter på ESB Kapellhagen är hemservicetaxan baserad på 1- eller 2-personers hushåll, enligt följande:

Antal personer i hushållet Avdrag från bruttoinkomst Avgift i % av bruttoinkomst
1 598 35%
2 1103 22%
  • Exempel på uträkning för ett 1-personshushåll med en bruttoinkomst på 1500 euro: 
    • 1500 - 598 = 902,00 x 35% = en avgift på 315,70 euro

Hemserviceavgiften tillämpas i enlighet med förordningen om klientavgifter inom social-och hälsovården 2 kap 3 §. Avgiften kan justeras under året i enlighet med ändring i förordningen.

Hemservicetaxans maxavgift är fastställd till 4883 euro/månad.

Tillämpning av hemserviceavgiftstaxan

Avdrag från hemserviceavgift fås, då frånvaron är längre än fem (5) dagar, d.v.s. avdrag fr.o.m. den sjätte dagen

  • Om hemservicen avbryts för kortare tid av orsaker som beror på kommunen eller om klienten är i kommunal institutionsvård uppbärs ingen avgift för de nämnda fem dagarna.

När avbrott i hemservice pågår en hel månad uppbärs ingen avgift.

Hemserviceavgiften debiteras månadsvis och räknas ut per dag genom att månadsavgiften divideras med 30 dagar.

I sådana fall där hemserviceavgift leder till behov av utkomststöd kan sänkning av avgiften sökas hos kommunstyrelsen.

Måltidsavgift

Subventionerad avgift på 275 euro/månad för alla måltider (morgonmål, lunch, kaffe, middag och kvällsmål). 

Avdrag fås från månadsmåltidsavgiften vid frånvaro längre än en fem (5) dagar.

Ingen måltidsavgift vid en hel månads frånvaro.

Måltidsavgift för de personer som av hälsoskäl inte kan tillgodogöra sig ordinär måltidsservice är 100 euro/månad eller 3,30 euro/dag.

Avgift för trygghetslarm

Avgiften på 30 euro/månad inkluderar alarmklocka som arm- eller halsband.

Avgift för periodplats

Lägenhet nr 6 fungerar som periodplats. Lägenheten är 40,5 m² med kokpentry.

I avgiften på 22,80 euro/dygn ingår hyra, måltider, vård och tillsyn av personalen, städservice, badningsservice och klädvårdsservice samt trygghetslarm.

Periodplats tillämpas för en tid om en månad under förutsättning att ingen annan vårdbehövande är i behov av periodplats. Om behov finns av fler periodplatser kan andra lediga lägenheter nyttjas till detta ändamål till samma periodplatsavgift.

Avgiften för periodavlastning inom närståendevården är 11,60 euro/dygn.

Publicerad 3.1.2022
Uppdaterad 24.5.2023