Kommunfullmäktiges utlåtande över kommunindelningsutredning

Kommunfullmäktige beslöt 26.3.2019 att avge utlåtande över kommuindelningsutredning för Södra Åland.

Kommunfullmäktige avgav följande utlåtande:

  1. Det som Högsta förvaltningsdomstolen framfört i sitt beslut 5918/2018 av 17.12.2018 måste anses mycket problematiskt för slutrapporternas juridiska tyngd. Det hade varit en klar fördel om landskapsregeringen under processen av att utse kommunindelningsutredare följt det som bestäms i 8 § kommunindelningslagen (FFS 1196/1997).
  2. Att slutrapporten inte behandlar konsekvenser av en eventuell gränsjustering avseende Järsö-Nåtö mellan Mariehamns stad och Lemlands kommun får som konsekvens att alla beräkningar i utredningen blir missvisande.
  3. Med tanke på att referensgruppen för Södra Åland var av åsikten att en kommunalt samordnad socialtjänst överskuggar allt vad gäller eventuella ändringar i kommunindelningen är det, trots beaktande av tidsaspekten, anmärkningsvärt att den reformen inte givits något större utrymme i slutrapporten.
  4. Eftersom reformen om en kommunalt samordnad socialtjänst ännu inte är konkretiserad är det svårt att bilda sig en helhetsuppfattning om fördelarna med en kommunsammanslagning av Södra Ålands kommuner.
  5. Rapporten borde i större mån för Södra Ålands del lyft fram det faktum att det inte vid något möte för Södra Ålands referensgrupp fanns någon företrädare för Hammarlands kommun. Detta borde ha belysts än närmare med tanke på att det i lagtingets beslut 57/2018 om antagande av landskapslag om en reform av kommunstrukturen på Åland av 7 § framgår att kommunerna i varje samarbetsområde gemensamt ska utarbeta ett samgångsavtal som kommunerna ska vara överens om.
  6. Att utredarna kommer fram till att tidtabellen är för snäv, vilket bland annat Lumparlands kommun genom kommunstyrelsens beslut § 58/2.5.2018 även framfört till landskapsregeringen utan att få gehör, får anses ge tyngd åt att kommunernas åsikter om reformen i mycket större grad borde ha beaktats.
Publicerad 27.3.2019
Uppdaterad 27.3.2019