Handikappservice

Enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp, den s.k handikappservicelagen, ska kommunen se till att tjänster och stöd för handikappade ordnas så att de till innehållet och omfattningen tillgodoser de behov som finns i kommunen. Vid anordnandet av service och stöd enligt denna lag ska klientens individuella hjälpbehov beaktas.

Syftet med handikappservicelagen är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förbygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.

För att omfattas av denna lag behöver man vara handikappad på grund av skada eller sjukdom under långa tider och ha särskilda svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Handikappservicelagen är i första hand till för att betjäna gravt handikappade personer. Stödet som ges enligt handikappservicelagen är inte inkomstbeprövat.

Till den service som kommunen har skyldighet att ordna hör färdtjänst, dagverksamhet, personlig assistans, serviceboende och ändringsarbeten i bostaden.

Ersättningar och stödformer som beviljas inom ramen för budgeterade medel är anpassningsträning, redskap, handikappanpassning av bil, extra klädkostnader och ersättning för specialkost.

För att ansöka om service använder du någon av blanketterna som du hittar i menyraden. Du är välkommen att kontakta socialkansliet i samband med din ansökan.

Färdtjänst

En gravt handikappad person har rätt till transporter för arbete och studier samt 18 enkelresor/månad på fasta Åland för uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation eller av annan sådan orsak som hör till det dagliga livet.

Klienten betalar enligt kollektivtrafikens taxa. Resor till sjukvården ersätts av FPA.

Vid behov beviljas ledsagarservice. 

Läs mer om färdtjänst inom Lumparlands kommun

Mer information

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 30.1.2019