Aktuell information med anledning av coronaviruset (COVID-19) och rådande undantagsförhållanden på Åland

Kommunen kommer framöver publicera all information som rör coronaviruset och rådande undantagsförhållanden under en och samma nyhet på webbplatsen för att underlätta för kommuninvånarna att hitta relevant information.

Nedan följer information om riktlinjer och tagna åtgärder på grund av coronaviruset.

Kommuninvånare uppmanas att följa med vad som publiceras på kommunens webbplats men också vilka beslut som tas av Ålands landskapsregering.

Kommunkansliet

Kommunkansliet tar endast emot förbokade besök 18.3 – 31.5.2020. Ta kontakt på tel 018-35900 för att boka tid.

Personer uppmanas att i mån av möjlighet sköta sina ärenden över telefon eller genom e-post.

Skola och barnomsorg

Ny information 30.4.2020

Statsrådet har 29.4.2020 beslutat om avveckling av begränsningarna inom barnomsorgen och grundskolan. Från och med den 14.5.2020 slutar distansundervisningen men återgång till skolan ska ske på ett kontrollerat sätt och med omsorg om säkerheten.

När kommunen fått mer information från berörda myndigheter kommer varje verksamhet ge besked hur kommunen konkret går tillväga för att öppna upp verksamheterna.

Åtgärder som undantagstillståndet innebär för kommunens utbildningsverksamhet

 • Alla grundskolor i landskapet stängs för närundervisning och övergår till särskilda undervisningsarrangemang från 18.3 -13.5 2020, med eventuell förlängning till skolårets slut om situationen kräver det. Studierna ska fortgå genom bland annat digitala läromedel, självstudier och olika digitala lärplattformer.
 • Undantag gäller för elever i åk 1-3 som får, på vårdnadshavarens begäran, närundervisning om det behövs men med huvudprincipen att barnen ska hållas hemma om det finns möjlighet för det.
 • Undantag kan göras för barn som erhållit beslut om mångprofessionellt stöd och vanligtvis får sin undervisning i specialklass eller inom träningsundervisningen.
 • Undantag kan även göras för nyanlända elever som har annat modersmål än svenska. Med nyanlända avses den elevgrupp som omfattas av begreppet förberedande undervisning och där undervisningen fokuserar på att lära sig svenska.
 • Undantag kan även göras i individuella fall där en elev bedöms att inte klara av att följa undervisning i digital form på distans. Individuella lösningar i form av specifika stödåtgärder kan användas såsom t.ex. träffar med speciallärare.
 • Studierna ska fortgå i alla läroämnen i så stor utsträckning som möjligt, genom bland annat digitala läromedel, självstudier och olika digitala lärplattformar.
 • Undervisningen ska fortgå i så normala former som möjligt och läroplanen för grundskolan ska fortsättningsvis följas
 • Elevvårdstjänster ska ordnas i den utsträckning och på sådana sätt som med tanke på omständigheterna är möjligt.
 • En skolmåltid ska erbjudas alla elever som får närundervisning och ska, i mån av möjlighet, även erbjudas elever som får sin undervisning på distans. Särskild vikt ska läggas vid elever som befinner sig i utsatta lägen och riskerar att bli utan tillräcklig näring; i dessa fall bedömer skolledare i samarbete med elevvården, vårdnadshavaren och vid behov sociala myndigheterna, om hur man ska möjliggöra att eleven tillhandahålls skolmåltider. All skolbespisning ska beakta undvikandet av smittspridning.
 • ambulerande personal fortsätter fungera som vanligt enligt behov inom grundskolans verksamhet
 • lärarnas arbetsskyldighet förändras inte. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt fortgår som vanligt.  I Lumparlands kommuns lågstadieskola innebär det att lärararna sköter distansundervisningen i skolans lokaler.
 • en förlängning av skolåret är inte aktuellt i nuläget. Om så skulle göras på Åland, krävs en lagändring eftersom skolårets sista dag är 8 juni enligt grundskollagen § 14.

För elever som erbjuds närstudier i skolan gäller följande

 • Verksamhet som sker i skolan anses inte vara en allmän sammankomst, därför behöver regeln om max 10 personer i en grupp inte tillämpas. Det rekommenderas ändå att man arbetar i mindre grupper än vanligt på grund av smittorisken samt att man effektiverar städningen och handhygienen.
 • Då man planerar undervisningsarrangemangen för närundervisning bör man ta i beaktande att förebygga att viruset sprids.
 • Eleven ska erbjudas en måltid per dag.
 • Fritids- och eftermiddagsverksamhet erbjuds för de elever som beviljats närstudier och redan är inskriva i verksamheten.
 • Eleven har rätt till skolskjuts.

Det primära syftet med att införa ovan nämnda åtgärder är skydda befolkningen och trygga samhällets funktion.

Åtgärderna görs för att stävja smittspridningen och sakta in utbredningen av smittan.

Alla medborgare ska sträva till att minska den sociala interaktionen och vara aktsam gällande hygien och allmänna säkerhetsanvisningar.

Daghemmet

Daghemmet håller öppet som vanligt från och med 14.5.2020.

Äldreomsorg

Besök på ESB Kapellhagen förbjuds från och med 18.3.2020. Det kan beroende på fallet tillåtas att symptomfria närstående besöker kritiskt sjuka klienter och klienter i terminalvård.

Personer över 70 år rekommenderas att undvika kontakt med andra personer. Därför kan kommunen handla mat åt sådana personer samt även distribuera redan tillagad mat.

Kontakt tas med kommunens hemservice på tel 018-359042 eller 0457-3135568 om man inte redan får service av kommunen.

Person över 70 år som för närvarande är stugboende i Lumparlands kommun behöver ta kontakt med kommunen så att vi får kännedom om att du vistas i kommunen. Ta kontakt på tel 018-359042 eller 0457-3135568.

Biblioteket, ny information 5.5.2020

Biblioteket håller stängt 17.3 – 31.5.2020. Från och med 5.5.2020 tillåts dock låntagare att låna och återlämna böcker. Biblioteket öppnar upp för besök från och med 1.6.2020.

Folkhälsans familjerådgivning

Familjerådgivningen koncentrerar nu sina resurser till att stöda familjer, föräldrar och par att klara av den akuta situationen genom att erbjuda telefonrådgivning och möjlighet till webbmöten, då många är förhindrade att komma till mottagningen.

Familjerådgivningen strävar överlag att ha distansmöten för att bistå att förhindra smittspridning.

Familjerådgivningen kan kontaktas säkrast vardagar kl. 9 - 11 på telefon 018-527048.

Även övriga tider försöker de vara anträffbara eller ringer upp vid telefonbud.

Du kan även kontakta via e-post: aland.famrad@folkhalsan.ax

Ålands Hälso- och sjukvård

ÅHS har samlat råd och information samt information om att tolerera oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset på sin webbplats

Om du känner att du behöver prata med någon om din oro, kan du även ringa den landsomfattande svenskspråkiga kristelefonen, tel 09-25250112.     

Telefontider:
måndag, kl. 16 – 20
tisdag, kl. 9 – 13
onsdag, kl. 16 – 20
torsdag, kl. 9 – 13
fredag, kl. 9 – 13

Ålands hälso- och sjukvårds coronatelefon

Har du rest utanför Åland, har förkylningssymptom och behöver vård? Ring:

 • Coronatelefonen på nummer 018-535 313 eller 
 • ÅHS sjukvårdsupplysning på nummer 018-538 500.

Telefonerna är öppna måndag till fredag klockan 8 - 16 och lördagar, söndagar och övriga helgdagar klockan 9 - 16. 

Övriga tider kan du ringa akuten 018-5355 (växel), om du har allvarliga symtom.

Landskapsregeringens informationstelefon

Alla som har frågor som gäller de åtgärder som vidtas med anledning av undantagstillståndet kan ringa 018-25572 eller 018-25573.  

Infolinjen är öppen vardagar kl. 10.00-16.00.

Frågor som rör själva coronaviruset, symptom och vård besvaras inte. I de fallen uppmanas alla att fortsättningsvis ringa den telefon som ÅHS har inrättat, dvs 018-535313.

Ny information 8.4.2020

Medborgarbrev från Institutet för hälsa och välfärd (THL) om coronaviruset har skickats till hemmen

Ett medborgarbrev om coronaviruset har skickats ut till alla hem. Brevet kommer att delas ut till varje hem i Finland så att det är framme senast den 9 april 2020. Syftet med brevet är att säkerställa att varje medborgare får information om coronaviruset och om beredskapen för viruset.

Medborgarbrevet innehåller följande information (länkar till dokumenten på THL:s webbplats):

Medborgarbrevet finns på flera olika språk på THL:s webbplats.

Information gällande träningar på fotbollsplaner och motsvarande idrottsplater utomhus, 15.4.2020

Med anledning av Regionförvaltningsverkets uppdaterade svar på vanliga frågor gällande träningar på fotbollsplaner och motsvarande idrottsplatser utomhus (14.4.2020) ger landskapsregeringen följande anvisning:

Får man hålla träningar på fotbollsplaner och motsvarande idrottsplatser utomhus eller måste de stängas helt och hållet?

Undervisnings- och kulturministeriets linjedragning är att utomhusidrottsplatser kan användas för ledda och övervakade träningar. Däremot får man inte ordna tävlingar eller andra öppna evenemang som bildar offentliga tillställningar med över 10 personer. Träningarna ska också genomföras så att
närkontakter inte uppstår.

Enligt regeringens rekommendation 16.3.2020 stängs hobbyplatser och idrottslokaler som drivs av kommunen eller staten. Privata aktörer rekommenderas göra på samma sätt.

Landskapsregeringen tar inte ställning till vilka platser och lokaler som omfattas av regeringens rekommendation. Enligt undervisnings- och kulturministeriet hör utomhusidrottsplatser inte till sådana idrottslokaler som enligt rekommendationen bör stängas.

Landskapsregeringen har den 18.3.2020 och 9.4.2020 meddelat beslut om förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer. Exempelvis idrottstävlingar räknas som en offentlig tillställning. Det går inte alltid att entydigt säga om något evenemang är en i lagen avsedd offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Landskapsregeringen poängterar att i den rådande situationen är det i varje fall skäl att agera ansvarsfullt och följa regeringens och hälsomyndigheternas starka rekommendationer att undvika närkontakter.

Uppdatering om offentliga sammankomster, 15.4.2020

Det är förbjudet att sammankalla offentliga sammankomster med över 10 personer. Förbudet gäller öppna möten för allmänheten oberoende av om de hålls inomhus eller utomhus. Förbudet gäller både allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

En allmän sammankomst är en tillställning i vilken även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa.

En offentlig tillställning är i regel en tillställning med över 10 personer i vilken deltagaren deltar på eget initiativ. Sådana tillställningar är bl.a. nöjesevenemang, föreställningar, tävlingar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten, såsom teater-, opera- och bioföreställningar samt konserter och utställningar, liksom också mässor, tävlingar och idrottsevenemang. Som offentliga tillställningar räknas även sådana tillställningar som bygger på inbjudan eller medlemskap, om inte tillställningen på grund av antalet deltagare, tillställningens art eller andra särskilda skäl kan anses vara av privat natur.

 

Publicerad 24.3.2020
Uppdaterad 14.5.2020