Aktuell information med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Kommunen kommer framöver publicera all information som rör coronaviruset under en och samma nyhet på webbplatsen för att underlätta för kommuninvånarna att hitta relevant information.

Nedan följer information om riktlinjer och tagna åtgärder på grund av coronaviruset.

Kommuninvånare uppmanas att följa med vad som publiceras på kommunens webbplats men också vilka beslut som tas av Ålands landskapsregering.

Kommunkansliet

Personer uppmanas att i mån av möjlighet sköta sina ärenden över telefon eller genom e-post.

Skola och barnomsorg

Statsrådet har 29.4.2020 beslutat om avveckling av begränsningarna inom barnomsorgen och grundskolan. Från och med den 14.5.2020 slutar distansundervisningen men återgång till skolan ska ske på ett kontrollerat sätt och med omsorg om säkerheten.

Daghemmet

Daghemmet håller öppet som vanligt från och med 14.5.2020.

Äldreomsorg

Besökförbudet på ESB Kapellhagen upphör efter 31.7, men bokning av träff behöver fortsättningsvis göras i förväg. 

Social- och hälsovårdsministeriet i Finland har bedömt att nuvarande smittskyddsläge i landet inte kräver besöksförbud inom enheter för vård och omsorg. Fr.o.m. den 1 augusti 2020 upphör alltså det generella besöksförbudet och 1 - 2 närstående per klient (den boende) får besöka ESB Kapellhagen.

Ålands landskapsregering rekommenderar att anvisningen från Institutet för hälsa och välfärd tillämpas:

Om du önskar komma på besök gäller följande:

  • Tillstånd kan ges för 1–2 personer att besöka den boende samtidigt
  • Besöket måste bokas på förhand genom att kontakta ESB Kapellhagen
  • Endast friska och symptomfria besökare är välkomna
  • Visir måste användas under besöket
  • God handhygien måste skötas samt säkerhetsavstånd på 1 – 2 meter ska hållas.
  • Vistelse i de gemensamma utrymmena bör undvikas
  • Personalen ger instruktioner hur du vid behov kan kalla på hjälp per telefon eller med den boendes larmarmband.
  • Personalen instruerar i god handhygien och med användning av visir, om det behövs.

Det är nödvändigtvis inte alltid möjligt att komma på besök. Undantaget är kritiskt sjuka personer och personer i terminalvård. 

Biblioteket

Biblioteket har öppnat upp för besök från och med 1.6.2020.

Folkhälsans familjerådgivning

Familjerådgivningen koncentrerar nu sina resurser till att stöda familjer, föräldrar och par att klara av den akuta situationen genom att erbjuda telefonrådgivning och möjlighet till webbmöten, då många är förhindrade att komma till mottagningen.

Familjerådgivningen strävar överlag att ha distansmöten för att bistå att förhindra smittspridning.

Familjerådgivningen kan kontaktas säkrast vardagar kl. 9 - 11 på telefon 018-527048.

Även övriga tider försöker de vara anträffbara eller ringer upp vid telefonbud.

Du kan även kontakta via e-post: aland.famrad@folkhalsan.ax

Ålands Hälso- och sjukvård

ÅHS har samlat råd och information samt information om att tolerera oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset på sin webbplats

Om du känner att du behöver prata med någon om din oro, kan du även ringa den landsomfattande svenskspråkiga kristelefonen, tel 09-25250112.     

Telefontider:
måndag, kl. 16 – 20
tisdag, kl. 9 – 13
onsdag, kl. 16 – 20
torsdag, kl. 9 – 13
fredag, kl. 9 – 13

Ålands hälso- och sjukvårds coronatelefon

Har du rest utanför Åland, har förkylningssymptom och behöver vård? Ring:

  • Coronatelefonen på nummer 018-535 313 eller 
  • ÅHS sjukvårdsupplysning på nummer 018-538 500.

Telefonerna är öppna måndag till fredag klockan 8 - 16 och lördagar, söndagar och övriga helgdagar klockan 9 - 16. 

Övriga tider kan du ringa akuten 018-5355 (växel), om du har allvarliga symtom.

Landskapsregeringens informationstelefon

Alla som har frågor som gäller de åtgärder som vidtas med anledning av undantagstillståndet kan ringa 018-25572 eller 018-25573.  

Infolinjen är öppen vardagar kl. 10.00-16.00.

Frågor som rör själva coronaviruset, symptom och vård besvaras inte. I de fallen uppmanas alla att fortsättningsvis ringa den telefon som ÅHS har inrättat, dvs 018-535313.

Ny information 8.4.2020

Medborgarbrev från Institutet för hälsa och välfärd (THL) om coronaviruset har skickats till hemmen

Ett medborgarbrev om coronaviruset har skickats ut till alla hem. Brevet kommer att delas ut till varje hem i Finland så att det är framme senast den 9 april 2020. Syftet med brevet är att säkerställa att varje medborgare får information om coronaviruset och om beredskapen för viruset.

Medborgarbrevet innehåller följande information (länkar till dokumenten på THL:s webbplats):

Medborgarbrevet finns på flera olika språk på THL:s webbplats.

Information gällande träningar på fotbollsplaner och motsvarande idrottsplater utomhus, 15.4.2020

Med anledning av Regionförvaltningsverkets uppdaterade svar på vanliga frågor gällande träningar på fotbollsplaner och motsvarande idrottsplatser utomhus (14.4.2020) ger landskapsregeringen följande anvisning:

Får man hålla träningar på fotbollsplaner och motsvarande idrottsplatser utomhus eller måste de stängas helt och hållet?

Undervisnings- och kulturministeriets linjedragning är att utomhusidrottsplatser kan användas för ledda och övervakade träningar. Däremot får man inte ordna tävlingar eller andra öppna evenemang som bildar offentliga tillställningar med över 10 personer. Träningarna ska också genomföras så att
närkontakter inte uppstår.

Enligt regeringens rekommendation 16.3.2020 stängs hobbyplatser och idrottslokaler som drivs av kommunen eller staten. Privata aktörer rekommenderas göra på samma sätt.

Landskapsregeringen tar inte ställning till vilka platser och lokaler som omfattas av regeringens rekommendation. Enligt undervisnings- och kulturministeriet hör utomhusidrottsplatser inte till sådana idrottslokaler som enligt rekommendationen bör stängas.

Landskapsregeringen har den 18.3.2020 och 9.4.2020 meddelat beslut om förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer. Exempelvis idrottstävlingar räknas som en offentlig tillställning. Det går inte alltid att entydigt säga om något evenemang är en i lagen avsedd offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Landskapsregeringen poängterar att i den rådande situationen är det i varje fall skäl att agera ansvarsfullt och följa regeringens och hälsomyndigheternas starka rekommendationer att undvika närkontakter.

Offentliga sammankomster

Landskapsregeringen har beslutat med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som ordnas inomhus eller utomhus på Åland. Inomhus och i utomhusutrymmen där området är avgränsat kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer men högst 500 personer emellertid ordnas under förutsättningen att den offentliga tillställningen eller den allmänna sammankomsten genomförs så att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar.

 

Publicerad 24.3.2020
Uppdaterad 16.9.2020