Vatten- och avloppsvattenavgifter

Vattenanslutningsavgift 2022

Antagen av kommunfullmäktige genom § 37/17.11.2021 att gälla från och med 1.1.2022. 

 • Vattenanslutning beviljas inom vattenverkets verksamhetsområde
 • Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga
 • Anslutning utanför vattenverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden

Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2022 även om ansökan har inkommit innan detta datum.

Anslutningsavgifter:

 • Grundavgift per fastighet 2000 euro
  • Därtill per lokal 500 euro

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller uthyrningsstuga.

I glesbebyggelse:

 • Enligt normerna som kommunfullmäktige i Lumparland har godkänt 10.12.1997 och som tillämpas från 1.1.1998.
 • För Lumparby - Långnäsledningen är anslutningsavgiften 4200 euro för fritidsfastigheter och 2100 euro för fastboende.

Tekniska nämnden har rätt att efter prövning fastställa särskild anslutningsavgift i speciella fall.

Fastighetsgräns definieras såsom en av lantmäteriverket fastställd gräns mellan två områden.

Tomtgräns definieras såsom en vid tomtindelning fastställd gräns. Vid händelse av arrendetomt definieras tomtgräns såsom en av två parter överenskommen avgränsning av ett område.

Om lägenheten delas och säljs med vattenanslutning bekostar säljaren anslutningsavgiften till den nya fastigheten.

Anslutningsavgiften för anslutningar gjorda fr.o.m. 1 april 2004, kan överföras och återbäras. Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren. Anslutningsavgiften återbärs när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs upp.

Anslutningsavgiften återbärs till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta. Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att anslutningen sägs upp.

Vattentaxa 2022

För abonnenter anslutna till Lumparlands kommunala vattenledningsnät.

Denna taxa tillämpas fr.o.m. 1.1.2022.

Tjänst Pris (exkl. moms) Pris (inkl.moms)
Grundavgift 83,72 euro/år 103,81 euro/år
Brukstaxa 1,65 euro/m3 2,04 euro/m3
Stängning av vattenanslutning 40,32 euro 50,00 euro
Öppning av vattenanslutning 40,32 euro 50,00 euro
Försenad vattenavläsning 40,32 euro 50,00 euro

Brukstaxan debiteras 4 ggr/år:

 • tre (3) preliminära debiteringar som baserar sig på föregående års förbrukning
 • en slutlig debitering efter det att vattenmätaren avlästs per den 30:e september debiteringsåret
Hyra för vattenmätare Pris (exkl. moms) Pris (inkl.moms)
Q3=4 6,18 euro/år 7,66 euro/år
Q3=10 12,16 euro/år 15,07 euro/år
Q3=16 24,32 euro/år 30,16 euro/år

För flerbostadshus och industrier monteras flera Q3=4-mätare enligt följande princip:

Årsförbrukning, max Antal mätare
1000 m3 1
2000 m3 2
6000 m3 3
10000 m3 4

Avloppsvattenanslutningsavgift 2022

Antagen av kommunfullmäktige genom § 38/17.11.2021 att gälla från och med 1.1.2022.

 • Avloppsanslutning beviljas inom avloppsverkets verksamhetsområde
 • Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga
 • Anslutning utanför avloppsverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden
 • Finns det behov av pumpstation för enskild fastighet så sköts och bekostas den av fastighetsägaren

Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2022 även om ansökan har inkommit innan detta datum.

Anslutningsavgifter:

 • Grundavgift per fastighet 2210 euro
  • Därtill per lokal 475 euro

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller uthyrningsstuga.

Tekniska nämnden har rätt att efter prövning fastställa särskild anslutningsavgift i speciella fall.

Fastighetsgräns definieras såsom en av lantmäteriverket fastställd gräns mellan två områden.

Tomtgräns definieras såsom en vid tomtindelning fastställd gräns. Vid händelse av arrendetomt definieras tomtgräns såsom en av två parter överenskommen avgränsning av ett område.

Om lägenheten delas och säljs med avloppsanslutning bekostar säljaren anslutningsavgiften till den nya fastigheten.

Anslutningsavgiften för anslutningar gjorda fr.o.m. 1 april 2004, kan överföras och återbäras. Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren. Anslutningsavgiften återbärs när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs upp.

Anslutningsavgiften återbärs till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta. Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att anslutningen sägs upp.

Avloppsvattentaxa 2022

Denna taxa tillämpas fr.o.m. 1.1.2022.

Taxan är uppgjord i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen om avloppsvattenavgift 28.3.1974 (ÅFS 23/74) och däri senare gjorda ändringar.

1 § Avloppsvattenavgiften består av anslutningsavgift och bruksavgift. (LL 3 §)
Avgifterna i denna taxa anges exklusive mervärdesskatt (moms). Till avgifterna i denna taxa lägges lagstadgad mervärdesskatt i sådana fall då debiteringen är skattepliktig.

2 § Bruksavgiften fastställes och debiteras av tekniska nämnden. (LL 8 §)

3 § Bruksavgift
Grunden för fastställande av bruksavgift är den mängd vatten som används i fastigheten. (LL 5 § 1 mom)

Tjänst Pris (exkl. moms) Pris (inkl.moms)
Bruksavgift, per förbrukad vattenmängd 5,02 euro/m3 6,22 euro/m3
Mottagning av avloppsslam från slutna avloppssystem innehållande svart- och gråvatten 39,95 euro/m3 49,54 euro/m3

För byggnader som saknar vattenklosett, dvs. bara släpper ut det s.k. gråvattnet, är bruksavgiftens storlek 20 % lägre än den ordinarie bruksavgiften.

Jordbruksfastigheter kan på anhållan till tekniska nämnden befrias från att erlägga förbrukningsavgift på sådant vatten som inte belastar avloppsledningsnätet (t.ex. vid djurhushållning).

Avgiften debiteras 4 ggr/år:

 • tre (3) preliminära debiteringar som baserar sig på föregående års förbrukning
 • en slutlig debitering efter det att vattenmätaren avlästs per den 30:e september debiteringsåret

Betalningsskyldig äger rätt att inom sju (7) dagar efter erhållen debetsedel framställa anmärkning hos tekniska nämnden (LL 10 § 3 mom.).

Förseningsränta debiteras från förfallodagen för icke erlagd bruksavgift (LL 12 §).

4 § Avvikande bruksavgift

Abonnenter med avloppsvatten som är avvikande från vad som anses normalt för hushållsavloppsvatten kan påföras högre bruksavgift än i 7 § nämnda.

Härvid uträknas bruksavgiften enligt följande:
k = 0,6 x K ( 0,8 x cod / COD + 0,2 x p / P ) +0,4 x K.

Förkortning Förkortningens förklaring
k = abonnentens bruksavgift per m3
K = i 7 § nämnd bruksavgift
cod = COD-värdet i abonnentens avloppsvatten (mg/l)
COD = genomsnittlig COD-belastning på till reningsverket inkommande avloppsvatten = 700 mg/l
p = fosforhalten i abonnentens avloppsvatten (mg/l)
P = genomsnittlig fosforhalt på till reningsverket inkommande avloppsvatten = 16 mg/l

 

Publicerad 23.10.2018
Uppdaterad 3.1.2022