Vatten- och avloppsvattenavgifter

Vattenanslutningsavgift 2023

Antagen av kommunfullmäktige genom § 44/16.11.2022 att gälla från och med 1.1.2023. Avgifterna för 2022 inom parentes. 

 • Vattenanslutning beviljas inom vattenverkets verksamhetsområde
 • Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga
 • Anslutning utanför vattenverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden

Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2023 även om ansökan har inkommit innan detta datum.

Anslutningsavgifter:

 • Grundavgift per fastighet 2040 euro (2000 euro)
  • Därtill per lokal 510 euro (500 euro)

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller uthyrningsstuga.

I glesbebyggelse:

 • Enligt normerna som kommunfullmäktige i Lumparland har godkänt 10.12.1997 och som tillämpas från 1.1.1998.
 • För Lumparby - Långnäsledningen är anslutningsavgiften 4285 euro (4200 euro) för fritidsfastigheter och 2145 euro (2100 euro) för fastboende.

Tekniska nämnden har rätt att efter prövning fastställa särskild anslutningsavgift i speciella fall.

Fastighetsgräns: av lantmäteriverket fastställd gräns mellan två områden

Tomtgräns: en gräns fastställd vid tomtindelning
Tomtgräns för arrendetomt: en avgränsning av ett område som två parter kommit överens om.

Om lägenheten delas och säljs med vattenanslutning bekostar säljaren anslutningsavgiften till den nya fastigheten.

Anslutningsavgiften för anslutningar gjorda fr.o.m. 1 april 2004, kan överföras och återbäras. Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren. Anslutningsavgiften återbärs när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs upp.

Anslutningsavgiften återbärs till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta. Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att anslutningen sägs upp.

Vattentaxa 2022 - 2023

För abonnenter anslutna till Lumparlands kommunala vattenledningsnät.

Denna taxa tillämpas fr.o.m. 1.1.2022. 

Tjänst Pris (exkl. moms) Pris (inkl.moms)
Grundavgift 83,72 euro/år 103,81 euro/år
Brukstaxa 1,65 euro/m3 2,04 euro/m3
Stängning av vattenanslutning 40,32 euro 50,00 euro
Öppning av vattenanslutning 40,32 euro 50,00 euro
Försenad vattenavläsning 40,32 euro 50,00 euro

Vattenavgiften debiteras 4 ggr/år för fast bosatta hushåll enligt följande:

 • tre (3) preliminära debiteringar som baserar sig på föregående års förbrukning
 • en slutlig debitering efter det att vattenmätaren avlästs av abonnenten per den 30:e september debiteringsåret
  • avläsning får göras oftare, om abonnenten så önskar

Vattenavgiften debiteras en gång per år för fritidsbostäder, efter att abonnenten avläst vattenmätaren.

Hyra för vattenmätare Pris (exkl. moms) Pris (inkl.moms)
Q3=4 6,18 euro/år 7,66 euro/år
Q3=10 12,16 euro/år 15,07 euro/år
Q3=16 24,32 euro/år 30,16 euro/år

Anslutningsavgift för avloppsvatten 2023

Antagen av kommunfullmäktige genom § 45/16.11.2022 att gälla från och med 1.1.2023. Avgiften för 2022 inom parentes.

 • Avloppsanslutning beviljas inom avloppsverkets verksamhetsområde
 • Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga
 • Anslutning utanför avloppsverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden
 • Finns det behov av pumpstation för enskild fastighet så sköts och bekostas den av fastighetsägaren

Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2023 även om ansökan har inkommit innan detta datum.

Anslutningsavgifter:

 • Grundavgift per fastighet 2255 euro (2210 euro)
  • Därtill per lokal 485 euro (475 euro)

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller uthyrningsstuga.

Tekniska nämnden har rätt att efter prövning fastställa särskild anslutningsavgift i speciella fall.

Fastighetsgräns: av lantmäteriverket fastställd gräns mellan två områden

Tomtgräns: en gräns fastställd vid tomtindelning
Tomtgräns för arrendetomt: en avgränsning av ett område som två parter kommit överens om.

Om lägenheten delas och säljs med avloppsanslutning bekostar säljaren anslutningsavgiften till den nya fastigheten.

Anslutningsavgiften för anslutningar gjorda fr.o.m. 1 april 2004, kan överföras och återbäras. Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren. Anslutningsavgiften återbärs när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs upp.

Anslutningsavgiften återbärs till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta. Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att anslutningen sägs upp.

Avloppsvattentaxa 2022 - 2023

Grunden för fastställande av bruksavgift är den mängd vatten som används i fastigheten.

Tjänst Pris (exkl. moms) Pris (inkl.moms)
Bruksavgift, per förbrukad vattenmängd 5,02 euro/m3 6,22 euro/m3
Mottagning av avloppsslam från slutna avloppssystem innehållande svart- och gråvatten 39,95 euro/m3 49,54 euro/m3

För byggnader som saknar vattenklosett, dvs. bara släpper ut det s.k. gråvattnet, är bruksavgiftens storlek 20 % lägre än den ordinarie bruksavgiften.

Jordbruksfastigheter kan på anhållan till tekniska nämnden befrias från att erlägga förbrukningsavgift på sådant vatten som inte belastar avloppsledningsnätet (t.ex. vid djurhushållning).

Avloppsvattenavgiften debiteras 4 ggr/år för fast bosatta hushåll enligt följande:

 • tre (3) preliminära debiteringar som baserar sig på föregående års förbrukning
 • en slutlig debitering efter det att vattenmätaren avlästs av abonnenten per den 30:e september debiteringsåret
  • avläsning får göras oftare, om abonnenten så önskar

Avloppsvattenavgiften debiteras en gång per år för fritidsbostäder, efter att abonnenten avläst vattenmätaren.

Avvikande bruksavgift

Abonnenter med avloppsvatten som är avvikande från vad som anses normalt för hushållsavloppsvatten kan påföras högre bruksavgift.

 

Publicerad 23.10.2018
Uppdaterad 5.1.2023