Barnomsorgstaxa

Antagen av kommunfullmäktige genom § 42/17.11.2021 att gälla från och med 1.1.2022.

Fastställande av barnomsorgsavgift

Då avgiften fastställs ska intyg över alla beskattningsbara inkomster samt kapitalinkomster bifogas inkomstutredningen.

Uppgifter om löner och förmåner kan hämtas från inkomstregistret med vårdnadshavares samtycke.

Egenföretagare bör lämna in senast verkställda bokslut.

Följande inkomster räknas inte in:

 • barnbidrag
 • handikappbidrag
 • vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare
 • barnförhöjning enligt folkpensionslagen (FFS 568/2007)
 • bostadsbidrag
 • sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring
 • militärunderstöd
 • studiestöd
 • stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning
 • ersättning för uppehälle enligt FPA:s rehabiliteringsförmåner
 • sysselsättningsstöd enligt landskapslagen (2006:8) om stipendier och andra understöd för studier
 • stöd för närståendevård
 • hemvårdsstöd.

Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar.

Beslut om barnomsorgsavgift görs av barnomsorgsledningen i Lemland. Faktureringen av avgiften sker från Lumparland.

Månadsavgift

Barnomsorgsavgiften uppbärs som månadsavgift, enl. 5 kap. i landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32).

Månadsavgiften uppbärs även för tillfälliga frånvarodagar med följande undantag:

 • För barn med skoluppskov debiteras inte någon avgift
 • För barnomsorg, som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och specialfritidshem, uppbärs ingen avgift
 • Barnomsorgsavgift uppbärs inte för förundervisning 20 timmar per vecka under året innan barnet börjar grundskolan

Avgift erläggs för 11 månader/år om man under en sammanhängande period om minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg.

Ytterligare en avgiftsfri månad kan erhållas om man under en sammanhängande tidsperiod på 8 veckor inte nyttjar barnomsorg.

Frånvaro

Avgift betalas för frånvarodagar, även vid sjukfrånvaro.

Om barnet på grund av sammanhängande sjukdom är frånvarande mer än 10 kalenderdagar kan avgiften sänkas med 50% om läkarintyg bifogas för perioden. Om sjukfrånvaron går över månadsskiftet sänks avgiften endast för en månad.

Ifall föräldrarna kan ordna vården själva under barnomsorgens planeringsdagar är de dagarna avgiftsfria.

Inledande och avslutande av barnomsorgsplats

Då en barnomsorgsplats öppnas eller avslutas betalas avgift enligt verksamhetsdagar från det datum barnomsorgsplatsen öppnas (inklusive inskolning) och t.o.m. det datum barnomsorgsplatsen avslutas.

Barnomsorgsplats kan inte nyttjas under föräldradagpenningsperioden, men inskolning är tillåten (max en vecka).

Uppsägning av plats görs skriftligt i god tid innan behovet av barnomsorg upphör.

Ändring av avgift

Ifall familjens inkomster ändras väsentligt minst 10 % och/eller varaktigt under året kan avgiften justeras under verksamhetsåret. Kontakta då barnomsorgskansliet.

Barnomsorgsavgiften korrigeras inte bakåt i tiden.

Anmälan om missnöje med fastställd avgift riktas skriftligen till kommunstyrelsen senast 14 dagar efter att ni fått avgiftsbeslutet.

Barnomsorgsavgifterna fr.o.m. 1.1.2022

Familjestorlek Nedre inkomstgräns (euro/månad) Avgiftsprocent (räknas på överstigande del) Inkomst som ger maxavgift 240 euro
2 personer 1248,00 11,5 3334,96
3 personer 1456,00 9,4 4009,20
4 personer 1664,00 7,9 4701,98
5 personer 1872,00 7,9 4909,98
6 personer 2080,00 7,9 5117,98

Familjebegreppet: Den eller de vårdnadshavare som lever samman med barnet. I familjen inräknas även den som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap eller under äktenskapsliknande former har gemensamt hushåll med och som inte är barnets vårdnadshavare i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare. Dessutom räknas de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i samma hushåll.

En månadsavgift som är mindre än 10 euro debiteras inte.

Maxavgift

Daghem, heltid över 35 vårdtimmar/vecka (100 %): 240 euro/månad

Daghem, 25 - 35 vårdtimmar/vecka (80 %): 192 euro/månad

Daghem, deltid upp till 25 vårdtimmar/vecka (60 %): 144 euro/månad

Skolbarn: 120 euro/månad under skolterminerna, separat vårdavtal görs för vård under sommarlovet

Syskonrabatt

Per barn för 100%-plats: 25 euro/månad

Per barn för 80%-plats: 20 euro/månad

Per barn för 60%-plats: 15 euro/månad

Per barn för fritidshem: 10 euro/månad

Publicerad 18.10.2018
Uppdaterad 23.3.2022