Barnomsorgsavgifter

Antagna av kommunfullmäktige genom § 59/18.11.2020 att gälla från och med 1.1.2021.

Månadsavgift

Barnomsorgsavgiften uppbärs som månadsavgift, enl. 5 kap. i landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32).

Månadsavgiften uppbärs även för tillfälliga frånvarodagar med följande undantag:

  • För barn med skoluppskov debiteras inte någon avgift
  • För barnomsorg, som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och specialfritidshem, uppbärs ingen avgift
  • Barnomsorgsavgift uppbärs inte för förundervisning 20 timmar per vecka under året innan barnet börjar grundskolan

Avgift erläggs för 11 månader/år om man under en sammanhängande period om minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg.

Ytterligare en avgiftsfri månad kan erhållas om man under tidsperioden vecka 24 t.o.m. vecka 34, under en sammanhängande tidsperiod om 8 veckor, inte nyttjar barnomsorg

Fastställande av barnomsorgsavgift samt principer för barnomsorgsavgifterna

Tillämpningsanvisning är under uppgörande.

Beslut om barnomsorgsavgift görs av barnomsorgsledningen i Lemland. Faktureringen av avgiften sker från Lumparland.

Barnomsorgsavgifterna fr.o.m. 1.1.2021

Familjestorlek Nedre inkomstgräns (euro/månad) Avgiftsprocent Inkomst som ger maxavgift 240 euro
2 personer 1248,00 11,5 3334,96
3 personer 1456,00 9,4 4009,20
4 personer 1664,00 7,9 4701,98
5 personer 1872,00 7,9 4909,98
6 personer 2080,00 7,9 5117,98

Familjebegreppet: Den eller de vårdnadshavare som lever samman med barnet. I familjen inräknas även den som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap eller under äktenskapsliknande former har gemensamt hushåll med och som inte är barnets vårdnadshavare i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare. Dessutom räknas de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i samma hushåll.

En månadsavgift som är mindre än 10 euro debiteras inte.

Maxavgift

Daghem, heltid över 35 vårdtimmar/vecka (100 %): 240 euro/månad

Daghem, 25 - 35 vårdtimmar/vecka (80 %): 192 euro/månad

Daghem, deltid upp till 25 vårdtimmar/vecka (60 %): 144 euro/månad

Skolbarn: 120 euro/månad under skolterminerna, separat vårdavtal görs för vård under sommarlovet

Syskonrabatt

Per barn för 100%-plats: 25 euro/månad

Per barn för 80%-plats: 20 euro/månad

Per barn för 60%-plats: 15 euro/månad

Per barn för fritidshem: 10 euro/månad

Publicerad 18.10.2018
Uppdaterad 3.2.2021