Barnomsorgsavgifter

Antagna av kommunfullmäktige genom § 45/14.11.2018 att gälla från och med 1.1.2019.
 

Månadsavgift

Barnomsorgsavgiften uppbärs som månadsavgift . Månadsavgiften uppbärs även för tillfälliga frånvarodagar med följande undantag:

 • Om barnet är frånvarade p.g.a. sjukdom mer än 10 dagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift
 • Om barnet är frånvarande p.g.a. sjukdom alla verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs ingen avgift för denna månad
 • Om barnet är frånvarande samtliga dagar under en kalendermånad av annan orsak än sjukdom uppbärs halv månadsavgift
 • Om barnet under sommarmånaderna juni, juli och augusti i en sammanhängande period är frånvarande minst fyra veckor, beviljas en avgiftsfri månad. Om barnet under juni, juli och augusti månad sammanhängande är frånvarande åtta veckor, uppbärs en halv  månadsavgift för den andra månaden.
 • Om barnet under december och januari månad sammanhängande är frånvarande fyra veckor beviljas en avgiftsfri månad
 • Avgift uppbärs inte för skoluppskovsbarn
 • För sådan del av barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och specialfritidshem (ÅFS 1978:48) uppbärs ingen avgift

Fastställande av barnomsorgsavgift

För fastställande av barnomsorgsavgiften bör familjen årligen inlämna intyg över månadsinkomsten.

Beskattningsintyg över den senast fastställda beskattningen skall lämnas av alla familjer.

Om man inte lämnar in intyg eller om intygen är ofullständigt ifyllda debiteras högsta barnomsorgsavgift tills intygen har inlämnats.

Till inkomsterna räknas INTE:

 • barnbidrag
 • handikappbidrag
 • vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare
 • barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen
 • bostadsbidrag
 • sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallförsäkring
 • stöd som betalass med anledning av fullgörande av tjänstgöring som avses i militärstödunderstödslagen
 • studiestöd
 • stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen om sysselsättningsfrämjande utbildning
 • ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
 • sysselsättningsstöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet
 • stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan behörighetshöjande verksamhet
 • stöd för närståendevård  
 • stöd för vård av barn i hemmet

Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar.

Då barnomsorgen börjar eller upphör

Om vården börjar eller upphör mitt under en månad betalas enligt antalet inskrivningsdagar fr.o.m. första inskolningsdagen . Bytet av barnomsorgskategori gäller vid ingång till en ny månad.

Justering av avgift

Ifall familjens inkomster ändras väsentligt (minst 10 %) och varaktigt under året kan barnomsorgsavgiften justeras mitt under verksamhetsår.

Rättelseyrkande

Anmälan om missnöje med fastställd barnomsorgsavgift skall senast 14 dagar efter delgivningen skriftligen riktas till socialnämnden. Ytterligare information ges från socialkansliet.

Barnomsorgsavgifterna fr.o.m. 1.1.2019

Familjestorlek Nedre inkomstgräns (euro/månad) Avgiftsprocent
2 personer 1248,00 11,5
3 personer 1456,00 9,4
4 personer 1664,00 7,9
5 personer 1872,00 7,9
6 personer 2080,00 7,9

Till familjen räknas föräldrar eller andra vårdnadshavare samt alla minderåriga barn som bor tillsammans med dem i samma hushåll. I familjen inräknas även den som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap eller under äktenskapsliknande former har gemensamt hushåll med och som inte är barnets vårdnadshavare, i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare.

Lägsta grundavgift som debiteras är 10 euro.

För familjer med inkomster under avgiftstaxans nedre inkomstgräns fastställs avgiften till 0 euro/månad.

Maxavgift

Heldag över 35 timmar/vecka: 240 euro/månad

Heldag 25 - 35 timmar/vecka, 80%: 192 euro/månad

Deltid, högst 25 timmar/vecka: 144 euro/månad

För fritidshem för skolbarn: 120 euro/månad under skolterminerna, separat vårdavtal görs för vård under sommarlovet

Syskonrabatt

Per barn för 100%-plats: 25 euro/månad

Per barn för 80%-plats: 20 euro/månad

Per barn för 60%-plats: 15 euro/månad

Per barn för fritidshem: 10 euro/månad

Syskonrabatt tillämpas även för barn i fritidshemsvård.

Avgiftsinfo

Avgiften för en heltidsplats vid daghem (eller inom familjedagvården) är antingen 100% eller 80% av en heldagsavgift:

 • Om barnets vårdtid i medeltal är mer än 35 timmar/vecka: 100%
 • Om barnets vårdtid i medeltal är 25 - 35 timmar/vecka: 80% 

Avgiften för för en halvdagsplats är 60% av en heltidsavgift:

 • Om barnets vårdtid i medeltal är högst 25 timmar/vecka

Avgiften för fritidshem är 50 % av en heltidsavgift vid daghemmet under skolterminerna, det vill säga 120 euro.

 • För vård under sommarlovet görs ett separat vårdavtal som anger behovet av vårdtid i medeltal/vecka, varav även framgår aktuell % för avgiften (alternativt 100 %, 80 %, 60 % eller 50 %)

Utjämningsperioden är 4 veckor.

Ett avtal om en reducerad avgift om 80% görs upp mellan barnets vårdnadshavare och daghemsföreståndaren. Ändringar i avtalet tillåts endast av synnerligen vägande skäl, såsom arbetsbyte eller arbetslöshet. Barnets och vårdnadshavarens sjukdom och semester beaktas inte.

Vårdnadshavare ska varje dag på dagvårdsplatsen fylla i barnets faktiska närvaro i barnomsorg och kvittera den med sina initialer.

Eftersom vårdavgiften baserar sig på vårdtid, är det av stor vikt att vårdnadshavaren följer den - t.ex. om man valt 80% vårdtid, får vårdtiden inte överstiga 35 timmar/vecka. 

Vårdnadshavare som inte klarar av att hålla de avtalade tiderna faktureras en högre kategori för ifrågavarande månad.

Fritidshemsavgiften baseras på bestämmelserna i barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 2011:86) samt på kommunfullmäktiges beslut.

Publicerad 18.10.2018
Uppdaterad 17.6.2020