Vatten och avlopp

Kommunalt vatten

Kommunalt vattenledningsnät finns i stort sett i hela kommunen. Kommunens vatten produceras av Ålands Vatten Ab.

Om ditt hus ska anslutas till kommunalt vatten ska du ansöka om detta hos kommunen. 

Avläsning av vattenmätaren görs en gång per år av fastighetsägaren själv, avläsningskort skickas hem under september månad.

Den som vill läsa av oftare eller vid annan tidpunkt kan göra det och lämna in uppgifterna till tekniska kansliet per e-post: vatten@lemland.ax

Kontakta kommunteknikern i frågor gällande kommunalt vatten.

Kommunalt avlopp

Kommunalt avlopp finns centrala Klemetsby, Södra Lumparby och Långnäs. Om du vill att ditt hus ska anslutas till kommunalt avlopp skall du ansöka om detta hos kommunen.  

Förbrukningsavgiften erläggs enligt förbrukad vattenmängd som avläses en gång per år.

Kontakta kommunteknikern i frågor gällande kommunalt avlopp.

Enskild avloppsanläggning och gemensamt avlopp (över 25 pers)

Enskilt avlopp

Fastigheter utanför verksamhetsområde för avloppsnät måste ha enskild avloppslösning, s.k. enskilt avlopp.

Kontakta byggnadsinspektören i frågor gällande enskilt avlopp.

Tillstånd ocn ansökan

Enskilt avlopp renar avloppsvatten från ett eller fåtal hushåll, motsvarande 5 – 25 personekvivalenter (pe) och kräver tillstånd från kommunen.

Ansökan bör inlämnas innan ny avloppsanläggning skall installeras eller gammal byggas om.

Tillstånden handhas av byggnads- och miljöinspektionen, som ger inledande anvisningar.

Ansökan skall minst innehålla följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter
 • Föreslagen behandlingsmetod
 • En situationsplan i skala 1:500 alternativt 1:000 som visar var fastigheten och avloppsanläggningen är belägna samt tillfartsvägen som slamtömningsfordonen kommer att använda. Av situationsplanen bör även framgå eventuella befintliga och planerade dricksvattenbrunnar samt avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen.
 • En ritning över anläggningen och arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen.
 • Redogörelse för skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering m).

En ny eller ombyggd anläggning ska alltid synas och godkännas av kommunen innan den tas i bruk.

Lagstiftning, rening och ansvar

Kraven på avloppslösningar för enskilda hushåll regleras i landskapsförordningen om miljöskydd (ÅFS 130/2008, bilaga 2).

Sedan 1.1.2014 bör följande reningskrav uppfyllas för alla enskilda avloppslösningar:

 • Fosforreduktionen ska vara minst 80 %
 • Kvävereduktionen ska vara minst 40 %
 • Reduktion av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD7-värde ska vara minst 90 % 

Observera:

 • En slamavskiljning, t.ex. stenkista eller trekammarbrunn är inte tillräcklig rening
 • En infiltration eller en markbädd har en begränsad livslängd på ca 15-25 år. Livsländgen varierar beroende på bl.a markförhållanden, utformning, skötsel och belastning.
 • Slamavskiljare ska tömmas tillräckligt ofta, dock minst varannat år

Det är fastighetsägarens skyldighet och ansvar att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening.

Kommunen fungerar som tillsynsmyndighet.

Gemensamt avlopp (för fler än 25 personer)

Om fler än 25 personer (> 5 hushåll) använder avloppsanläggningen görs ansökan hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM. ÅMHM prövar ansökningar om tillstånd för eller miljögranskning av de större avloppsanläggningarna och utövar även tillsynen över dessa. 

Läsvärt om avlopp

Ålands landskapsregerings "Anvisningar för planering av enskilda avloppsanläggningar" är bra att bekanta sig med för att bilda sig en uppfattning om vad som krävs och vilka anläggningar som anses vara godkända.

Mera fakta om avlopp:

Notera att Åland har egen lagstiftning så det kan finnas skillnader att beakta.

En projektkartläggning av enskilda avlopp pågår under år 2019

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 17.10.2022