Bygglov

Bygglov behövs om du tänker bygga nytt, bygga till eller bygga om. Bygglov behövs även för eldstad och rökkanal och för ändring av en byggnads användningsändamål.

För vissa typer av byggnader och åtgärder räcker det med att göra en bygganmälan och de enklaste komplementbyggnaderna är helt undantagna från både bygglovs- och bygganmälningsplikt, dock inte vid strand.

Kontakta alltid byggnadsinspektören när du funderar på någon byggnadsåtgärd.

Bygglovsansökan tas emot kontinuerligt och beroende av ärendets art är behandlingstiden 2 - 4 veckor. 

Beslut tas av byggnadsinspektören eller Byggnads- och miljönämnden, som i regel sammanträder den tredje tisdagen varje månad.

Bygglov krävs för att få uppföra byggnad, men även för:

 • större ombyggnad eller tillbyggnad av befintlig byggnad
 • väsentlig ändring av byggnads inre konstruktion
 • ändring av användning
 • nöjespark, idrottsplats, campingplats, skjutbana och motorbana
 • småbåtshamn med plats för fler än 10 båtar
 • fast cistern över 10 m3
 • torn avsett för allmänheten
 • vindkraftverk för fler än tre hushåll
 • staket i rågräns vars höjd överstiger 1,5 meter
 • uppförande eller ombyggnad av eldstad eller rökkanal i byggnad
 • uppställande av husvagn längre än två månader då denna skall användas som bostad, affärslokal eller liknande
 • fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten om anläggningen skall användas som bostad eller liknande för längre tid än två månader

Ansökan

En komplett bygglovsansökan innehåller:

 • ifylld blankett, 2 exemplar
 • utredning över besittningsrätten, i första hand lagartsbevis. Saknas lagfartsbevis inlämnas legoavtal, köpebrev eller gåvobrev, som visar att sökande besitter området där byggnaden är avsedd att uppföras.
 • situationsplan i skala 1:500 (eventuellt 1:1000) i 2 exemplar
 • byggnadsritning: plan, fasader och skärning i skala 1:100, 2 exemplar

Ibland kan ytterligare någon handling behövas för att bygglovet ska kunna prövas. Sådana kan t.ex. vara:

 • tillstånd för tomtutfart till allmän väg
 • förrättningskarta som utvisar servituter
 • myndighetsutlåtanden och
 • rågrannens samtycke 

Kontakta byggnadsinspektören för att få veta om det behövs tilläggsuppgifter för ditt bygglov.

Bygganmälan

Utan bygganmälan får man uppföra en byggnad mindre än 10 m2 på planerat område och på oplanerat område två byggnader mindre än 15 m2 och lägre än 3 m.

Tillbyggnad om max 15 m2 samt kompletterande byggnad om max 25 m2 är anmälningspliktiga.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 20.3.2019