HeaderImage

Utkomststöd

Rätt till utkomststöd har en person eller familj om andra inkomster eller tillgångar saknas eller inte räcker till för att garantera skäligt uppehälle. När en ansökan om utkomststöd görs måste alla inkomster och utgifter verifieras med kvitton eller andra intyg.

Beräkningen av utkomststöd går till så att alla utgifter som berättigar till utkomststöd avdras från de inkomster som står till förfogande. Om inkomsterna understiger utgifterna betalas skillnaden som utkomststöd till sökanden. Utkomststödsberäkningen görs månadsvis.

Grunddel

Ensamstående/ensamförsörjare              506,66 euro
Makar/sambor/personer över 17 år         430,66 euro
Person som fyllt 17 och bor hos föräldrar 369,85 euro
Barn 10 - 16 år                                    354,67 euro
Barn under 10 år                                  334,39 euro

I grunddelen ingår:
Kost, kläder, smärre hälsovårdsutgifter, personlig hygien, hemmets hygien, lokaltrafikavgift, dagstidning, tv-licens, telefon, hobby- och rekreationsverksamhet samt motsvarande utgifter som hänför sig till det dagliga uppehället.

Övriga utgifter som beaktas är

- hyra
- el, värme- och vattenavgifter
- avfallshantering
- hem- och brandförsäkring
- hälsovårdskostnader
- arbetsresor som överstiger lokaltrafiktaxa

Anvisningar för ansökan om utkomststöd

Ring till socialkansliet och boka en tid på tel. +358 (0)18 359 022.

När du kommer på besök är det viktigt att du har med dig alla de handlingar som krävs för att vi ska kunna behandla din ansökan. I syfte att underlätta insamlingen av nödvändiga handlingar och på det viset undvika onödiga fördröjningar har vi sammanställt nedanstående information om vilka handlingar du bör ha med dig till utkomststödbesöket:

Hushållets inkomster
Ta med dig klara och rediga dokument som styrker vilka inkomster du har. Om du är gift eller lever i ett samboförhållande behöver vi inkomstuppgifter även för övriga personer som bor i hushållet.

Exempel på dokument som styrker en persons inkomst och som man är skyldig att uppvisa vid ansökan om utkomststöd är:

- lönebesked från arbetsgivaren
- intyg över pensioner och andra sociala förmåner man erhåller
- månadsvisa kontoutdrag med saldobesked för samtliga bankkonton. OBS; de mer oprecisa transaktionsutdragen från internetbankerna godkänns inte som underlag för utkomststöd
- intyg över eventuella kapitalinkomster
- intyg över samtliga övriga inkomster
- på begäran även det senaste beskattningsintyget

Hushållets utgifter
Vid en utkomststödsberäkning inverkar antalet personer som hör till hushållet på den beräknade utkomstnivån. Det är därför viktigt att vi får rätt uppgifter om antalet personer och hur dessa fördelar sig mellan barn och vuxna. Vid beräkning av utkomststödet är det också viktigt att hushållets utgifter kan styrkas med tydliga dokument.

Exempel på dokument som bestyrker hushållets utgifter och som man måste uppvisa för att de ska beaktas i utkomststödsberäkningen är:

- olika sorts fakturor, eller kopior på dessa, som gäller hushållets utgifter. Utgifter som beaktas i utkomststödsnormen är el, värmekostnader, vatten, räntor, avfallshantering, hemförsäkring, kostnader för specialdiet, hälsovårdskostnader och barndagvård
- för verifiering av boendekostnader, för de som bor i hyresbostad, krävs att man kan uppvisa ett giltigt hyresavtal och att man kan verifiera föregående månads hyresbetalning, antingen med kvitto eller genom uppgift i kontoutdrag