HeaderImage

Handikappunderstöd

Färdtjänst

En gravt handikappad person har rätt till transporter för arbete och studier samt 18 enkelresor/månad på fasta Åland för uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation eller av annan sådan orsak som hör till det dagliga livet. Klienten betalar enligt kollektivtrafikens taxa. Resor till sjukvården ersätts av FPA. Vid behov beviljas ledsagarservice.

Ändringsarbeten i bostad samt redskap och anordningar som hör till bostaden

Kommunen ersätter sådana ändringsarbeten i en bostad som är nödvändiga på grund av handikappet eller sjukdomen, såsom breddning av dörrar, byggande av ramper, installering av badrum, ändring av fasta inventarier osv. Kommunen ersätter även sådana redskap och anordningar som hör till bostaden och som blir fast installerade i bostaden, t.ex. lyftanordningar och larmanordningar. Kommunen kan även utan ersättning ställa redskap och anordningar som hör till bostaden till en gravt handikappads förfogande.

Redskap, maskiner och anordningar som behövs i den handikappades dagliga sysslor

Av kostnaderna för anskaffning av redskap, maskiner och anordningar som den handikappade behöver för att klara de dagliga funktionerna ersätts hälften.

Kostnaderna för sådana nödvändiga ändringsarbeten som till följd av handikappet måste utföras på redskap, maskiner eller anordningar av standardmodell ersätts dock i sin helhet.

Rehabiliteringshandledning

Till rehabiliteringshandledning hör handledning av den handikappade och personer i den närmaste omgivningen samt information om särskilda behov som hänför sig till ökande av den handikappades funktionsmöjligheter.

Anpassningsträning

Till anpassningsträning hör rådgivning, handledning och träning för främjande av den sociala funktionsdugligheten hos den handikappade och personer i dennes närmaste omgivning. Anpassningsträningen kan vara idividuell eller ske i en grupp.

Personlig assistent

Med personlig assistans avses den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma eller utanför hemmet 

- i de dagliga sysslorna
- i arbete och studier
- i fritidsaktiviteter
- i samhällelig verksamhet samt
- i upprätthållande av sociala kontakter.

Syftet med personlig assistans är att den ska hjälpa en gravt handikappad att göra sina egna val när det gäller ovan nämnda funktioner. För att personlig assistans ska ordnas förutsätts att den gravt handikappade har resurser att definiera innehåll och sättet att ordna det på.

Serviceboende

Till serviceboende hör bostad samt sådana tjänster i anslutning till boendet som är nödvändiga för den gravt handikappade person i det dagliga livet. Som gravt handikappad anses vara en person som på grund av sitt handikapp eller sjukdom fortlöpande, under olika tider av dygnet eller annars i särskilt stor utsträckning behöver en annan persons hjälp att klara av sina dagliga sysslor.

Stöd för närstående

Se närståendevårdsstöd