HeaderImage

Vatten och avlopp

 

Kommunalt vatten

Kommunalt vattenledningsnät finns i stort sett i hela kommunen. Kommunens vatten produceras av Ålands Vatten Ab. Om ditt hus ska anslutas till kommunalt vatten ska du ansöka om detta hos kommunen.
Ansökan om anslutning till kommunalt vatten.
Anslutningsavtalsvillkor.

Avläsning av vattenmätaren görs en gång per år av fastighetsägaren själv, avläsningskort skickas hem under september månad. Den som vill läsa av oftare eller vid annan tidpunkt kan göra det och lämna in uppgifterna per telefon +358 (0)18 349 430 eller e-post vatten@lemland.ax.

 

Kommunalt avlopp

Kommunalt avlopp finns centrala Klemetsby, Södra Lumparby och Långnäs. Om du vill att ditt hus ska anslutas till kommunalt avlopp skall du ansöka om detta hos kommunen. 
Ansökan om kommunalt avlopp.

Förbrukningsavgiften erläggs enligt förbrukad vattenmängd som avläses en gång per år.

 

Enskild avloppsanläggning och gemensamt avlopp (upp till 25 pers)

 

Allmänna krav och bestämmelser

En ny eller ombyggd anläggning ska alltid synas och godkännas av kommunen innan den tas i bruk.

 

Krav på genomförandet vid nybyggnad

Kraven ska uppfyllas vid alla ny- och ombyggnader med enskild avloppsanläggning som fått bygglov.

 

Krav på genomförandet vid befintlig bebyggelse

Kraven nedan ska uppfyllas  föralla byggnader med enskilda avloppslösningar.

 

Reningskrav

- Fosforreduktionen ska vara minst 80 %
- Kvävereduktionen ska var minst 40 %
- Reduktion av organiska ämnen raknat som reduktion av BOD7-värde på minst 90 %

Ålands landskapsregering har gett ut Anvisningar för planering av enskilda avloppsanläggningar.
Denna anvisning är mycket bra att titta på för att bilda sig en uppfattning om vad som krävs och vilka anläggningar som anses vara godkända.

 

Enskild avloppsanläggning

 

När du installerar ny avloppsanläggning eller bygger om din gamla ska du ansöka om avloppstillstånd. Tillståndet söks från kommunen och det är byggnads- och miljöninspektören som hanterar frågorna. Blankett för ansökan om enskild avloppsanläggning.

Krav på avloppslösningar för enskilda hushåll regleras i Landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd 2002/74

Om mer än 25 personer (> 5 hushåll) använder avloppsanläggningen görs ansökan hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

Tillståndsansökan ska minst innehålla följande uppgifter

- Kontaktuppgifter för sökande
- Föreslagen behandlingsmetod

- En situationsplan i skala 1:500 alternativt 1:000 som visar var fastigheten och avloppsanläggningen är belägna samt tillfartsvägen som slamtömningsfordonen kommer att använda. Av situationsplanen bör även framgå eventuella befintliga och planerade dricksvattenbrunnar samt avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen.

- En ritning över anläggningen och arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen.
- Redogörelse för skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering m).


Värt att tänka på

- En slamavskiljning, t.ex. stenkista eller trekammarbrunn är inte tillräcklig rening.
-En infiltration eller en markbädd har en begränsad livslängd på ca 15-25 år. Livsländgen varierar beroende på bl.a markförhållanden, utformning, skötsel och belastning.
-Slamavskiljare ska tömmas tillräckligt ofta, dock minst varannat år.

 

Läsvärt om avlopp

Avloppsguiden.se

Obs! När du hämtar information från den sidan är det viktigt att komma ihåg att Åland har egen lagstifning så det kan finnas skillnader att beakta.


Överlåtelse av kommunalt vatten- och/eller avloppsavtal