HeaderImage

Bygglov och bygganmälan

Bygglov behövs om du tänker bygga nytt, bygga till eller bygga om. Bygglov behövs även för installation av en ny eldstad och för ändring av en byggnads användningsändamål.
För vissa typer av byggnader och åtgärder räcker det med att göra en bygganmälan och de enklaste komplementbyggnaderna i anslutning till bostashus är helt undantagna från både bygglovs - och bygganmälningsplikt. Lumparlands byggnadsordning hittar du här. Ta alltid kontakt med byggnadsinspektören när du funderar på någon byggnadsåtgärd.

Bygglovsansökan tas emot kontinuerligt och beroende av ärendets art är behandlingstiden 2-4 veckor.
Beslut tas av Byggnadsinspektören eller Byggnads- och miljönämnden. som regel sammanträder nämnden den tredje tisdagen varje månad kl. 19.00.

Nya byggregler fr o m 1.1.2018 hittar du här.

Bygglov krävs för att få uppföra byggnad men även för

- ombyggnad eller tillbyggnad av befintlig byggnad
- väsentlig ändring av byggnads inre konstruktion
- väsentlig ändring av byggnads fasad
- ändring av användning
- nöjespark, idrottsplats, campingplats, skjutbana och motorbana
- småbåtshamn med plats för fler än 15 båtar
- fast cistern över 10 m3
- torn avsett för allmänheten
- vindkraftverk för fler än tre hushåll
- staket i rågräns vars höjd överstiger 1,5 meter
- uppförande eller ombyggnad av eldstad eller rökkanal i byggnad
- uppställande av husvagn längre än två månader då denna skall användas som bostad, affärslokal eller liknande
- fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten om anläggningen skall användas som bostad eller liknande för längre tid än två månader

En komplett bygglovsansökan innehåller

- ifylld blankett, 2 exemplar
- utredning över besittningsrätten, i första hand lagartsbevis. Saknas lagfartsbevis inlämnas legoavtal, köpebrev eller gåvobrev, som visar att sökande besitter området där byggnaden är avsedd att uppföras.
- situationsplan i skala 1:500 (eventuellt 1:1000) i 2 ex.
- byggnadsritning: plan, fasader och skärning i skala 1:100, 2 ex.

Ibland kan ytterligare någon handling behövas för att bygglovet ska kunna prövas. Sådana kan t.ex. vara: anhållan om ansvarig arbetsledare, tillstånd för tomtutfart, förrättningskarta som utvisar servituter, myndighetsutlåtanden och rågrannens samtycke. Kontakta byggnadsinspektören för att få veta om det behövs tilläggsuppgifter för ditt bygglov.

Bygganmälan

Utan bygganmälan får man uppföra byggnad mindre än 10 m2 på planerat område och på oplanerat områden mindre än 15 m2 och lägre än 3 m. Utanför planerat område även carport om max 30 m2. Ta gärna kontakt med byggnadsinspektören när du funderar på något.


Blanketter

Bygglov
Ansvarig arbetsledare

Byggprojektanmälan RH 1

Byggnadsordning